Tabellfliken

Under tabellfliken visas sträcktiderna i tabellform. Det finns ett antal vyer med olika slags information att välja mellan. Standardvyn visar sträcktiderna i en traditionell tabell, men det finns också vyer för t ex bommad tid, prestationsindex och klungindex. Informationsfältet under tabellen ger en förklaring till den valda vyns innehåll och färgsättning.

Visa utökad information

De flesta cellerna i tabellen har ytterligare information kopplad till sig. Informationen visas i en ruta när muspekaren vilar över cellen. Exempelvis kan avståndet till bästa sträcktid visas för en sträcktidscell, eller löparnas sorterade sträcktider visas för en viss sträckas kolumnrubrik. I vissa fall finns flera informationsrutor kopplade till varje cell, och då trycker du på Enter-tangeten eller mellanslagstangenten för att växla mellan dem.

Markera löpare och sträckor

Vid vissa tillfällen vill man kunna välja ut endast vissa löpare och sträckor och visa endast dem i tabellen eller i någon av de andra flikarna. Markera önskade löpare och sträckor genom att klicka på dem med vänster musknapp, varpå bakgrunden blir mörkare. Klicka en gång till för att avmarkera en löpare eller en sträcka.

När du gjort urvalet använder du knappen Dölj omarkerade löpare/sträckor för att låta tabellen innehålla endast de markerade raderna och kolumnerna. Om ingen rad har markerats kommer alla rader att visas efter kommandot har utförts. Detsamma gäller för kolumnerna.

Du kan också markera löpare i löparlistan till vänster i programfönstret. Flikarna Diagram, Återuppspelning, Man mot man och Detaljerad info uppdateras automatiskt till att endast innehålla de för tillfället markerade löparna och sträckorna.

Högerklicka i tabellen

När du högerklickar i en cell i tabellen visas en meny vars innehåll är anpassat till den klickade cellen. Denna meny ger dig t ex möjlighet att sortera tabellen efter en viss egenskap eller att ändra data för en löpare.

Sortera tabellen

Aktuell sorteringsegenskap framgår i statusfältet. Sortering av tabellen kan ske på tre sätt:

  • Klicka på knappen Sortera löparna i huvudverktygsfältet.
  • Klicka på rutan Sortering i statusfältet.
  • Högerklicka i en tabellcell och välj något av sorteringsalternativen.

Skriv ut tabellen

Det finns möjlighet att skriva ut tabellen på papper med bland annat automatisk anpassning av textstorleken för att utnyttja pappersutrymmet på bästa sätt. Välj Arkiv > Utskrift eller Arkiv > Förhandsgranska i menyn eller klicka på knapparna respektive i huvudverktygsfältet. Läs mer under avsnittet Utskrift av tabell.

Exportera tabellen

Välj Arkiv > Exportera flikinnehåll i menyn eller klicka på knappen i huvudverktygsfältet för att exportera tabellen i html- eller textformat.

Flikverktygsfält och kortkommandon

Ikon Funktion Kortkommando
Den valda tabellvyns namn visas i listrutan. Ctrl+, visar föregående vy, Ctrl+. visar nästa. Ctrl+, / Ctrl+.
Anger förstoringsnivå i procent för tabellen. Ctrl++ zoomar in, Ctrl+- zoomar ut, Ctrl+0 återställer till 100%. Ctrl+- / Ctrl++ / Ctrl+0
Döljer de löpare och sträckor som markerats i tabellen.
Döljer de löpare och sträckor i tabellen som är omarkerade. -
Tar fram dolda löpare och sträckor igen i tabellen. +
Markerar alla löpare och sträckor i tabellen. Ctrl+A
Avmarkerar alla löpare och sträckor i tabellen. Ctrl+R
Skapar en derivatbana av de markerade löparna och sträckorna. Ctrl+B
Visar föregående klass. Ctrl+Page Up
Visar nästa klass. Ctrl+Page Down
Flyttar ett steg uppåt bland löparna i tabellen. Uppåtpil / Musrullhjul
Flyttar ett steg nedåt bland löparna i tabellen. Nedåtpil / Musrullhjul
Flyttar ett steg till vänster bland sträckorna i tabellen. Vänsterpil / Shift+Musrullhjul
Flyttar ett steg till höger bland sträckorna i tabellen. Högerpil / Shift+Musrullhjul
Flyttar en sida uppåt bland löparna i tabellen. Page Up / Ctrl+Musrullhjul
Flyttar en sida nedåt bland löparna i tabellen. Page Down / Ctrl+Musrullhjul
Flyttar en sida till vänster bland sträckorna i tabellen. Shift+Page Up
Flyttar en sida till höger bland sträckorna i tabellen. Shift+Page Down
Flyttar till första sträckan i tabellen. Home
Flyttar till sista sträckan i tabellen. End
Flyttar till första löparen i tabellen. Shift+Home
Flyttar till sista löparen i tabellen. Shift+End
Flyttar till första löparen och sträckan i tabellen. Ctrl+Shift+Home
Flyttar till sista löparen och sträckan i tabellen. Ctrl+Shift+End

Tips

  • För att snabbt markera alla löpare från samma klubb högerklickar du på en av klubbens löpare och väljer Markera alla löpare från [klubbnamn].
  • Sätt en löpare som referenslöpare genom att högerklicka på löparen och välj Använd [löparnamn] som referenslöpare.