Återuppspelningsfliken

I återuppspelningsfliken har du möjlighet att spela upp en repris av loppet där löparna motsvaras av små animerade figurer som springer i varsin fålla. Figurernas hastighet är beroende av hur bra respektive löpare sprang på olika delar av banan. Ovanför löparnas fållor visas kontrollernas positioner utefter banan. Det finns några olika återuppspelningsvyer att välja mellan i listrutan i flikverktygsfältet.

Starta återuppspelningen genom att klicka på i flikverktygsfältet, och placeringar, trendpilar och tidsdifferenser uppdateras kontinuerligt för varje löpare. Informationsfältet ger en förklaring till de sifferuppgifter och symboler som visas. Med knapparna och textrutorna i flikverktygsfältet har du möjlighet att styra återuppspelningen. Du kan t ex växla läge mellan gemensam start och individuell start och ändra aktuell tid och återuppspelningshastighet.

Visa endast vissa löpare eller sträckor

Vill du köra en återuppspelning som endast inkluderar vissa löpare markerar du de önskade löparna, antingen i löparlistan till vänster i programfönstret eller i tabellfliken. För att inkludera endast vissa sträckor går du till tabellfliken och markerar de önskade sträckorna. Återuppspelningsvyn uppdateras automatiskt när markeringarna har gjorts.

Flikverktygsfält och kortkommandon

Ikon Funktion Kortkommando
Den valda återuppspelningsvyns namn visas i listrutan. Ctrl+, visar föregående vy, Ctrl+. visar nästa. Ctrl+, / Ctrl+.
Anger förstoringsnivå i procent för återuppspelningsvyn. Ctrl++ zoomar in, Ctrl+- zoomar ut, Ctrl+0 återställer till 100%. Ctrl+- / Ctrl++ / Ctrl+0
Växlar återuppspelningsläge mellan individuell och gemensam start.
Startar återuppspelningen. Mellanslag
Gör paus i återuppspelningen. Mellanslag
Stoppar återuppspelningen och nollställer tiden. Ctrl+Mellanslag
Stegar en sekund bakåt.
Stegar en sekund framåt.
Den aktuella tiden visas i textrutan till höger. Du kan skriva in en ny tid och trycka Enter eller ändra tiden med uppåt- eller nedåtpilarna på tangentbordet när markören är i textrutan. Den klickbara mätaren till höger om textrutan visar den aktuella tiden i form av en blå stapel.
Den aktuella uppspelningshastigheten visas i textrutan till höger och anger hur många gånger snabbare än i realtid som uppspelningen sker. Hastigheten 60 innebär alltså att ett lopp på en timme tar en minut att spela upp. Ändra hastigheten genom att skriva in ett nytt värde i textrutan och sedan trycka Enter, eller använd tangentbordets uppåt- och nedåtpilar i kombination med Ctrl när markören är i textrutan.
Fördubblar banans skala. En rullningslist längst ner i återuppspelningsfliken visar vilken del av banan som visas för tillfället.
Halverar banans skala.
Återställer banans skala så att hela banan får plats.
Flyttar fönstret i horisontellt led så att den markerade löparen (eller den ledande löparen om ingen löpare har markerats) hela tiden är synlig i fönstret. Denna inställning är endast tillämpbar då banans skala har förstorats.
Dynamisk sortering: anger om löparna hela tiden ska hållas sorteras efter position under återuppspelningen.
Visar föregående klass. Ctrl+Page Up
Visar nästa klass. Ctrl+Page Down
Avmarkerar alla löpare och sträckor. Ctrl+R
Minskar hastigheten på återuppspelningen. -
Ökar hastigheten på återuppspelningen. +
Minskar hastigheten på återuppspelningen med 10 enheter. Shift+-
Ökar hastigheten på återuppspelningen med 10 enheter. Shift++
Minskar hastigheten på återuppspelningen med 100 enheter. Ctrl+Shift+-
Ökar hastigheten på återuppspelningen med 100 enheter. Ctrl+Shift++
Flyttar återuppspelningsfönstret bakåt (till vänster). Endast tillämpbart då banans skala har förstorats. Shift+Vänsterpil / Ctrl+Musrullhjul
Flyttar återuppspelningsfönstret framåt (till höger). Endast tillämpbart då banans skala har förstorats. Shift+Högerpil / Ctrl+Musrullhjul
Stegar 10 sekunder bakåt. Vänsterpil
Stegar 10 sekunder framåt. Högerpil
Stegar en minut bakåt. Ctrl+Vänsterpil / Shift+Musrullhjul
Stegar en minut framåt. Ctrl+Högerpil / Shift+Musrullhjul
Flyttar ett steg uppåt bland löparna. Uppåtpil / Musrullhjul
Flyttar ett steg nedåt bland löparna. Nedåtpil / Musrullhjul
Flyttar en sida uppåt bland löparna. Page Up
Flyttar en sida nedåt bland löparna. Page Down
Nollställer tiden. Home
Sätter tiden till maximalt värde. End

Muskommandon

  • Klicka på en löpares namn för att välja att specialstudera denna löpare. Löparens fålla färgas då gul, och en vertikal röd linje gör det enkelt att jämföra löparens position med konkurrenternas. Dessutom visas en informationsruta under löparfållorna med aktuella uppgifter för den valda löparen.
  • Klicka någonstans i en löparfålla för att flytta löparen till den aktuella positionen. Tiden och positionen uppdateras. Du kan också hålla ner musknappen och dra omkring löparen i fållan.
  • Klicka och dra i kontrollnummerfältet ovanför löparfållorna för att förstora banans skala.

Tips

  • För att snabbt starta en återuppspelning som endast inkluderar löpare från en viss klubb högerklickar du på en av klubbens löpare i löparlistan till vänster i programfönstret och väljer Markera alla löpare från [klubbnamn].