Diagramfliken

Diagramfliken förvandlar sträcktidernas siffror till linjer, kurvor, staplar och färger och ger därmed en snabb överblick över informationen. Det finns över 30 olika diagramvyer att välja mellan. Vyerna är indelade i olika kategorier: Tid, Placering, Prestationsindex, Klunglöpning, Bommar och Sträckor. Informationsfältet under diagrammet ger en förklaring till den valda diagramvyns innehåll och färgsättning. Med knapparna och textrutorna i flikverktygsfältet har du möjlighet att finjustera diagrammets utseende. Du kan t ex ändra förstoringsgrad, linjetjocklek och axlarnas start- och slutvärden.

Visa information om diagramobjekt

När du låter muspekaren vila över ett objekt i diagrammet (t ex en stapel eller ett linjesegment) visas en ruta med information om det aktuella objektet. I vissa fall finns flera informationsrutor kopplade till ett diagramobjekt, och då trycker du på Enter-tangeten eller mellanslagstangenten för att växla mellan dem.

Visa endast vissa löpare eller sträckor

Varje diagramvy visar ett visst antal löpare som standard. Vill du inkludera fler eller färre löpare markerar du de önskade löparna, antingen i löparlistan till vänster i programfönstret eller i tabellfliken. För att inkludera endast vissa sträckor går du till tabellfliken och markerar de önskade sträckorna. Diagramvyn uppdateras automatiskt när markeringarna har gjorts.

Diagramtyper

WinSplits Pro kan visa sju olika typer av diagram.

Ikon Typ Beskrivning
Linje Visar hur datavärden förändras över tiden.
Liggande stapel Jämför olika grupper av data i form av vågräta staplar med ett eller flera segment.
Stående stapel Jämför olika grupper av data i form av lodräta staplar med ett eller flera segment.
Färgskala En matrisbaserad diagramtyp där varje värde uttrycks med en viss färgnyans enligt principen ju mörkare färg, desto högre värde.
Täthetskurva Visar spridningen hos ett antal datavärden med hjälp av en kurva. En topp på kurvan innebär en ansamling av datavärden vid motsvarande position.
Täthetsfärgskala Visar spridningen hos ett antal datavärden med hjälp av en färgskala. Ju mörkare färg vid en viss position, desto större är koncentration av datavärden i närheten.
Histogram En typ av stapeldiagram som visar spridningen hos ett antal datavärden. Datavärdena delas in i olika intervall som sedan representeras av staplar.

Skriv ut diagrammet

Välj Arkiv > Utskrift eller Arkiv > Förhandsgranska i menyn (knapparna respektive i huvudverktygsfältet) för att skriva ut diagrammet på en skrivare.

Exportera diagrammet

Välj Arkiv > Exportera flikinnehåll i menyn eller klicka på knappen i huvudverktygsfältet för att exportera diagrammet till en bildfil i jpg-, gif- eller png-format.

Flikverktygsfält

Knapparna i flikverktygsfältet är beroende av vilken diagramtyp som visas. Alla nedanstående knappar visas därför inte samtidigt.

Ikon Funktion
Den valda diagramvyns namn visas i listrutan. Ctrl+, visar föregående vy, Ctrl+. visar nästa.
Anger förstoringsnivå i procent för diagrammet. Ctrl++ zoomar in, Ctrl+- zoomar ut, Ctrl+0 återställer till 100%.
Anger om y-axeln ska ha sitt lägsta värde längst ner eller högst upp.
Y-axelns minimumvärde. När knappen är aktiverad kan minvärdet justeras i textrutan till höger. I annat fall visar textrutan auto i grått, och minvärdet anpassas till det minsta värdet i diagrammet.
Y-axelns maximumvärde. När knappen är aktiverad kan maxvärdet justeras i textrutan till höger. I annat fall visar textrutan auto i grått, och maxvärdet anpassas till det största värdet i diagrammet.
Anger y-axelns skala, dvs det antal pixlar på som motsvarar en enhet (t ex en minut eller en procent). När knappen är aktiverad kan värdet justeras i textrutan till höger. I annat fall anpassas y-axelns skala automatiskt, och textrutan visar auto i grått.
Anger linjetjockleken i procent för objekten i linje- och täthetskurvediagram.
Visar eller döljer diagrammets teckenförklaring.
Anger den minsta tillåtna bredden i pixlar för en stapel i ett stapeldiagram eller histogram.
Listrutan ger dig möjlighet att välja färgskalans utseende.
Anger om färgskalan ska vara diskontinuerlig. En diskontinuerlig färgskala har inte jämna färgskiftningar utan innehåller endast några olika nyanser.
Gradientens minimumvärde anger vilket värde som ska kopplas till gradientens startfärg. När knappen är aktiverad kan minvärdet justeras i textrutan till höger. I annat fall visar textrutan auto i grått, och minvärdet anpassas till det minsta värdet i diagrammet.
Gradientens maximumvärde anger vilket värde som ska kopplas till gradientens slutfärg. När knappen är aktiverad kan maxvärdet justeras i textrutan till höger. I annat fall visar textrutan auto i grått, och maxvärdet anpassas till det största värdet i diagrammet.
X-axelns minimumvärde. När knappen är aktiverad kan minvärdet justeras i textrutan till höger. I annat fall visar textrutan auto i grått, och minvärdet anpassas till det minsta värdet i diagrammet.
X-axelns maximumvärde. När knappen är aktiverad kan maxvärdet justeras i textrutan till höger. I annat fall visar textrutan auto i grått, och maxvärdet anpassas till det största värdet i diagrammet.
Utjämningsfaktorn anger hur "mjuka" eller "taggiga" täthetsdiagrammen ska vara. Varje datavärde ger upphov till en klockformad upphöjning (täthetskurvediagram) eller ett mörkare band (täthetsfärgskalediagram). En hög utjämningsfaktor ger bredare/mjukare upphöjningar/band, medan en låg utjämningsfaktor ger smalare/taggigare upphöjningar/band.
Anger längden på x-axelns intervall i ett histogram. Ett större värde ger färre histogramstaplar.

Kortkommandon

Följande kortkommandon används för att navigera i ett diagram som har vertikala och/eller horisontella rullningslister.

Kortkommando Funktion
Ctrl+, Visar föregående diagramvy.
Ctrl+. Visar nästa diagramvy.
Ctrl+- Zoomar ut diagramvyn.
Ctrl++ Zoomar in diagramvyn.
Ctrl+0 Återställer diagramvyns förstoringsgrad till 100%.
Ctrl+Page Up Visar föregående klass.
Ctrl+Page Down Visar nästa klass.
Ctrl+R Avmarkerar alla löpare och sträckor.
Uppåtpil / Musrullhjul Flyttar ett steg uppåt i diagrammet.
Nedåtpil / Musrullhjul Flyttar ett steg nedåt i diagrammet.
Ctrl+Uppåtpil / Page Up / Ctrl+Musrullhjul Flyttar en sida uppåt i diagrammet.
Ctrl+Nedåtpil / Page Down / Ctrl+Musrullhjul Flyttar en sida nedåt i diagrammet.
Vänsterpil / Shift+Musrullhjul Flyttar ett steg åt vänster i diagrammet.
Högerpil / Shift+Musrullhjul Flyttar ett steg åt höger i diagrammet.
Ctrl+Vänsterpil / Shift+Page Up Flyttar en sida åt vänster i diagrammet.
Ctrl+Högerpil / Shift+Page Down Flyttar en sida åt höger i diagrammet.
Home Flyttar längst till vänster i diagrammet.
End Flyttar längst till höger i diagrammet.
Shift+Home Flyttar längst upp i diagrammet.
Shift+End Flyttar längst ner i diagrammet.
Ctrl+Shift+Home Flyttar längst upp till vänster i diagrammet.
Ctrl+Shift+End Flyttar längst ner till höger i diagrammet.

Tips

  • För att snabbt visa ett diagram med löpare från en viss klubb högerklickar du på en av klubbens löpare i löparlistan till vänster i programfönstret och väljer Markera alla löpare från [klubbnamn].