Detaljerad info-fliken

Fliken Detaljerad info presenterar ett antal kategoriserade egenskaper (t ex sträcktid, bommad tid eller hängindex) per klass, löpare eller sträcka.

Klass, löpare eller sträcka

Du kan välja att visa detaljerad information om hela klassen, en viss löpare, en viss sträcka eller en viss löpare på en viss sträcka. Vilken typ av information som visas väljer du med knapparna och listrutorna med löparnamn och sträckor i flikverktygsfältet. Läs mer under rubriken Flikverktygsfält och kortkommandon. Vill du jämföra egenskaper mellan olika klasser använder du dialogen Klasstatistik.

 • Väljer du [alla löpare] och [hela banan] i listrutorna visas information om hela klassen, bl a klassens segrartid och bomfrekvens.
 • Väljer du en viss löpare och [hela banan] i listrutorna visas information om denna löpares prestation på hela banan, bl a löparens prestationsindex och bommad tid.
 • Väljer du [alla löpare] och en viss sträcka i listrutorna visas information om denna sträckas egenskaper, bl a antal löpare som bommat på sträckan och löparnas jämnhet på sträckan.
 • Väljer du en viss löpare och en viss sträcka i listrutorna visas information om löparens insats på denna sträcka, bl a löparens dragindex och hängindex på sträckan.

En, två eller tre listor

Fliken Detaljerad info innehåller en, två eller tre listor beroende på vilken egenskap som är vald i den vänstra listan.

Den vänstra listan

Den vänstra listan innehåller egenskaper för den valda kombinationen av löpare och sträcka. Egenskaperna är grupperade efter typ, t ex bommar eller klunglöpning. Listan kan innehålla upp till fyra kolumner:

 • Egenskapens namn (för vissa egenskaper visas en förklaring när du låter muspekaren vila över dem)
 • Egenskapens värde
 • Placering (inom parentes) för värdet i jämförelse med andra löpare/sträckors värden
 • Differens mellan denna löpare/sträckas värde och den bästa löparens/sträckans värde

Den mellersta listan

Ikonen intill en egenskap i den vänstra listan innebär att det finns en lista med sorterade egenskapsvärden för alla löpare/sträckor att visa. Klicka på en egenskapsrad i den vänstra listan så visas den sorterade listan i mitten med det bästa värdet högst upp. Raderna i den mellersta listan är länkade: du kan navigera till en annan löpare/sträcka genom att klicka på en rad. Den mellersta listan innehåller tre kolumner:

 • Placering
 • Löpare/sträcka
 • Egenskapens värde

Den högra listan

När du klickar på en egenskapsrad som har ikonen i den vänstra listan visas ytterligare information om egenskapen i en lista längst till höger. Exempelvis visas alla sträckor med bomtid när du markerat egenskapen Bommad tid för en löpare. Den högra listan består av två kolumner: en rubrikkolumn och en värdekolumn.

Visa endast vissa löpare eller sträckor

Du kan markera ett urval av löpare, antingen i löparlistan till vänster i programfönstret eller i tabellfliken, för att visa endast dessa löpare under detaljerad info-fliken. Du kan också välja att inkludera endast vissa sträckor. Det gör du genom att markera de önskade sträckorna i tabellfliken.

Högerklicka på ett löparnamn

När du högerklickar på ett löparnamn visas en meny vars innehåll är anpassat till den löpare som klickats. Denna meny ger dig t ex möjlighet att skapa en derivatbana baserad på en löpare, eller att ändra data för en löpare.

Exportera detaljerad information

Välj Arkiv > Exportera flikinnehåll i menyn eller klicka på knappen i huvudverktygsfältet för att exportera den detaljerade informationen i html- eller textformat.

Flikverktygsfält och kortkommandon

Ikon Funktion Kortkommando
Visar detaljerad information om hela klassen.
Visar detaljerad information om den löpare som är vald i listrutan till höger.
Visar detaljerad information om den sträcka som är vald i listrutan till höger.
Visar detaljerad information om den löpare och sträcka som är valda i listrutorna till höger.
Växlar mellan att visa placeringssiffror och tidsdifferenser baserade på alla löpare/sträckor respektive endast de markerade löparna/sträckorna. Denna inställning kan endast väljas om minst en löpare eller sträcka har markerats.
Anger förstoringsnivå i procent. Ctrl++ zoomar in, Ctrl+- zoomar ut, Ctrl+0 återställer till 100%. Ctrl+- / Ctrl++ / Ctrl+0
Visar föregående klass. Ctrl+Page Up
Visar nästa klass. Ctrl+Page Down
Avmarkerar alla löpare och sträckor. Ctrl+R
Flyttar ett steg uppåt i den vänstra eller den mellersta listan. Uppåtpil
Flyttar ett steg nedåt i den vänstra eller den mellersta listan. Nedåtpil
Flyttar fokus till den vänstra listan. Vänsterpil
Flyttar fokus till den mellersta listan. Högerpil
Flyttar en sida uppåt i den vänstra eller den mellersta listan. Page Up
Flyttar en sida nedåt i den vänstra eller den mellersta listan. Page Down
Flyttar till toppen av den vänstra eller den mellersta listan. Home
Flyttar till botten av den vänstra eller den mellersta listan. End

Tips

 • För att snabbt markera alla löpare från samma klubb högerklickar du på en av klubbens löpare och väljer Markera alla löpare från [klubbnamn].