Pl	Namn	S-1 (31)	1-2 (32)	2-3 (34)	3-4 (51)	4-5 (37)	5-6 (49)	6-7 (36)	7-8 (38)	8-9 (45)	9-10 (40)	10-11 (33)	11-12 (47)	12-13 (39)	13-14 (46)	14-15 (42)	15-16 (44)	16-17 (43)	17-M	Namn	
	Klubb																			Klubb	
1	P-O Ivarsson	4.57	0.51	1.03	1.11	3.01	2.27	1.23	3.18	0.51	2.17	4.37	1.11	1.25	2.20	2.47	1.22	2.29	0.58	P-O Ivarsson	
	Haninge SOK	4.57	5.48	6.51	8.02	11.03	13.30	14.53	18.11	19.02	21.19	25.56	27.07	28.32	30.52	33.39	35.01	37.30	38.28	Haninge SOK	
2	Niklas Wansölin	4.13	0.47	0.57	1.09	3.23	2.44	1.32	4.26	1.25	3.10	4.18	1.30	1.40	3.01	3.41	1.30	2.26	1.09	Niklas Wansölin	
	Klubblös	4.13	5.00	5.57	7.06	10.29	13.13	14.45	19.11	20.36	23.46	28.04	29.34	31.14	34.15	37.56	39.26	41.52	43.01	Klubblös	
3	Peder Karlsson	5.59	1.03	2.16	1.13	3.08	2.35	1.42	4.10	1.09	3.22	4.48	1.37	2.30	4.06	3.26	1.51	2.42	1.20	Peder Karlsson	
	Rånäs OK	5.59	7.02	9.18	10.31	13.39	16.14	17.56	22.06	23.15	26.37	31.25	33.02	35.32	39.38	43.04	44.55	47.37	48.57	Rånäs OK	
4	Anna Röken	5.29	0.59	1.10	1.31	3.31	2.52	3.44	4.18	1.11	3.14	4.23	1.34	1.59	3.25	4.37	1.54	2.45	1.39	Anna Röken	
	Enebybergs IF	5.29	6.28	7.38	9.09	12.40	15.32	19.16	23.34	24.45	27.59	32.22	33.56	35.55	39.20	43.57	45.51	48.36	50.15	Enebybergs IF	
5	Kalle Pettersson	5.16	5.01	0.56	1.08	3.29	3.03	2.27	6.33	1.14	2.51	4.33	1.20	2.19	2.38	3.50	1.42	2.38	1.11	Kalle Pettersson	
	Rånäs OK	5.16	10.17	11.13	12.21	15.50	18.53	21.20	27.53	29.07	31.58	36.31	37.51	40.10	42.48	46.38	48.20	50.58	52.09	Rånäs OK	
6	Lars-Gunnar Larsson	5.24	0.56	1.07	1.20	3.36	2.43	3.54	5.02	1.15	4.06	5.28	1.47	2.09	3.55	4.22	1.50	3.15	1.21	Lars-Gunnar Larsson	
	OK Södertörn	5.24	6.20	7.27	8.47	12.23	15.06	19.00	24.02	25.17	29.23	34.51	36.38	38.47	42.42	47.04	48.54	52.09	53.30	OK Södertörn	
7	Paul Norén	5.47	2.06	1.27	1.31	3.58	4.55	2.41	6.40	1.24	4.00	5.27	1.54	2.19	3.30	4.43	2.11	3.41	1.36	Paul Norén	
	OK Södertörn	5.47	7.53	9.20	10.51	14.49	19.44	22.25	29.05	30.29	34.29	39.56	41.50	44.09	47.39	52.22	54.33	58.14	59.50	OK Södertörn	
8	Lars Boudrie	9.16	1.21	1.47	1.29	5.10	4.14	2.50	5.26	1.39	4.34	5.20	2.07	2.32	4.17	4.55	2.19	3.47	1.58	Lars Boudrie	
	Väsby OK	9.16	10.37	12.24	13.53	19.03	23.17	26.07	31.33	33.12	37.46	43.06	45.13	47.45	52.02	56.57	59.16	1:03.03	1:05.01	Väsby OK	
9	Eva Elnerud	7.44	0.59	1.24	1.54	5.00	6.51	2.43	7.07	1.42	3.56	6.19	1.59	2.34	5.21	4.41	3.01	3.51	1.27	Eva Elnerud	
	Sigtuna OK	7.44	8.43	10.07	12.01	17.01	23.52	26.35	33.42	35.24	39.20	45.39	47.38	50.12	55.33	1:00.14	1:03.15	1:07.06	1:08.33	Sigtuna OK	
10	Henrik Bergman	9.14	1.45	1.59	2.05	6.32	6.25	3.29	11.07	3.15	6.32	8.44	2.44	5.59	7.48	8.10	3.12	5.44	2.28	Henrik Bergman	
	OK Linné	9.14	10.59	12.58	15.03	21.35	28.00	31.29	42.36	45.51	52.23	1:01.07	1:03.51	1:09.50	1:17.38	1:25.48	1:29.00	1:34.44	1:37.12	OK Linné	
	Lennart Hävrén	5.26	0.52	1.10	1.36	4.00	3.26	1.51	4.55	1.28	3.58	5.03	1.42			6.17	1.39	2.57	1.20	Lennart Hävrén	
	Tullinge SK	5.26	6.18	7.28	9.04	13.04	16.30	18.21	23.16	24.44	28.42	33.45	35.27		41.50	48.07	49.46	52.43	54.03	Tullinge SK