Pl	Namn	S-1 (138)	1-2 (139)	2-3 (134)	3-4 (114)	4-5 (140)	5-6 (116)	6-7 (130)	7-8 (112)	8-9 (128)	9-10 (100)	10-M	Namn	
	Klubb												Klubb	
1	Oleksii Zhelobkov	0.33	0.58	1.20	1.15	1.03	0.59	1.01	1.19	0.42	0.33	0.10	Oleksii Zhelobkov	
	Karlskrona SOK	0.33	1.31	2.51	4.06	5.09	6.08	7.09	8.28	9.10	9.43	9.53	Karlskrona SOK	
2	Anneli Lundgren	0.33	0.45	1.27	1.38	1.05	1.22	2.05	1.17	0.46	0.45	0.15	Anneli Lundgren	
	Karlskrona SOK	0.33	1.18	2.45	4.23	5.28	6.50	8.55	10.12	10.58	11.43	11.58	Karlskrona SOK	
3	Kajsa Bäcklund	0.38	1.04	1.38	1.24	0.54	1.04	1.58	1.25	1.32	0.45	0.12	Kajsa Bäcklund	
	Ronneby OK	0.38	1.42	3.20	4.44	5.38	6.42	8.40	10.05	11.37	12.22	12.34	Ronneby OK	
4	Viacheslav Zhelobkov	0.49	0.53	1.51	1.46	1.31	1.26	2.01	1.58	1.00	0.54	0.14	Viacheslav Zhelobkov	
	Karlskrona SOK	0.49	1.42	3.33	5.19	6.50	8.16	10.17	12.15	13.15	14.09	14.23	Karlskrona SOK	
5	Marie-Louise Karlsson	0.42	0.58	1.34	3.12	1.07	1.40	1.51	1.20	0.53	1.01	0.17	Marie-Louise Karlsson	
	Nybro OK	0.42	1.40	3.14	6.26	7.33	9.13	11.04	12.24	13.17	14.18	14.35	Nybro OK