Pl	Namn	S-1 (31)	1-2 (33)	2-3 (34)	3-4 (36)	4-5 (38)	5-6 (41)	6-7 (43)	7-8 (44)	8-9 (45)	9-10 (54)	10-11 (47)	11-M	Namn	
	Klubb													Klubb	
1	Elias Nordberg	1.25	2.00	1.54	2.02	3.09	3.20	5.16	1.10	2.26	2.23	2.43	1.10	Elias Nordberg	
	Göteborg-Majorna OK	1.25	3.25	5.19	7.21	10.30	13.50	19.06	20.16	22.42	25.05	27.48	28.58	Göteborg-Majorna OK