Pl	Namn	S-1 (50)	1-2 (59)	2-3 (58)	3-4 (101)	4-5 (103)	5-6 (107)	6-7 (135)	7-8 (136)	8-9 (100)	9-M	Namn	
	Klubb											Klubb	
1	Sara Roos	3.03	1.27	1.56	3.36	3.29	1.40	1.49	1.46	0.43	0.17	Sara Roos	
	OK Linné	3.03	4.30	6.26	10.02	13.31	15.11	17.00	18.46	19.29	19.46	OK Linné	
2	Lovisa Borg	3.45	1.29	2.02	4.19	2.03	1.25	2.04	3.19	0.49	0.19	Lovisa Borg	
	Södertälje-Nykvarn OF	3.45	5.14	7.16	11.35	13.38	15.03	17.07	20.26	21.15	21.34	Södertälje-Nykvarn OF	
3	Cajsa Alenius	3.03	1.16	1.55	4.44	3.31	1.19	1.56	3.13	0.42	0.17	Cajsa Alenius	
	Nyköpings OK	3.03	4.19	6.14	10.58	14.29	15.48	17.44	20.57	21.39	21.56	Nyköpings OK	
4	Tove Olsson	3.06	1.11	1.54	6.08	2.45	1.21	2.15	2.30	0.51	0.17	Tove Olsson	
	OK Södertörn	3.06	4.17	6.11	12.19	15.04	16.25	18.40	21.10	22.01	22.18	OK Södertörn	
5	Hilda Bohman	2.24	1.25	2.00	6.00	2.50	1.45	2.07	2.47	0.46	0.17	Hilda Bohman	
	Hellas Orientering	2.24	3.49	5.49	11.49	14.39	16.24	18.31	21.18	22.04	22.21	Hellas Orientering	
6	Filippa Guttke	2.37	1.29	2.05	3.34	2.06	4.50	2.04	2.50	0.55	0.20	Filippa Guttke	
	Nyköpings OK	2.37	4.06	6.11	9.45	11.51	16.41	18.45	21.35	22.30	22.50	Nyköpings OK	
7	Elsa Brunberg	3.28	2.13	2.39	5.20	3.04	1.37	2.26	2.26	1.01	0.22	Elsa Brunberg	
	Nyköpings OK	3.28	5.41	8.20	13.40	16.44	18.21	20.47	23.13	24.14	24.36	Nyköpings OK	
8	Tilde Eveborn	3.40	1.39	2.12	4.32	3.08	1.25	2.22	4.46	0.56	0.21	Tilde Eveborn	
	OK Roxen	3.40	5.19	7.31	12.03	15.11	16.36	18.58	23.44	24.40	25.01	OK Roxen	
9	Stina Pedersen	3.51	1.41	2.25	6.07	3.03	1.51	2.22	2.17	1.07	0.20	Stina Pedersen	
	Järfälla OK	3.51	5.32	7.57	14.04	17.07	18.58	21.20	23.37	24.44	25.04	Järfälla OK	
10	Moa Glanshed	3.31	1.38	2.51	6.48	3.27	1.50	2.50	3.12	0.56	0.21	Moa Glanshed	
	Haninge SOK	3.31	5.09	8.00	14.48	18.15	20.05	22.55	26.07	27.03	27.24	Haninge SOK	
11	Ida Westerlund	4.26	2.41	3.29	6.13	2.59	4.57	2.14	2.42	0.50	0.18	Ida Westerlund	
	Nyköpings OK	4.26	7.07	10.36	16.49	19.48	24.45	26.59	29.41	30.31	30.49	Nyköpings OK	
12	Linda Strömqvist	4.09	2.08	3.13	5.34	3.03	2.27	3.10	7.07	0.54	0.22	Linda Strömqvist	
	Attunda OK	4.09	6.17	9.30	15.04	18.07	20.34	23.44	30.51	31.45	32.07	Attunda OK	
13	Malva Berggren	4.29	2.07	3.08	5.52	4.25	2.11	3.38	3.28	2.47	0.22	Malva Berggren	
	Nyköpings OK	4.29	6.36	9.44	15.36	20.01	22.12	25.50	29.18	32.05	32.27	Nyköpings OK	
14	Sara Strömqvist	5.31	1.59	3.43	8.28	4.41	2.31	3.01	4.27	1.16	0.19	Sara Strömqvist	
	Attunda OK	5.31	7.30	11.13	19.41	24.22	26.53	29.54	34.21	35.37	35.56	Attunda OK	
15	Britta Börjesson	3.55	2.29	3.13	7.26	6.19	6.43	2.54	6.08	1.35	0.24	Britta Börjesson	
	Järla Orientering	3.55	6.24	9.37	17.03	23.22	30.05	32.59	39.07	40.42	41.06	Järla Orientering	
	Miriam Gustafsson											Miriam Gustafsson	
	Trosabygdens OK											Trosabygdens OK