Pl	Namn	S-1 (31)	1-2 (32)	2-3 (42)	3-4 (54)	4-5 (33)	5-6 (34)	6-7 (35)	7-8 (36)	8-9 (39)	9-10 (51)	10-11 (57)	11-12 (52)	12-13 (59)	13-14 (100)	14-15 (46)	15-16 (58)	16-17 (60)	17-18 (61)	18-19 (38)	19-20 (200)	20-M	Namn	
	Klubb																						Klubb	
1	Thierry Gueorgiou	2.21	1.00	2.12	0.54	0.51	7.51	0.29	2.58	0.55	3.19	1.10	3.28	2.53	0.45	2.49	2.01	0.54	0.28	0.52	0.59	0.37	Thierry Gueorgiou	
	French Orienteering Federation	2.21	3.21	5.33	6.27	7.18	15.09	15.38	18.36	19.31	22.50	24.00	27.28	30.21	31.06	33.55	35.56	36.50	37.18	38.10	39.09	39.46	French Orienteering Federation	
2	William Lind	2.23	1.07	2.18	0.58	0.48	7.14	0.30	3.02	1.00	3.45	1.32	3.19	2.44	0.42	2.51	2.06	0.54	0.27	1.02	0.56	0.33	William Lind	
	Swedish Orienteering Federation	2.23	3.30	5.48	6.46	7.34	14.48	15.18	18.20	19.20	23.05	24.37	27.56	30.40	31.22	34.13	36.19	37.13	37.40	38.42	39.38	40.11	Swedish Orienteering Federation	
3	Matthias Kyburz	2.26	1.03	2.02	0.55	0.53	7.56	0.31	3.12	0.57	3.27	1.26	2.55	2.45	0.48	2.59	2.10	0.55	0.33	0.54	0.57	0.35	Matthias Kyburz	
	Swiss Orienteering	2.26	3.29	5.31	6.26	7.19	15.15	15.46	18.58	19.55	23.22	24.48	27.43	30.28	31.16	34.15	36.25	37.20	37.53	38.47	39.44	40.19	Swiss Orienteering	
4	Daniel Hubmann	2.34	1.05	2.06	0.55	0.48	8.04	0.33	3.19	1.01	3.35	1.40	3.15	2.38	0.43	2.57	2.05	0.55	0.29	0.56	1.05	0.36	Daniel Hubmann	
	Swiss Orienteering	2.34	3.39	5.45	6.40	7.28	15.32	16.05	19.24	20.25	24.00	25.40	28.55	31.33	32.16	35.13	37.18	38.13	38.42	39.38	40.43	41.19	Swiss Orienteering	
5	Olle Bostrom	2.27	1.03	2.21	0.58	0.54	8.05	0.33	3.23	1.04	3.22	1.23	3.16	2.41	0.46	3.05	2.05	0.56	0.30	1.00	1.00	0.35	Olle Bostrom	
	Swedish Orienteering Federation	2.27	3.30	5.51	6.49	7.43	15.48	16.21	19.44	20.48	24.10	25.33	28.49	31.30	32.16	35.21	37.26	38.22	38.52	39.52	40.52	41.27	Swedish Orienteering Federation	
6	Fabian Hertner	2.36	0.59	2.09	0.53	0.50	7.51	0.29	3.11	1.02	3.54	1.21	3.42	2.44	0.46	2.47	2.11	0.56	0.30	0.52	1.09	0.37	Fabian Hertner	
	Swiss Orienteering	2.36	3.35	5.44	6.37	7.27	15.18	15.47	18.58	20.00	23.54	25.15	28.57	31.41	32.27	35.14	37.25	38.21	38.51	39.43	40.52	41.29	Swiss Orienteering	
7	Johan Runesson	2.29	1.06	2.16	1.11	0.53	7.46	0.28	3.46	0.58	3.29	1.25	3.19	2.41	0.44	3.01	2.12	0.56	0.29	1.01	1.01	0.39	Johan Runesson	
	Swedish Orienteering Federation	2.29	3.35	5.51	7.02	7.55	15.41	16.09	19.55	20.53	24.22	25.47	29.06	31.47	32.31	35.32	37.44	38.40	39.09	40.10	41.11	41.50	Swedish Orienteering Federation	
8	Gustav Bergman	2.26	0.56	2.10	0.48	0.50	8.33	0.24	3.08	1.03	3.23	1.09	3.47	3.16	0.50	3.01	2.01	0.54	0.35	0.54	1.09	0.35	Gustav Bergman	
	Swedish Orienteering Federation	2.26	3.22	5.32	6.20	7.10	15.43	16.07	19.15	20.18	23.41	24.50	28.37	31.53	32.43	35.44	37.45	38.39	39.14	40.08	41.17	41.52	Swedish Orienteering Federation	
9	Leonid Novikov	2.52	1.10	2.20	0.54	0.49	7.53	0.30	3.19	1.01	3.38	1.14	3.16	2.52	0.44	3.01	2.14	0.59	0.30	1.03	1.04	0.39	Leonid Novikov	
	Russian Orienteering Federation	2.52	4.02	6.22	7.16	8.05	15.58	16.28	19.47	20.48	24.26	25.40	28.56	31.48	32.32	35.33	37.47	38.46	39.16	40.19	41.23	42.02	Russian Orienteering Federation	
10	Frederic Tranchand	2.22	0.58	2.15	0.57	1.27	7.57	0.32	3.16	1.12	3.28	1.12	3.55	2.47	0.53	2.53	1.59	0.57	0.28	1.01	1.01	0.35	Frederic Tranchand	
	French Orienteering Federation	2.22	3.20	5.35	6.32	7.59	15.56	16.28	19.44	20.56	24.24	25.36	29.31	32.18	33.11	36.04	38.03	39.00	39.28	40.29	41.30	42.05	French Orienteering Federation	
11	Lucas Basset	2.30	1.02	2.05	0.58	1.03	7.49	0.28	3.14	1.03	3.31	1.43	3.52	2.43	0.46	3.05	2.12	0.56	0.28	1.05	1.01	0.40	Lucas Basset	
	French Orienteering Federation	2.30	3.32	5.37	6.35	7.38	15.27	15.55	19.09	20.12	23.43	25.26	29.18	32.01	32.47	35.52	38.04	39.00	39.28	40.33	41.34	42.14	French Orienteering Federation	
12	Baptiste Rollier	2.29	1.07	2.11	0.55	0.57	8.05	0.32	3.22	1.02	3.41	1.33	3.19	2.56	0.50	3.03	2.13	1.01	0.31	0.56	1.00	0.38	Baptiste Rollier	
	Swiss Orienteering	2.29	3.36	5.47	6.42	7.39	15.44	16.16	19.38	20.40	24.21	25.54	29.13	32.09	32.59	36.02	38.15	39.16	39.47	40.43	41.43	42.21	Swiss Orienteering	
13	Ruslan Glibov	2.23	0.57	2.24	0.58	1.32	7.56	0.31	3.13	1.03	3.47	1.11	3.52	2.38	0.52	2.53	2.16	0.55	0.30	0.58	0.58	0.38	Ruslan Glibov	
	Ukrainian Orienteering Federation	2.23	3.20	5.44	6.42	8.14	16.10	16.41	19.54	20.57	24.44	25.55	29.47	32.25	33.17	36.10	38.26	39.21	39.51	40.49	41.47	42.25	Ukrainian Orienteering Federation	
14	Carl Godager Kaas	2.46	1.00	2.15	1.01	0.54	8.13	0.29	3.10	0.58	3.42	1.21	3.27	3.06	0.53	2.58	2.09	0.57	0.32	0.56	1.03	0.36	Carl Godager Kaas	
	Norwegian Orienteering Federation	2.46	3.46	6.01	7.02	7.56	16.09	16.38	19.48	20.46	24.28	25.49	29.16	32.22	33.15	36.13	38.22	39.19	39.51	40.47	41.50	42.26	Norwegian Orienteering Federation	
15	Albin Ridefelt	2.47	1.01	2.20	0.50	0.47	7.53	0.52	3.18	0.54	3.45	1.14	3.27	2.57	0.51	3.03	2.11	1.00	0.28	1.03	1.13	0.40	Albin Ridefelt	
	Swedish Orienteering Federation	2.47	3.48	6.08	6.58	7.45	15.38	16.30	19.48	20.42	24.27	25.41	29.08	32.05	32.56	35.59	38.10	39.10	39.38	40.41	41.54	42.34	Swedish Orienteering Federation	
16	David Andersson	2.36	1.02	2.15	0.57	1.00	7.48	0.31	3.24	0.58	3.39	1.15	3.53	3.09	0.52	3.03	1.59	1.06	0.30	1.01	1.06	0.41	David Andersson	
	Swedish Orienteering Federation	2.36	3.38	5.53	6.50	7.50	15.38	16.09	19.33	20.31	24.10	25.25	29.18	32.27	33.19	36.22	38.21	39.27	39.57	40.58	42.04	42.45	Swedish Orienteering Federation	
17	Oleksandr Kratov	2.16	0.57	2.19	0.57	0.48	8.31	0.42	3.44	0.53	3.57	1.16	3.12	3.06	0.49	3.09	2.09	0.58	0.30	0.54	1.01	0.38	Oleksandr Kratov	
	Ukrainian Orienteering Federation	2.16	3.13	5.32	6.29	7.17	15.48	16.30	20.14	21.07	25.04	26.20	29.32	32.38	33.27	36.36	38.45	39.43	40.13	41.07	42.08	42.46	Ukrainian Orienteering Federation	
18	Graham Gristwood	2.33	1.03	2.24	0.59	0.57	8.14	0.31	3.21	0.56	3.40	1.15	3.39	2.54	0.58	2.59	2.16	0.53	0.32	0.57	1.12	0.40	Graham Gristwood	
	British Orienteering	2.33	3.36	6.00	6.59	7.56	16.10	16.41	20.02	20.58	24.38	25.53	29.32	32.26	33.24	36.23	38.39	39.32	40.04	41.01	42.13	42.53	British Orienteering	
19	Dmitry Tsvetkov	2.43	1.07	2.32	0.54	0.58	8.13	0.38	3.21	1.12	3.42	1.22	3.33	2.46	0.47	3.04	2.04	0.59	0.29	0.59	0.59	0.38	Dmitry Tsvetkov	
	Russian Orienteering Federation	2.43	3.50	6.22	7.16	8.14	16.27	17.05	20.26	21.38	25.20	26.42	30.15	33.01	33.48	36.52	38.56	39.55	40.24	41.23	42.22	43.00	Russian Orienteering Federation	
20	Martin Hubmann	2.30	1.05	2.34	1.02	0.53	7.48	0.32	3.12	1.05	3.49	1.31	3.41	3.00	0.43	3.11	2.35	0.53	0.30	0.54	1.01	0.35	Martin Hubmann	
	Swiss Orienteering	2.30	3.35	6.09	7.11	8.04	15.52	16.24	19.36	20.41	24.30	26.01	29.42	32.42	33.25	36.36	39.11	40.04	40.34	41.28	42.29	43.04	Swiss Orienteering	
21	Martin Vister	2.27	0.59	2.24	1.00	1.06	8.09	0.33	3.33	0.58	4.08	1.29	3.20	2.56	0.44	3.05	2.06	0.59	0.32	0.56	1.03	0.38	Martin Vister	
	Norwegian Orienteering Federation	2.27	3.26	5.50	6.50	7.56	16.05	16.38	20.11	21.09	25.17	26.46	30.06	33.02	33.46	36.51	38.57	39.56	40.28	41.24	42.27	43.05	Norwegian Orienteering Federation	
21	Bjorn Ekeberg	2.31	1.01	2.19	0.55	0.57	8.22	0.31	3.16	1.09	3.52	1.17	3.27	2.46	0.55	2.59	2.29	1.00	0.35	1.01	1.05	0.38	Bjorn Ekeberg	
	Norwegian Orienteering Federation	2.31	3.32	5.51	6.46	7.43	16.05	16.36	19.52	21.01	24.53	26.10	29.37	32.23	33.18	36.17	38.46	39.46	40.21	41.22	42.27	43.05	Norwegian Orienteering Federation	
23	Magne Daehli	2.35	1.04	2.00	0.53	0.58	8.01	0.28	3.11	1.11	4.03	1.24	3.34	2.58	0.50	2.58	2.27	0.56	0.31	1.30	1.02	0.36	Magne Daehli	
	Norwegian Orienteering Federation	2.35	3.39	5.39	6.32	7.30	15.31	15.59	19.10	20.21	24.24	25.48	29.22	32.20	33.10	36.08	38.35	39.31	40.02	41.32	42.34	43.10	Norwegian Orienteering Federation	
24	Lauri Sild	2.29	1.13	2.25	1.01	1.06	8.03	0.32	3.22	1.05	3.42	1.24	3.26	2.56	0.48	3.06	2.31	1.03	0.30	0.58	1.02	0.35	Lauri Sild	
	Estonian Orienteering Federation EOL	2.29	3.42	6.07	7.08	8.14	16.17	16.49	20.11	21.16	24.58	26.22	29.48	32.44	33.32	36.38	39.09	40.12	40.42	41.40	42.42	43.17	Estonian Orienteering Federation EOL	
25	Eskil Kinneberg	2.24	1.04	2.13	1.25	0.50	8.13	0.28	4.07	1.08	3.28	1.19	3.32	3.07	0.47	3.03	2.10	1.00	0.31	0.54	1.00	0.37	Eskil Kinneberg	
	Norwegian Orienteering Federation	2.24	3.28	5.41	7.06	7.56	16.09	16.37	20.44	21.52	25.20	26.39	30.11	33.18	34.05	37.08	39.18	40.18	40.49	41.43	42.43	43.20	Norwegian Orienteering Federation	
26	Fredric Portin	2.39	1.01	2.06	1.00	1.13	8.20	0.59	3.16	1.01	3.55	1.19	3.26	2.54	0.44	3.09	2.20	0.56	0.38	0.54	0.57	0.37	Fredric Portin	
	Finnish Orienteering Federation	2.39	3.40	5.46	6.46	7.59	16.19	17.18	20.34	21.35	25.30	26.49	30.15	33.09	33.53	37.02	39.22	40.18	40.56	41.50	42.47	43.24	Finnish Orienteering Federation	
27	Soren Bobach	2.32	1.01	2.04	0.54	0.58	8.17	0.30	3.24	0.55	3.48	1.29	3.49	3.42	0.45	2.59	2.11	1.01	0.28	0.56	1.01	0.41	Soren Bobach	
	Danish Orienteering Federation DOF	2.32	3.33	5.37	6.31	7.29	15.46	16.16	19.40	20.35	24.23	25.52	29.41	33.23	34.08	37.07	39.18	40.19	40.47	41.43	42.44	43.25	Danish Orienteering Federation DOF	
28	Edgars Bertuks	2.41	1.02	2.11	0.58	0.58	8.27	0.31	3.21	1.01	3.47	1.18	3.31	2.50	1.04	3.13	2.08	1.03	0.31	1.10	1.06	0.37	Edgars Bertuks	
	Latvian Orienteering Federation	2.41	3.43	5.54	6.52	7.50	16.17	16.48	20.09	21.10	24.57	26.15	29.46	32.36	33.40	36.53	39.01	40.04	40.35	41.45	42.51	43.28	Latvian Orienteering Federation	
29	Oskar Sjoeberg	2.30	0.58	2.06	0.58	0.49	8.46	1.00	3.21	1.05	3.46	1.16	3.35	2.58	1.00	3.03	2.08	0.56	0.29	1.05	1.04	0.38	Oskar Sjoeberg	
	Swedish Orienteering Federation	2.30	3.28	5.34	6.32	7.21	16.07	17.07	20.28	21.33	25.19	26.35	30.10	33.08	34.08	37.11	39.19	40.15	40.44	41.49	42.53	43.31	Swedish Orienteering Federation	
30	Jarkko Huovila	2.41	1.18	2.18	0.57	0.48	8.38	0.31	3.27	0.56	3.47	1.35	3.16	3.11	0.47	3.03	2.15	0.58	0.30	0.55	1.10	0.39	Jarkko Huovila	
	Finnish Orienteering Federation	2.41	3.59	6.17	7.14	8.02	16.40	17.11	20.38	21.34	25.21	26.56	30.12	33.23	34.10	37.13	39.28	40.26	40.56	41.51	43.01	43.40	Finnish Orienteering Federation	
31	Andreas Kyburz	2.23	1.04	2.21	1.00	0.58	8.45	0.31	3.45	1.11	3.35	1.21	3.13	2.48	1.17	3.07	2.19	0.57	0.32	1.00	0.59	0.39	Andreas Kyburz	
	Swiss Orienteering	2.23	3.27	5.48	6.48	7.46	16.31	17.02	20.47	21.58	25.33	26.54	30.07	32.55	34.12	37.19	39.38	40.35	41.07	42.07	43.06	43.45	Swiss Orienteering	
32	Jan Sedivy	2.39	1.05	2.39	1.05	1.22	8.22	0.29	3.06	1.15	3.39	1.38	3.29	3.06	0.51	3.01	2.06	0.57	0.30	0.53	1.01	0.39	Jan Sedivy	
	Czech Orienteering Federation	2.39	3.44	6.23	7.28	8.50	17.12	17.41	20.47	22.02	25.41	27.19	30.48	33.54	34.45	37.46	39.52	40.49	41.19	42.12	43.13	43.52	Czech Orienteering Federation	
33	Valentin Novikov	3.53	1.00	2.12	0.56	0.57	8.07	0.33	3.29	0.54	3.45	1.28	3.28	3.02	0.42	3.08	2.14	0.59	0.31	1.00	1.01	0.43	Valentin Novikov	
	Russian Orienteering Federation	3.53	4.53	7.05	8.01	8.58	17.05	17.38	21.07	22.01	25.46	27.14	30.42	33.44	34.26	37.34	39.48	40.47	41.18	42.18	43.19	44.02	Russian Orienteering Federation	
34	Jan Prochazka	2.55	1.03	2.21	0.57	0.49	9.20	0.30	3.22	1.04	4.01	1.17	3.32	2.46	0.47	3.09	2.10	0.57	0.27	0.59	1.00	0.41	Jan Prochazka	
	Czech Orienteering Federation	2.55	3.58	6.19	7.16	8.05	17.25	17.55	21.17	22.21	26.22	27.39	31.11	33.57	34.44	37.53	40.03	41.00	41.27	42.26	43.26	44.07	Czech Orienteering Federation	
35	Severi Kymalainen	2.23	1.03	2.29	1.03	0.56	8.25	0.32	3.33	1.02	3.26	1.20	3.36	3.12	0.57	3.13	2.38	1.00	0.33	0.58	1.09	0.40	Severi Kymalainen	
	Finnish Orienteering Federation	2.23	3.26	5.55	6.58	7.54	16.19	16.51	20.24	21.26	24.52	26.12	29.48	33.00	33.57	37.10	39.48	40.48	41.21	42.19	43.28	44.08	Finnish Orienteering Federation	
36	Oskari Liukkonen	2.28	1.07	2.23	0.59	0.59	8.33	0.32	3.28	1.00	3.54	1.18	4.03	2.53	0.53	3.15	2.13	1.01	0.28	1.01	1.02	0.40	Oskari Liukkonen	
	Finnish Orienteering Federation	2.28	3.35	5.58	6.57	7.56	16.29	17.01	20.29	21.29	25.23	26.41	30.44	33.37	34.30	37.45	39.58	40.59	41.27	42.28	43.30	44.10	Finnish Orienteering Federation	
37	Pavel Kubat	2.31	1.01	2.08	1.01	0.54	9.39	0.35	3.36	1.01	3.43	1.22	3.21	2.46	0.51	3.18	2.11	1.03	0.28	0.59	1.04	0.43	Pavel Kubat	
	Czech Orienteering Federation	2.31	3.32	5.40	6.41	7.35	17.14	17.49	21.25	22.26	26.09	27.31	30.52	33.38	34.29	37.47	39.58	41.01	41.29	42.28	43.32	44.15	Czech Orienteering Federation	
38	Jonas Leandersson	2.43	1.04	2.36	0.59	1.18	8.18	0.37	3.22	1.21	3.32	1.33	3.47	2.48	0.49	3.08	2.06	1.00	0.36	1.10	1.05	0.39	Jonas Leandersson	
	Swedish Orienteering Federation	2.43	3.47	6.23	7.22	8.40	16.58	17.35	20.57	22.18	25.50	27.23	31.10	33.58	34.47	37.55	40.01	41.01	41.37	42.47	43.52	44.31	Swedish Orienteering Federation	
39	Florian Howald	2.27	1.02	2.21	0.56	0.59	8.46	0.30	3.36	1.09	4.19	1.28	3.31	2.55	0.46	3.08	2.25	1.06	0.30	0.58	1.17	0.40	Florian Howald	
	Swiss Orienteering	2.27	3.29	5.50	6.46	7.45	16.31	17.01	20.37	21.46	26.05	27.33	31.04	33.59	34.45	37.53	40.18	41.24	41.54	42.52	44.09	44.49	Swiss Orienteering	
40	Vojtech Kral	2.51	1.04	2.27	0.58	1.00	8.20	0.34	3.25	1.19	4.07	1.25	3.46	3.00	0.56	3.00	2.14	0.57	0.34	1.07	1.09	0.38	Vojtech Kral	
	Czech Orienteering Federation	2.51	3.55	6.22	7.20	8.20	16.40	17.14	20.39	21.58	26.05	27.30	31.16	34.16	35.12	38.12	40.26	41.23	41.57	43.04	44.13	44.51	Czech Orienteering Federation	
41	Philippe Adamski	2.28	1.07	2.17	1.01	0.57	9.00	0.35	3.58	1.07	3.42	2.06	3.20	3.05	0.48	3.08	2.10	0.57	0.30	0.54	1.00	0.42	Philippe Adamski	
	French Orienteering Federation	2.28	3.35	5.52	6.53	7.50	16.50	17.25	21.23	22.30	26.12	28.18	31.38	34.43	35.31	38.39	40.49	41.46	42.16	43.10	44.10	44.52	French Orienteering Federation	
42	Gaute Hallan Steiwer	2.34	1.01	2.15	0.54	1.03	9.05	0.34	3.30	1.12	3.55	1.21	3.36	2.58	1.17	3.20	2.14	1.06	0.28	0.57	1.09	0.42	Gaute Hallan Steiwer	
	Norwegian Orienteering Federation	2.34	3.35	5.50	6.44	7.47	16.52	17.26	20.56	22.08	26.03	27.24	31.00	33.58	35.15	38.35	40.49	41.55	42.23	43.20	44.29	45.11	Norwegian Orienteering Federation	
43	Gernot Kerschbaumer	2.27	0.58	2.13	0.52	1.00	8.25	0.30	4.10	0.58	4.33	1.20	3.40	3.25	0.59	3.22	2.08	0.54	0.32	1.04	1.03	0.42	Gernot Kerschbaumer	
	Austrian Orienteering Federation	2.27	3.25	5.38	6.30	7.30	15.55	16.25	20.35	21.33	26.06	27.26	31.06	34.31	35.30	38.52	41.00	41.54	42.26	43.30	44.33	45.15	Austrian Orienteering Federation	
44	Soren Schwartz	2.53	1.19	2.11	0.55	0.54	8.37	0.30	3.41	1.12	3.40	1.34	3.52	2.57	0.54	3.12	2.34	1.04	0.34	0.59	1.09	0.43	Soren Schwartz	
	Danish Orienteering Federation DOF	2.53	4.12	6.23	7.18	8.12	16.49	17.19	21.00	22.12	25.52	27.26	31.18	34.15	35.09	38.21	40.55	41.59	42.33	43.32	44.41	45.24	Danish Orienteering Federation DOF	
45	Hector Haines	2.44	1.11	2.16	0.58	0.58	8.41	0.32	3.24	1.33	4.13	1.18	4.25	3.00	0.58	3.04	2.07	0.59	0.28	0.55	1.00	0.42	Hector Haines	
	British Orienteering	2.44	3.55	6.11	7.09	8.07	16.48	17.20	20.44	22.17	26.30	27.48	32.13	35.13	36.11	39.15	41.22	42.21	42.49	43.44	44.44	45.26	British Orienteering	
46	Denys Shcherbakov	2.54	1.33	2.23	1.05	0.58	9.24	0.34	3.25	1.05	3.40	1.25	3.25	2.56	0.47	3.07	2.32	1.01	0.31	1.00	1.02	0.40	Denys Shcherbakov	
	Ukrainian Orienteering Federation	2.54	4.27	6.50	7.55	8.53	18.17	18.51	22.16	23.21	27.01	28.26	31.51	34.47	35.34	38.41	41.13	42.14	42.45	43.45	44.47	45.27	Ukrainian Orienteering Federation	
47	Tero Foehr	2.37	1.00	2.40	0.56	1.20	8.34	0.31	3.29	0.59	4.29	1.20	3.29	3.22	1.03	3.15	2.18	1.03	0.30	0.58	1.02	0.43	Tero Foehr	
	Finnish Orienteering Federation	2.37	3.37	6.17	7.13	8.33	17.07	17.38	21.07	22.06	26.35	27.55	31.24	34.46	35.49	39.04	41.22	42.25	42.55	43.53	44.55	45.38	Finnish Orienteering Federation	
48	Dmitrii Nakonechnyi	2.28	1.04	2.07	1.00	1.18	8.54	0.32	3.43	1.16	3.44	1.41	3.54	3.13	0.54	3.06	2.17	1.04	0.29	1.08	1.07	0.40	Dmitrii Nakonechnyi	
	Russian Orienteering Federation	2.28	3.32	5.39	6.39	7.57	16.51	17.23	21.06	22.22	26.06	27.47	31.41	34.54	35.48	38.54	41.11	42.15	42.44	43.52	44.59	45.39	Russian Orienteering Federation	
49	Pavlo Ushkvarok	2.35	0.59	2.18	1.07	1.00	8.39	0.32	4.16	1.13	3.59	1.20	3.33	3.11	0.49	3.25	2.11	1.02	0.35	1.11	1.06	0.42	Pavlo Ushkvarok	
	Ukrainian Orienteering Federation	2.35	3.34	5.52	6.59	7.59	16.38	17.10	21.26	22.39	26.38	27.58	31.31	34.42	35.31	38.56	41.07	42.09	42.44	43.55	45.01	45.43	Ukrainian Orienteering Federation	
50	Matt Ogden	2.46	1.03	2.40	1.04	1.04	9.05	0.31	3.32	1.02	3.58	1.43	3.37	3.02	0.58	3.23	2.11	1.03	0.30	0.56	1.03	0.41	Matt Ogden	
	New Zealand Orienteering Federation	2.46	3.49	6.29	7.33	8.37	17.42	18.13	21.45	22.47	26.45	28.28	32.05	35.07	36.05	39.28	41.39	42.42	43.12	44.08	45.11	45.52	New Zealand Orienteering Federation	
51	Christian Bobach	3.04	1.13	2.19	0.57	1.05	8.27	0.32	3.32	1.09	4.06	1.34	4.04	3.02	0.56	3.03	2.23	0.59	0.31	1.02	1.21	0.39	Christian Bobach	
	Danish Orienteering Federation DOF	3.04	4.17	6.36	7.33	8.38	17.05	17.37	21.09	22.18	26.24	27.58	32.02	35.04	36.00	39.03	41.26	42.25	42.56	43.58	45.19	45.58	Danish Orienteering Federation DOF	
52	Janis Kums	4.04	1.26	2.34	0.58	0.58	8.35	0.29	3.31	1.01	3.53	1.17	4.06	2.52	0.51	3.15	2.12	0.58	0.31	0.54	0.59	0.38	Janis Kums	
	Latvian Orienteering Federation	4.04	5.30	8.04	9.02	10.00	18.35	19.04	22.35	23.36	27.29	28.46	32.52	35.44	36.35	39.50	42.02	43.00	43.31	44.25	45.24	46.02	Latvian Orienteering Federation	
53	Timo Sild	2.42	1.02	2.15	0.53	1.21	8.29	0.32	3.18	1.00	4.19	2.30	3.54	3.07	0.51	3.18	2.21	0.59	0.30	0.59	1.05	0.42	Timo Sild	
	Estonian Orienteering Federation EOL	2.42	3.44	5.59	6.52	8.13	16.42	17.14	20.32	21.32	25.51	28.21	32.15	35.22	36.13	39.31	41.52	42.51	43.21	44.20	45.25	46.07	Estonian Orienteering Federation EOL	
53	Tobias Henriksson	2.46	1.10	2.12	0.59	0.47	9.36	0.31	3.30	0.59	3.47	1.20	4.09	3.47	1.01	3.04	2.18	1.03	0.30	0.54	1.04	0.40	Tobias Henriksson	
	Finnish Orienteering Federation	2.46	3.56	6.08	7.07	7.54	17.30	18.01	21.31	22.30	26.17	27.37	31.46	35.33	36.34	39.38	41.56	42.59	43.29	44.23	45.27	46.07	Finnish Orienteering Federation	
55	Alasdair McLeod	2.30	1.05	2.17	1.03	1.00	8.37	0.31	3.55	1.11	4.07	1.59	3.45	3.08	0.57	3.12	2.12	1.01	0.33	0.59	1.25	0.43	Alasdair McLeod	
	British Orienteering	2.30	3.35	5.52	6.55	7.55	16.32	17.03	20.58	22.09	26.16	28.15	32.00	35.08	36.05	39.17	41.29	42.30	43.03	44.02	45.27	46.10	British Orienteering	
56	Andreas Rueedlinger	2.48	1.00	2.25	0.58	1.51	8.44	0.30	3.34	1.19	4.37	1.42	3.58	2.53	0.55	2.59	2.05	0.58	0.28	1.04	0.58	0.40	Andreas Rueedlinger	
	Swiss Orienteering	2.48	3.48	6.13	7.11	9.02	17.46	18.16	21.50	23.09	27.46	29.28	33.26	36.19	37.14	40.13	42.18	43.16	43.44	44.48	45.46	46.26	Swiss Orienteering	
57	Kiril Nikolov	2.39	1.33	2.12	1.02	0.54	9.17	0.34	3.49	1.08	3.50	1.34	4.22	3.06	0.56	3.01	2.13	1.03	0.33	1.00	1.05	0.38	Kiril Nikolov	
	Bulgarian Orienteering Federation	2.39	4.12	6.24	7.26	8.20	17.37	18.11	22.00	23.08	26.58	28.32	32.54	36.00	36.56	39.57	42.10	43.13	43.46	44.46	45.51	46.29	Bulgarian Orienteering Federation	
58	Milos Nykodym	2.35	1.10	2.23	1.04	0.55	9.18	0.33	4.11	1.07	4.02	1.34	3.52	2.46	0.50	3.01	3.03	1.01	0.30	1.05	1.02	0.40	Milos Nykodym	
	Czech Orienteering Federation	2.35	3.45	6.08	7.12	8.07	17.25	17.58	22.09	23.16	27.18	28.52	32.44	35.30	36.20	39.21	42.24	43.25	43.55	45.00	46.02	46.42	Czech Orienteering Federation	
59	Ulf Forseth Indgaard	2.27	1.03	2.34	1.03	1.58	8.42	0.29	3.41	1.09	4.00	1.26	3.29	3.30	0.51	3.12	2.34	1.00	0.28	1.14	1.18	0.38	Ulf Forseth Indgaard	
	Norwegian Orienteering Federation	2.27	3.30	6.04	7.07	9.05	17.47	18.16	21.57	23.06	27.06	28.32	32.01	35.31	36.22	39.34	42.08	43.08	43.36	44.50	46.08	46.46	Norwegian Orienteering Federation	
60	Daniel Hajek	3.05	1.18	2.37	1.05	0.52	8.41	0.34	3.35	1.10	3.43	1.52	4.07	3.12	0.52	3.12	2.43	0.58	0.28	1.05	1.04	0.38	Daniel Hajek	
	Czech Orienteering Federation	3.05	4.23	7.00	8.05	8.57	17.38	18.12	21.47	22.57	26.40	28.32	32.39	35.51	36.43	39.55	42.38	43.36	44.04	45.09	46.13	46.51	Czech Orienteering Federation	
61	Jonas Vytautas Gvildys	2.37	1.12	2.39	1.03	1.02	9.17	1.40	3.28	1.09	3.52	1.24	3.42	2.51	0.53	3.34	2.13	1.04	0.33	1.02	1.09	0.36	Jonas Vytautas Gvildys	
	Lithuanian Orienteering Federation	2.37	3.49	6.28	7.31	8.33	17.50	19.30	22.58	24.07	27.59	29.23	33.05	35.56	36.49	40.23	42.36	43.40	44.13	45.15	46.24	47.00	Lithuanian Orienteering Federation	
62	Doug Tullie	2.41	1.08	2.25	1.11	0.51	9.07	0.30	3.37	1.06	3.37	2.12	3.53	3.05	0.56	3.16	2.18	1.18	0.29	1.51	1.07	0.42	Doug Tullie	
	British Orienteering	2.41	3.49	6.14	7.25	8.16	17.23	17.53	21.30	22.36	26.13	28.25	32.18	35.23	36.19	39.35	41.53	43.11	43.40	45.31	46.38	47.20	British Orienteering	
63	Artem Popov	3.25	1.04	2.14	0.55	1.07	8.37	0.31	3.38	1.39	4.28	1.29	4.09	3.22	0.53	3.07	2.05	1.11	0.29	1.09	1.18	0.38	Artem Popov	
	Russian Orienteering Federation	3.25	4.29	6.43	7.38	8.45	17.22	17.53	21.31	23.10	27.38	29.07	33.16	36.38	37.31	40.38	42.43	43.54	44.23	45.32	46.50	47.28	Russian Orienteering Federation	
64	Robert Merl	2.52	1.07	2.29	1.03	1.00	9.08	0.32	3.54	1.10	4.02	1.40	3.58	3.04	0.51	3.24	2.24	1.06	0.33	1.13	1.15	0.44	Robert Merl	
	Austrian Orienteering Federation	2.52	3.59	6.28	7.31	8.31	17.39	18.11	22.05	23.15	27.17	28.57	32.55	35.59	36.50	40.14	42.38	43.44	44.17	45.30	46.45	47.29	Austrian Orienteering Federation	
65	Arturs Paulins	2.47	1.05	2.34	1.05	1.07	8.51	0.30	3.40	1.12	4.11	1.45	4.04	3.21	0.48	3.16	2.40	1.11	0.34	1.11	1.04	0.41	Arturs Paulins	
	Latvian Orienteering Federation	2.47	3.52	6.26	7.31	8.38	17.29	17.59	21.39	22.51	27.02	28.47	32.51	36.12	37.00	40.16	42.56	44.07	44.41	45.52	46.56	47.37	Latvian Orienteering Federation	
66	Theo Fleurent	2.59	1.01	2.15	1.04	1.01	9.35	0.32	3.38	1.06	3.56	1.42	4.02	3.26	1.09	3.17	2.30	1.01	0.28	1.12	1.07	0.40	Theo Fleurent	
	French Orienteering Federation	2.59	4.00	6.15	7.19	8.20	17.55	18.27	22.05	23.11	27.07	28.49	32.51	36.17	37.26	40.43	43.13	44.14	44.42	45.54	47.01	47.41	French Orienteering Federation	
67	Ralph Street	2.46	1.06	2.22	1.06	0.55	8.59	0.32	3.42	1.04	4.12	1.56	5.09	3.13	0.54	3.08	2.18	1.02	0.30	1.31	1.03	0.38	Ralph Street	
	British Orienteering	2.46	3.52	6.14	7.20	8.15	17.14	17.46	21.28	22.32	26.44	28.40	33.49	37.02	37.56	41.04	43.22	44.24	44.54	46.25	47.28	48.06	British Orienteering	
68	Davis Dislers	2.33	1.03	2.05	0.57	1.17	8.38	0.35	4.21	2.12	4.06	1.24	4.24	3.38	1.15	3.24	2.11	0.57	0.33	0.57	1.05	0.44	Davis Dislers	
	Latvian Orienteering Federation	2.33	3.36	5.41	6.38	7.55	16.33	17.08	21.29	23.41	27.47	29.11	33.35	37.13	38.28	41.52	44.03	45.00	45.33	46.30	47.35	48.19	Latvian Orienteering Federation	
69	Bartosz Pawlak	4.09	1.48	2.26	1.16	0.53	9.07	0.31	3.46	1.00	3.58	1.24	4.01	3.19	1.02	3.24	2.15	1.00	0.28	0.56	1.01	0.39	Bartosz Pawlak	
	Polish Orienteering Federation	4.09	5.57	8.23	9.39	10.32	19.39	20.10	23.56	24.56	28.54	30.18	34.19	37.38	38.40	42.04	44.19	45.19	45.47	46.43	47.44	48.23	Polish Orienteering Federation	
70	Jon Aukrust Osmoen	2.40	1.08	2.33	2.08	0.58	8.16	0.29	3.36	1.03	4.08	1.25	5.21	3.34	1.01	3.19	2.20	1.04	0.34	1.01	1.06	0.40	Jon Aukrust Osmoen	
	Norwegian Orienteering Federation	2.40	3.48	6.21	8.29	9.27	17.43	18.12	21.48	22.51	26.59	28.24	33.45	37.19	38.20	41.39	43.59	45.03	45.37	46.38	47.44	48.24	Norwegian Orienteering Federation	
71	Artem Panchenko	2.56	1.03	2.49	1.48	1.01	9.03	0.40	3.39	1.05	3.44	1.22	3.55	4.31	0.48	3.11	2.34	0.58	0.29	1.02	1.09	0.43	Artem Panchenko	
	Ukrainian Orienteering Federation	2.56	3.59	6.48	8.36	9.37	18.40	19.20	22.59	24.04	27.48	29.10	33.05	37.36	38.24	41.35	44.09	45.07	45.36	46.38	47.47	48.30	Ukrainian Orienteering Federation	
72	Roman Ryapolov	2.33	1.05	2.15	1.23	0.56	10.04	0.35	3.39	1.26	4.43	1.35	3.38	3.04	1.12	3.19	2.33	1.05	0.31	1.15	1.04	0.39	Roman Ryapolov	
	Russian Orienteering Federation	2.33	3.38	5.53	7.16	8.12	18.16	18.51	22.30	23.56	28.39	30.14	33.52	36.56	38.08	41.27	44.00	45.05	45.36	46.51	47.55	48.34	Russian Orienteering Federation	
73	Dmitrii Poliakov	2.42	1.23	2.18	0.54	1.32	9.05	0.59	3.41	1.12	4.12	2.16	3.39	3.22	0.54	3.28	2.15	1.17	0.35	1.03	1.11	0.38	Dmitrii Poliakov	
	Russian Orienteering Federation	2.42	4.05	6.23	7.17	8.49	17.54	18.53	22.34	23.46	27.58	30.14	33.53	37.15	38.09	41.37	43.52	45.09	45.44	46.47	47.58	48.36	Russian Orienteering Federation	
74	Michal Krajcik	3.02	1.13	2.36	1.03	1.06	8.33	0.35	3.50	1.12	4.29	1.41	3.50	3.57	0.59	3.29	2.26	1.00	0.37	1.19	1.05	0.41	Michal Krajcik	
	Slovak Orienteering Federation	3.02	4.15	6.51	7.54	9.00	17.33	18.08	21.58	23.10	27.39	29.20	33.10	37.07	38.06	41.35	44.01	45.01	45.38	46.57	48.02	48.43	Slovak Orienteering Federation	
75	Wojciech Kowalski	5.37	1.15	2.07	0.56	1.56	9.12	0.25	3.20	1.11	3.56	1.34	3.51	3.01	0.55	3.02	2.14	1.01	0.30	1.06	1.07	0.35	Wojciech Kowalski	
	Polish Orienteering Federation	5.37	6.52	8.59	9.55	11.51	21.03	21.28	24.48	25.59	29.55	31.29	35.20	38.21	39.16	42.18	44.32	45.33	46.03	47.09	48.16	48.51	Polish Orienteering Federation	
76	Bojan Blumenstein	3.01	1.39	2.31	1.06	1.03	9.19	0.37	3.38	1.12	4.33	1.22	4.18	3.11	1.10	3.17	2.24	1.10	0.33	1.04	1.08	0.40	Bojan Blumenstein	
	Deutscher Turner Bund	3.01	4.40	7.11	8.17	9.20	18.39	19.16	22.54	24.06	28.39	30.01	34.19	37.30	38.40	41.57	44.21	45.31	46.04	47.08	48.16	48.56	Deutscher Turner Bund	
76	Piotr Parfianowicz	4.18	1.07	2.27	1.13	0.56	9.07	0.31	3.58	1.19	3.48	1.36	4.03	3.09	1.26	3.18	2.10	0.59	0.29	1.09	1.15	0.38	Piotr Parfianowicz	
	Polish Orienteering Federation	4.18	5.25	7.52	9.05	10.01	19.08	19.39	23.37	24.56	28.44	30.20	34.23	37.32	38.58	42.16	44.26	45.25	45.54	47.03	48.18	48.56	Polish Orienteering Federation	
78	Karolis Lazdauskas	3.04	1.12	2.37	1.01	0.58	8.54	0.40	3.40	1.14	4.10	1.52	4.38	3.30	1.10	3.13	2.29	1.03	0.45	1.01	1.08	0.38	Karolis Lazdauskas	
	Lithuanian Orienteering Federation	3.04	4.16	6.53	7.54	8.52	17.46	18.26	22.06	23.20	27.30	29.22	34.00	37.30	38.40	41.53	44.22	45.25	46.10	47.11	48.19	48.57	Lithuanian Orienteering Federation	
79	Sergej Fedatsenka	2.55	1.02	2.34	1.10	0.59	9.15	0.34	3.25	1.06	4.12	1.50	4.54	3.29	0.56	3.30	2.20	1.06	0.32	1.16	1.12	0.46	Sergej Fedatsenka	
	Dutch Orienteering Federation	2.55	3.57	6.31	7.41	8.40	17.55	18.29	21.54	23.00	27.12	29.02	33.56	37.25	38.21	41.51	44.11	45.17	45.49	47.05	48.17	49.03	Dutch Orienteering Federation	
79	Thor Norskov	2.57	1.02	2.26	1.01	1.43	9.03	0.33	3.30	1.06	5.07	1.49	4.15	3.17	0.53	3.13	2.20	1.03	0.34	1.29	1.05	0.37	Thor Norskov	
	Danish Orienteering Federation DOF	2.57	3.59	6.25	7.26	9.09	18.12	18.45	22.15	23.21	28.28	30.17	34.32	37.49	38.42	41.55	44.15	45.18	45.52	47.21	48.26	49.03	Danish Orienteering Federation DOF	
81	Miika Kirmula	2.39	1.08	2.35	1.11	1.04	8.47	0.59	3.42	1.13	4.19	1.49	4.30	3.50	1.26	3.13	2.14	0.56	0.39	1.09	1.10	0.39	Miika Kirmula	
	Finnish Orienteering Federation	2.39	3.47	6.22	7.33	8.37	17.24	18.23	22.05	23.18	27.37	29.26	33.56	37.46	39.12	42.25	44.39	45.35	46.14	47.23	48.33	49.12	Finnish Orienteering Federation	
82	Henry McNulty	2.37	1.18	2.15	1.04	0.54	9.05	0.32	3.45	1.16	5.02	1.47	4.58	3.51	1.19	3.03	2.13	1.07	0.31	1.14	1.11	0.38	Henry McNulty	
	Orienteering Australia	2.37	3.55	6.10	7.14	8.08	17.13	17.45	21.30	22.46	27.48	29.35	34.33	38.24	39.43	42.46	44.59	46.06	46.37	47.51	49.02	49.40	Orienteering Australia	
83	Bjarne Friedrichs	2.57	1.08	2.50	1.09	1.28	9.15	0.35	3.58	1.08	4.25	1.31	4.15	3.24	0.58	3.25	2.41	1.05	0.37	1.09	1.08	0.45	Bjarne Friedrichs	
	Deutscher Turner Bund	2.57	4.05	6.55	8.04	9.32	18.47	19.22	23.20	24.28	28.53	30.24	34.39	38.03	39.01	42.26	45.07	46.12	46.49	47.58	49.06	49.51	Deutscher Turner Bund	
84	Rudolfs Zernis	3.58	1.20	2.46	0.54	1.53	9.21	0.27	3.57	0.58	5.04	1.20	4.11	2.57	0.53	3.20	2.09	1.11	0.27	1.02	1.05	0.40	Rudolfs Zernis	
	Latvian Orienteering Federation	3.58	5.18	8.04	8.58	10.51	20.12	20.39	24.36	25.34	30.38	31.58	36.09	39.06	39.59	43.19	45.28	46.39	47.06	48.08	49.13	49.53	Latvian Orienteering Federation	
85	Tim Robertson	2.22	1.09	2.26	1.06	0.58	9.46	0.26	3.34	1.13	4.45	1.51	5.14	3.20	0.54	3.15	2.41	1.07	0.31	1.21	1.16	0.41	Tim Robertson	
	New Zealand Orienteering Federation	2.22	3.31	5.57	7.03	8.01	17.47	18.13	21.47	23.00	27.45	29.36	34.50	38.10	39.04	42.19	45.00	46.07	46.38	47.59	49.15	49.56	New Zealand Orienteering Federation	
86	Vincent Coupat	2.47	3.47	2.32	1.05	1.00	9.00	0.29	3.43	1.08	4.10	1.45	3.51	3.22	0.56	3.26	2.26	1.04	0.33	1.14	1.08	0.40	Vincent Coupat	
	French Orienteering Federation	2.47	6.34	9.06	10.11	11.11	20.11	20.40	24.23	25.31	29.41	31.26	35.17	38.39	39.35	43.01	45.27	46.31	47.04	48.18	49.26	50.06	French Orienteering Federation	
87	Matthew Speake	2.39	4.52	2.34	1.00	0.53	8.27	0.37	4.00	1.02	3.57	1.37	3.52	3.36	0.53	3.12	2.30	1.03	0.34	1.05	1.09	0.41	Matthew Speake	
	British Orienteering	2.39	7.31	10.05	11.05	11.58	20.25	21.02	25.02	26.04	30.01	31.38	35.30	39.06	39.59	43.11	45.41	46.44	47.18	48.23	49.32	50.13	British Orienteering	
88	Leon Keely	2.42	1.20	2.18	1.06	1.00	9.25	0.32	3.45	1.21	4.39	2.19	4.38	3.30	0.57	3.23	2.23	1.09	0.32	1.03	1.32	0.41	Leon Keely	
	Orienteering Australia	2.42	4.02	6.20	7.26	8.26	17.51	18.23	22.08	23.29	28.08	30.27	35.05	38.35	39.32	42.55	45.18	46.27	46.59	48.02	49.34	50.15	Orienteering Australia	
89	Liutauras Bilevicius	2.57	1.12	2.40	1.26	1.04	9.59	0.33	3.52	1.40	4.05	1.27	3.56	3.47	1.02	3.23	2.20	1.09	0.33	1.13	1.12	0.46	Liutauras Bilevicius	
	Lithuanian Orienteering Federation	2.57	4.09	6.49	8.15	9.19	19.18	19.51	23.43	25.23	29.28	30.55	34.51	38.38	39.40	43.03	45.23	46.32	47.05	48.18	49.30	50.16	Lithuanian Orienteering Federation	
90	Alessio Tenani	3.01	1.41	2.36	1.02	1.07	9.58	0.34	4.11	1.07	3.55	1.42	4.02	3.25	1.09	3.32	2.43	1.16	0.34	1.19	1.11	0.43	Alessio Tenani	
	Italian Orienteering Federation FISO	3.01	4.42	7.18	8.20	9.27	19.25	19.59	24.10	25.17	29.12	30.54	34.56	38.21	39.30	43.02	45.45	47.01	47.35	48.54	50.05	50.48	Italian Orienteering Federation FISO	
91	Andris Jubelis	2.35	1.07	2.29	3.29	1.46	8.57	0.32	3.54	1.32	4.29	1.35	3.29	3.33	1.08	3.10	2.17	1.05	0.33	1.15	1.13	0.44	Andris Jubelis	
	Latvian Orienteering Federation	2.35	3.42	6.11	9.40	11.26	20.23	20.55	24.49	26.21	30.50	32.25	35.54	39.27	40.35	43.45	46.02	47.07	47.40	48.55	50.08	50.52	Latvian Orienteering Federation	
92	Sander Vaher	3.02	1.43	2.36	1.14	0.58	9.24	0.57	3.38	1.14	4.21	1.48	4.30	3.38	0.52	3.31	2.25	1.33	0.34	1.08	1.08	0.42	Sander Vaher	
	Estonian Orienteering Federation EOL	3.02	4.45	7.21	8.35	9.33	18.57	19.54	23.32	24.46	29.07	30.55	35.25	39.03	39.55	43.26	45.51	47.24	47.58	49.06	50.14	50.56	Estonian Orienteering Federation EOL	
93	Michele Caraglio	2.42	1.07	2.37	1.19	1.24	9.51	0.38	4.46	1.24	4.25	1.41	3.53	3.34	1.22	3.14	2.21	1.02	0.36	1.18	1.12	0.43	Michele Caraglio	
	Italian Orienteering Federation FISO	2.42	3.49	6.26	7.45	9.09	19.00	19.38	24.24	25.48	30.13	31.54	35.47	39.21	40.43	43.57	46.18	47.20	47.56	49.14	50.26	51.09	Italian Orienteering Federation FISO	
94	Ewan McCarthy	2.33	1.12	2.28	1.05	1.03	11.07	0.36	3.48	1.12	4.25	1.23	4.20	4.29	1.08	3.31	2.24	1.04	0.38	1.10	1.09	0.44	Ewan McCarthy	
	British Orienteering	2.33	3.45	6.13	7.18	8.21	19.28	20.04	23.52	25.04	29.29	30.52	35.12	39.41	40.49	44.20	46.44	47.48	48.26	49.36	50.45	51.29	British Orienteering	
95	Algirdas Bartkevicius	2.45	1.00	2.46	1.52	0.56	10.03	1.02	3.47	1.13	4.23	1.41	4.33	3.43	1.30	3.23	2.20	0.58	0.29	1.15	1.17	0.42	Algirdas Bartkevicius	
	Lithuanian Orienteering Federation	2.45	3.45	6.31	8.23	9.19	19.22	20.24	24.11	25.24	29.47	31.28	36.01	39.44	41.14	44.37	46.57	47.55	48.24	49.39	50.56	51.38	Lithuanian Orienteering Federation	
96	Yannick Michiels	2.47	1.12	2.41	2.15	1.32	9.42	0.32	4.13	1.28	4.39	1.21	5.04	3.11	0.49	3.11	2.58	0.56	0.35	0.59	1.14	0.43	Yannick Michiels	
	Belgian Orienteering Federation ABSO BVOS	2.47	3.59	6.40	8.55	10.27	20.09	20.41	24.54	26.22	31.01	32.22	37.26	40.37	41.26	44.37	47.35	48.31	49.06	50.05	51.19	52.02	Belgian Orienteering Federation ABSO BVOS	
97	Helmut Gremmel	2.52	1.20	2.26	1.11	1.07	11.54	0.30	3.51	1.31	4.07	2.30	4.05	3.16	0.57	3.22	2.35	1.02	0.33	1.15	1.03	0.37	Helmut Gremmel	
	Austrian Orienteering Federation	2.52	4.12	6.38	7.49	8.56	20.50	21.20	25.11	26.42	30.49	33.19	37.24	40.40	41.37	44.59	47.34	48.36	49.09	50.24	51.27	52.04	Austrian Orienteering Federation	
98	Scott Fraser	2.45	1.11	2.17	1.02	1.06	8.48	0.32	3.20	1.17	4.25	1.38	3.28	3.35	1.08	3.04	2.20	1.04	0.39	6.23	1.23	0.50	Scott Fraser	
	British Orienteering	2.45	3.56	6.13	7.15	8.21	17.09	17.41	21.01	22.18	26.43	28.21	31.49	35.24	36.32	39.36	41.56	43.00	43.39	50.02	51.25	52.15	British Orienteering	
99	Ross Morrison	2.55	1.07	2.38	0.58	1.09	9.59	0.35	3.50	1.11	4.46	3.04	4.05	3.57	1.18	3.37	2.44	1.06	0.33	0.58	1.10	0.43	Ross Morrison	
	New Zealand Orienteering Federation	2.55	4.02	6.40	7.38	8.47	18.46	19.21	23.11	24.22	29.08	32.12	36.17	40.14	41.32	45.09	47.53	48.59	49.32	50.30	51.40	52.23	New Zealand Orienteering Federation	
100	Pavel Shestakov	4.34	1.03	2.09	0.56	1.09	9.17	0.39	3.57	1.43	4.32	1.20	4.16	3.57	1.28	3.32	2.11	1.02	1.30	1.11	1.13	0.45	Pavel Shestakov	
	Russian Orienteering Federation	4.34	5.37	7.46	8.42	9.51	19.08	19.47	23.44	25.27	29.59	31.19	35.35	39.32	41.00	44.32	46.43	47.45	49.15	50.26	51.39	52.24	Russian Orienteering Federation	
101	Giacomo Zagonel	4.12	1.04	2.40	2.13	1.00	9.04	0.35	5.11	1.14	4.31	2.09	4.31	3.05	1.12	3.18	2.26	1.08	0.34	1.06	1.11	0.44	Giacomo Zagonel	
	Italian Orienteering Federation FISO	4.12	5.16	7.56	10.09	11.09	20.13	20.48	25.59	27.13	31.44	33.53	38.24	41.29	42.41	45.59	48.25	49.33	50.07	51.13	52.24	53.08	Italian Orienteering Federation FISO	
102	Shamus Morrison	3.00	1.15	2.48	1.01	1.12	9.37	0.38	4.00	3.16	5.17	2.03	4.24	3.13	0.57	3.35	2.36	1.15	0.34	1.12	1.16	0.39	Shamus Morrison	
	New Zealand Orienteering Federation	3.00	4.15	7.03	8.04	9.16	18.53	19.31	23.31	26.47	32.04	34.07	38.31	41.44	42.41	46.16	48.52	50.07	50.41	51.53	53.09	53.48	New Zealand Orienteering Federation	
103	Wojciech Dwojak	4.15	3.47	2.52	2.02	0.57	9.23	0.28	3.58	1.11	4.46	1.55	4.01	2.59	0.59	3.23	2.33	1.03	0.33	1.00	1.18	0.41	Wojciech Dwojak	
	Polish Orienteering Federation	4.15	8.02	10.54	12.56	13.53	23.16	23.44	27.42	28.53	33.39	35.34	39.35	42.34	43.33	46.56	49.29	50.32	51.05	52.05	53.23	54.04	Polish Orienteering Federation	
104	Celestin Crespin	2.45	3.37	2.51	1.02	1.04	12.01	0.34	4.03	1.32	4.02	1.22	3.59	3.49	1.01	3.28	2.21	0.59	0.32	1.10	1.08	0.45	Celestin Crespin	
	French Orienteering Federation	2.45	6.22	9.13	10.15	11.19	23.20	23.54	27.57	29.29	33.31	34.53	38.52	42.41	43.42	47.10	49.31	50.30	51.02	52.12	53.20	54.05	French Orienteering Federation	
105	Giacomo Barbone	2.47	1.17	2.55	1.05	1.29	9.50	0.37	4.13	1.40	5.26	2.00	4.19	3.45	1.39	3.36	2.57	1.10	0.34	1.08	1.07	0.42	Giacomo Barbone	
	Orienteering USA	2.47	4.04	6.59	8.04	9.33	19.23	20.00	24.13	25.53	31.19	33.19	37.38	41.23	43.02	46.38	49.35	50.45	51.19	52.27	53.34	54.16	Orienteering USA	
106	Marco Seppi	2.47	1.14	2.23	0.59	1.03	10.15	0.37	5.39	1.20	5.40	1.32	4.06	3.10	0.54	3.35	2.35	1.15	1.37	1.21	1.42	0.46	Marco Seppi	
	Italian Orienteering Federation FISO	2.47	4.01	6.24	7.23	8.26	18.41	19.18	24.57	26.17	31.57	33.29	37.35	40.45	41.39	45.14	47.49	49.04	50.41	52.02	53.44	54.30	Italian Orienteering Federation FISO	
107	Ats Sonajalg	3.12	1.24	2.49	2.01	0.59	11.02	0.29	4.11	1.18	4.20	1.58	5.01	3.24	1.10	3.25	2.59	1.38	1.03	1.11	1.14	0.42	Ats Sonajalg	
	Estonian Orienteering Federation EOL	3.12	4.36	7.25	9.26	10.25	21.27	21.56	26.07	27.25	31.45	33.43	38.44	42.08	43.18	46.43	49.42	51.20	52.23	53.34	54.48	55.30	Estonian Orienteering Federation EOL	
108	Jeremy Genar	2.59	1.14	3.23	1.26	1.10	12.07	0.34	4.23	1.18	4.56	1.35	4.19	3.22	0.59	3.32	2.44	1.13	0.41	1.33	1.19	0.45	Jeremy Genar	
	Belgian Orienteering Federation ABSO BVOS	2.59	4.13	7.36	9.02	10.12	22.19	22.53	27.16	28.34	33.30	35.05	39.24	42.46	43.45	47.17	50.01	51.14	51.55	53.28	54.47	55.32	Belgian Orienteering Federation ABSO BVOS	
109	Matthias Kretzschmar	2.59	1.13	2.53	3.34	1.38	11.32	1.00	4.21	1.29	4.03	1.42	4.01	3.15	1.23	3.26	2.23	1.08	0.33	1.12	1.17	0.43	Matthias Kretzschmar	
	Deutscher Turner Bund	2.59	4.12	7.05	10.39	12.17	23.49	24.49	29.10	30.39	34.42	36.24	40.25	43.40	45.03	48.29	50.52	52.00	52.33	53.45	55.02	55.45	Deutscher Turner Bund	
110	Mikko Siren	3.16	1.05	2.49	1.06	1.34	13.01	0.32	4.08	1.06	4.33	1.53	4.24	3.19	1.22	3.51	2.41	1.12	0.33	1.20	1.10	0.51	Mikko Siren	
	Finnish Orienteering Federation	3.16	4.21	7.10	8.16	9.50	22.51	23.23	27.31	28.37	33.10	35.03	39.27	42.46	44.08	47.59	50.40	51.52	52.25	53.45	54.55	55.46	Finnish Orienteering Federation	
111	Sergei Rjabyshkin	2.53	2.50	2.39	1.22	1.00	10.38	0.34	4.14	1.21	5.11	1.29	4.33	3.33	1.13	3.35	2.31	2.25	0.32	1.24	1.15	0.48	Sergei Rjabyshkin	
	Estonian Orienteering Federation EOL	2.53	5.43	8.22	9.44	10.44	21.22	21.56	26.10	27.31	32.42	34.11	38.44	42.17	43.30	47.05	49.36	52.01	52.33	53.57	55.12	56.00	Estonian Orienteering Federation EOL	
111	Vilius Aleliunas	7.51	1.09	2.26	1.02	0.53	10.17	0.34	3.48	1.26	4.42	2.13	4.18	3.14	1.02	3.28	2.30	1.05	0.35	1.23	1.15	0.49	Vilius Aleliunas	
	Lithuanian Orienteering Federation	7.51	9.00	11.26	12.28	13.21	23.38	24.12	28.00	29.26	34.08	36.21	40.39	43.53	44.55	48.23	50.53	51.58	52.33	53.56	55.11	56.00	Lithuanian Orienteering Federation	
113	Toby Scott	2.55	1.13	2.42	2.57	1.29	10.53	0.37	4.03	1.18	5.06	2.12	4.12	3.42	1.34	3.53	2.43	1.09	0.41	1.04	1.08	0.42	Toby Scott	
	New Zealand Orienteering Federation	2.55	4.08	6.50	9.47	11.16	22.09	22.46	26.49	28.07	33.13	35.25	39.37	43.19	44.53	48.46	51.29	52.38	53.19	54.23	55.31	56.13	New Zealand Orienteering Federation	
114	Soeren Riechers	3.16	1.20	3.05	1.22	1.27	9.31	0.30	4.31	1.45	5.07	1.42	5.21	3.35	1.25	3.16	3.39	1.14	0.35	1.20	1.36	0.43	Soeren Riechers	
	Deutscher Turner Bund	3.16	4.36	7.41	9.03	10.30	20.01	20.31	25.02	26.47	31.54	33.36	38.57	42.32	43.57	47.13	50.52	52.06	52.41	54.01	55.37	56.20	Deutscher Turner Bund	
115	Ivaylo Kamenarov	3.23	1.45	3.01	1.14	1.05	9.48	0.33	4.30	1.13	5.19	1.46	4.31	3.56	1.19	3.30	2.39	2.32	0.57	1.14	1.19	0.47	Ivaylo Kamenarov	
	Bulgarian Orienteering Federation	3.23	5.08	8.09	9.23	10.28	20.16	20.49	25.19	26.32	31.51	33.37	38.08	42.04	43.23	46.53	49.32	52.04	53.01	54.15	55.34	56.21	Bulgarian Orienteering Federation	
116	Ross Smith	5.51	1.09	2.34	1.11	1.25	9.55	1.19	4.30	1.23	4.55	1.37	4.37	3.48	1.22	3.38	3.19	1.15	0.33	1.19	1.15	0.45	Ross Smith	
	Orienteering USA	5.51	7.00	9.34	10.45	12.10	22.05	23.24	27.54	29.17	34.12	35.49	40.26	44.14	45.36	49.14	52.33	53.48	54.21	55.40	56.55	57.40	Orienteering USA	
117	Andrea Seppi	3.42	1.33	3.17	1.15	1.33	10.06	1.16	4.44	1.26	4.58	2.50	4.40	3.15	1.37	3.32	3.16	1.13	0.33	1.04	1.27	0.43	Andrea Seppi	
	Italian Orienteering Federation FISO	3.42	5.15	8.32	9.47	11.20	21.26	22.42	27.26	28.52	33.50	36.40	41.20	44.35	46.12	49.44	53.00	54.13	54.46	55.50	57.17	58.00	Italian Orienteering Federation FISO	
118	Robbie Anderson	2.51	1.52	3.08	1.14	1.21	9.56	1.22	4.07	1.26	5.28	1.42	6.17	4.51	1.13	3.30	2.44	1.19	0.43	1.16	1.13	0.52	Robbie Anderson	
	Orienteering Canada	2.51	4.43	7.51	9.05	10.26	20.22	21.44	25.51	27.17	32.45	34.27	40.44	45.35	46.48	50.18	53.02	54.21	55.04	56.20	57.33	58.25	Orienteering Canada	
119	Michael Svoboda	3.35	1.19	2.48	1.14	1.20	11.48	0.38	4.42	1.38	5.35	1.44	4.39	4.26	1.22	3.56	2.55	1.23	0.33	1.26	1.16	0.42	Michael Svoboda	
	Orienteering Canada	3.35	4.54	7.42	8.56	10.16	22.04	22.42	27.24	29.02	34.37	36.21	41.00	45.26	46.48	50.44	53.39	55.02	55.35	57.01	58.17	58.59	Orienteering Canada	
119	Ivan Sirakov	3.59	1.25	2.48	1.03	1.00	8.33	0.30	3.45	1.43	6.17	2.16	4.31	3.41	3.31	3.59	2.57	2.27	0.48	1.20	1.31	0.55	Ivan Sirakov	
	Bulgarian Orienteering Federation	3.59	5.24	8.12	9.15	10.15	18.48	19.18	23.03	24.46	31.03	33.19	37.50	41.31	45.02	49.01	51.58	54.25	55.13	56.33	58.04	58.59	Bulgarian Orienteering Federation	
121	Apostol Atanasov	3.07	2.34	2.30	1.09	1.00	11.39	0.39	8.01	1.45	5.05	3.39	5.28	3.54	1.35	3.42	3.09	1.13	0.39	1.06	1.28	0.45	Apostol Atanasov	
	Bulgarian Orienteering Federation	3.07	5.41	8.11	9.20	10.20	21.59	22.38	30.39	32.24	37.29	41.08	46.36	50.30	52.05	55.47	58.56	1:00.09	1:00.48	1:01.54	1:03.22	1:04.07	Bulgarian Orienteering Federation	
122	Guy Sabo	6.41	3.48	2.48	1.02	1.04	11.58	0.33	3.52	1.39	4.00	4.17	4.55	3.45	1.51	3.33	3.12	1.19	0.39	1.21	1.20	0.47	Guy Sabo	
	Israel Sport Orienteering Association	6.41	10.29	13.17	14.19	15.23	27.21	27.54	31.46	33.25	37.25	41.42	46.37	50.22	52.13	55.46	58.58	1:00.17	1:00.56	1:02.17	1:03.37	1:04.24	Israel Sport Orienteering Association	
123	Matej Sebo	3.18	2.12	3.31	2.12	3.01	11.41	0.53	4.25	1.45	7.03	2.29	5.32	4.21	1.50	3.52	2.59	1.32	0.37	1.19	1.36	0.46	Matej Sebo	
	Orienteering USA	3.18	5.30	9.01	11.13	14.14	25.55	26.48	31.13	32.58	40.01	42.30	48.02	52.23	54.13	58.05	1:01.04	1:02.36	1:03.13	1:04.32	1:06.08	1:06.54	Orienteering USA	
124	Matthew Schepisi	3.28	5.33	4.03	2.34	1.54	13.17	0.42	4.53	1.40	6.56	2.21	5.47	3.31	0.56	3.25	2.27	1.09	0.29	1.02	2.44	1.45	Matthew Schepisi	
	Orienteering Australia	3.28	9.01	13.04	15.38	17.32	30.49	31.31	36.24	38.04	45.00	47.21	53.08	56.39	57.35	1:01.00	1:03.27	1:04.36	1:05.05	1:06.07	1:08.51	1:10.36	Orienteering Australia	
125	Brendan Shields	3.39	1.21	3.24	1.30	1.50	14.00	1.20	9.26	2.27	5.59	3.21	5.46	3.59	1.50	4.25	3.38	1.16	0.44	2.11	1.40	0.51	Brendan Shields	
	Orienteering USA	3.39	5.00	8.24	9.54	11.44	25.44	27.04	36.30	38.57	44.56	48.17	54.03	58.02	59.52	1:04.17	1:07.55	1:09.11	1:09.55	1:12.06	1:13.46	1:14.37	Orienteering USA	
126	KyongSa Ri	3.53	1.38	3.24	2.27	2.15	14.08	0.48	4.55	1.56	6.03	2.17	6.27	9.13	3.48	4.38	3.10	1.27	0.42	1.30	1.47	0.59	KyongSa Ri	
	Democratic People's Republic of Korea	3.53	5.31	8.55	11.22	13.37	27.45	28.33	33.28	35.24	41.27	43.44	50.11	59.24	1:03.12	1:07.50	1:11.00	1:12.27	1:13.09	1:14.39	1:16.26	1:17.25	Democratic People's Republic of Korea	
	Antonio Martinez Perez	11.58	1.05	2.58	1.15	0.56	11.32	0.38	4.04	1.28													Antonio Martinez Perez	
	Spanish Orienteering Federation FEDO	11.58	13.03	16.01	17.16	18.12	29.44	30.22	34.26	35.54											51.02		Spanish Orienteering Federation FEDO	
	Riccardo Scalet	7.35	1.06	2.43	1.59	1.01	10.56	0.35	6.27	1.19	5.24	1.53			1.25	3.20	2.45	2.01	0.46	1.32	1.27		Riccardo Scalet	
	Italian Orienteering Federation FISO	7.35	8.41	11.24	13.23	14.24	25.20	25.55	32.22	33.41	39.05	40.58		49.15	50.40	54.00	56.45	58.46	59.32	1:01.04	1:02.31		Italian Orienteering Federation FISO	
	Tiago Aires																						Tiago Aires	
	Portuguese Orienteering Federation FPO																						Portuguese Orienteering Federation FPO	
	Zsolt Lenkei																						Zsolt Lenkei	
	Hungarian Orienteering Federation																						Hungarian Orienteering Federation	
	Christoph Prunsche																						Christoph Prunsche	
	Deutscher Turner Bund																						Deutscher Turner Bund	
	Peeter Pihl																						Peeter Pihl	
	Estonian Orienteering Federation EOL																						Estonian Orienteering Federation EOL	
	Michal Olejnik																						Michal Olejnik	
	Polish Orienteering Federation																						Polish Orienteering Federation	
	Olav Lundanes																						Olav Lundanes	
	Norwegian Orienteering Federation																						Norwegian Orienteering Federation