Kopparkavlen, OK Kåre [2008-05-18]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21, hela sträckor 19 2 D16 42-50 gemensamma kontroller 39 5 HD12_2_M2 A 67 8
D21, gemensamma kontroller 19 38 D16_D120_1_3 A 27 13 H12 3 gemensamma kontroller 21 6
D21 1 gemensamma kontroller 19 12 D16_D120_1_3 B 27 13 H12 24-28 gemensamma kontroller 63 4
D21_1_3 AA 10 15 D16_D120_1_3 A 27 13 MIX 3 gemensamma kontroller 29 12
D21_1_3 AB 8 15 D16_D120_1_3 B 27 13 MIX 2 gemensamma kontroller 31 8
D21_1_3 BA 9 16 H16, hela sträckor 13 2 MIX 1 gemensamma kontroller 31 13
D21_1_3 BB 10 16 H16, gemensamma kontroller 13 35 MIX 24-43 gemensamma kontroller 91 2
D21 2 gemensamma kontroller 19 12 H16 1 gemensamma kontroller 13 10 D120, hela sträckor 14 2
D21_2 A 19 12 H16_1_3 A 13 12 D120, gemensamma kontroller 14 34
D21 3 gemensamma kontroller 18 12 H16_1_3 B 13 13 D120 1 gemensamma kontroller 14 10
D21 49-59 gemensamma kontroller 56 5 H16 2 gemensamma kontroller 13 13 D120 2 gemensamma kontroller 14 12
H21, hela sträckor 21 2 H16 3 gemensamma kontroller 13 10 D120 3 gemensamma kontroller 14 10
H21, gemensamma kontroller 21 50 H16 43-57 gemensamma kontroller 39 4 D120 42-50 gemensamma kontroller 42 5
MIX, hela sträckor 31 2 H16_H150_2_M1 A 64 13 H120, hela sträckor 25 2
MIX, gemensamma kontroller 31 35 H16_H150_2_M1 A 64 13 H120, gemensamma kontroller 25 36
H21 1 gemensamma kontroller 21 17 H16_H150_2_M1 A 64 13 H120 1 gemensamma kontroller 25 11
H21_1_3 AA 12 21 D14, hela sträckor 13 2 H120_1_3 A 25 15
H21_1_3 AB 9 21 D14, gemensamma kontroller 13 33 H120_1_3 B 25 15
H21_1_3 BA 9 21 D14 1 gemensamma kontroller 13 11 H120 2 gemensamma kontroller 25 12
H21_1_3 BB 12 21 D14 2 gemensamma kontroller 13 9 H120_2 A 25 12
H21 2 gemensamma kontroller 21 14 D14 3 gemensamma kontroller 13 11 H120 3 gemensamma kontroller 25 11
H21_2 A 21 14 D14 36-43 gemensamma kontroller 39 4 H120 56-59 gemensamma kontroller 75 4
H21 3 gemensamma kontroller 21 17 H14, hela sträckor 21 2 D150, hela sträckor 9 2
H21 59-99 gemensamma kontroller 63 5 H14, gemensamma kontroller 21 33 D150, gemensamma kontroller 9 33
D20, hela sträckor 9 2 H14 1 gemensamma kontroller 21 11 D150 1 gemensamma kontroller 9 10
D20, gemensamma kontroller 9 38 HD14_1_3 A 34 13 D150 2 gemensamma kontroller 9 11
D20 1 gemensamma kontroller 9 12 HD14_1_3 B 34 13 D150 3 gemensamma kontroller 9 10
D20_1_3 A 9 14 HD14_1_3 A 34 13 D150 32-39 gemensamma kontroller 27 5
D20_1_3 B 8 15 HD14_1_3 B 34 13 D150_H180_1_3 A 26 12
D20 2 gemensamma kontroller 9 12 H14 2 gemensamma kontroller 21 9 D150_H180_1_3 B 26 12
D20 3 gemensamma kontroller 8 12 HD14_2 A 34 9 D150_H180_2 A 26 11
D20_D16_D120_2_M3 A 65 12 HD14_2 A 34 9 D150_H180_1_3 A 26 12
D20_D16_D120_2_M3 A 65 12 H14 3 gemensamma kontroller 21 11 D150_H180_1_3 B 26 12
D20_D16_D120_2_M3 A 65 12 H14 36-43 gemensamma kontroller 63 4 D150_H180_2 A 26 11
D20_D16_D120_2_M3 A 65 12 D12, hela sträckor 15 2 H150, hela sträckor 20 2
D20 42-53 gemensamma kontroller 26 6 D12, gemensamma kontroller 15 22 H150, gemensamma kontroller 20 39
H20, hela sträckor 9 2 D12 1 gemensamma kontroller 15 6 H150 1 gemensamma kontroller 20 12
H20, gemensamma kontroller 9 50 D12 2 gemensamma kontroller 15 8 H150_1_3 A 18 15
H20 1 gemensamma kontroller 9 17 D12 3 gemensamma kontroller 15 6 H150_1_3 B 20 15
H20_1_3 A 9 19 D12 24-28 gemensamma kontroller 45 4 H150 2 gemensamma kontroller 20 13
H20_1_3 B 9 19 H12, hela sträckor 21 2 H150 3 gemensamma kontroller 18 12
H20 2 gemensamma kontroller 9 14 H12, gemensamma kontroller 21 22 H150 43-52 gemensamma kontroller 58 3
H20_2 A 9 14 H12 1 gemensamma kontroller 21 6 H180, hela sträckor 17 2
H20 3 gemensamma kontroller 9 17 HD12_1_3 A 36 8 H180, gemensamma kontroller 17 33
H20 61-86 gemensamma kontroller 27 5 HD12_1_3 B 36 8 H180 1 gemensamma kontroller 17 10
D16, hela sträckor 13 2 HD12_1_3 A 36 8 H180 2 gemensamma kontroller 17 11
D16, gemensamma kontroller 13 34 HD12_1_3 B 36 8 H180 3 gemensamma kontroller 17 10
D16 1 gemensamma kontroller 13 10 H12 2 gemensamma kontroller 21 8 H180 32-39 gemensamma kontroller 51 5
D16 2 gemensamma kontroller 13 12 HD12_2_M2 A 67 8  
D16 3 gemensamma kontroller 13 10 HD12_2_M2 A 67 8