Per & Kersti Cup, stafett, OK Stigen [2008-04-13]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D16, hela sträckor 7 2 D14 A 12 11 HD12 2 gemensamma kontroller 14 9
D16, gemensamma kontroller 7 27 D14 B 13 9 HD12 3 gemensamma kontroller 13 9
D16 A 7 11 D14 C 13 11 HD12 28-28 gemensamma kontroller 41 9
D16 B 7 11 D14 1 gemensamma kontroller 13 6 Knatt, hela sträckor 19 2
D16 C 7 11 D14 2 gemensamma kontroller 13 9 Knatt, gemensamma kontroller 19 29
D16 1 gemensamma kontroller 7 7 D14 3 gemensamma kontroller 12 6 Knattekavlen A 57 9
D16 2 gemensamma kontroller 7 11 D14 28-34 gemensamma kontroller 38 4 Prop, hela sträckor 41 2
D16 3 gemensamma kontroller 7 7 H14, hela sträckor 15 2 Prop, gemensamma kontroller 41 38
D16 34-41 gemensamma kontroller 21 3 H14, gemensamma kontroller 15 27 Knatt 1 gemensamma kontroller 19 9
H16, hela sträckor 16 2 H14 A 15 14 Knatt 2 gemensamma kontroller 19 9
H16, gemensamma kontroller 16 30 H14 B 15 9 Knatt 3 gemensamma kontroller 19 9
H16 A 16 13 H14 C 15 14 Knatt 25-25 gemensamma kontroller 57 9
H16 B 16 14 H14 1 gemensamma kontroller 15 8 Prop A 40 9
H16 C 15 13 H14 2 gemensamma kontroller 15 9 Prop B 40 12
H16 1 gemensamma kontroller 16 7 H14 3 gemensamma kontroller 15 8 Prop C 41 15
H16 2 gemensamma kontroller 16 14 H14 28-43 gemensamma kontroller 45 4 Prop 3 gemensamma kontroller 41 15
H16 3 gemensamma kontroller 15 7 HD12, hela sträckor 14 2 Prop 2 gemensamma kontroller 40 12
H16 44-50 gemensamma kontroller 47 5 HD12, gemensamma kontroller 14 29 Prop 1 gemensamma kontroller 40 9
D14, hela sträckor 13 2 HD12 A 41 9 Prop 28-51 gemensamma kontroller 121 3
D14, gemensamma kontroller 13 23 HD12 1 gemensamma kontroller 14 9