Österåkerskavlen, OK Österåker [2021-09-25]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D15-20, hela sträckor 9 2 D14 1 gemensamma kontroller 12 10 D12 2 gemensamma kontroller 23 8
D15-20, gemensamma kontroller 9 40 D14, 1 24 10 D12, 2 23 8
D15-20 1 gemensamma kontroller 9 14 D14 2 gemensamma kontroller 21 8 D12 3 gemensamma kontroller 13 8
D15-20 2 gemensamma kontroller 17 10 D14, 2 21 8 H12, hela sträckor 23 2
D15-20 3 gemensamma kontroller 9 14 D14 3 gemensamma kontroller 12 10 H12, gemensamma kontroller 23 26
D15-20, 1 18 14 H14, hela sträckor 15 2 H12 1 gemensamma kontroller 22 8
D15-20, 2 17 10 H14, gemensamma kontroller 15 30 H12, 1 44 8
H15-20, hela sträckor 22 2 H14 1 gemensamma kontroller 15 10 H12 2 gemensamma kontroller 41 8
H15-20, gemensamma kontroller 22 42 H14, 1 30 10 H12, 2 41 8
H15-20 1 gemensamma kontroller 21 15 H14 2 gemensamma kontroller 24 8 H12 3 gemensamma kontroller 22 8
H15-20 2 gemensamma kontroller 33 10 H14, 2 24 8 Inskolning, hela sträckor 24 2
H15-20 3 gemensamma kontroller 20 15 H14 3 gemensamma kontroller 15 10 Inskolning, gemensamma kontroller 24 23
H15-20, 1 41 15 D12, hela sträckor 13 2 Inskolning 1 gemensamma kontroller 23 7
H15-20, 2 33 10 D12, gemensamma kontroller 13 26 Inskolning, 1 83 7
D14, hela sträckor 12 2 D12 1 gemensamma kontroller 13 8 Inskolning 2 gemensamma kontroller 38 7
D14, gemensamma kontroller 12 30 D12, 1 26 8 Inskolning 3 gemensamma kontroller 22 7