Per & Kersti Cup, stafett, OK Stigen [2007-04-22]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D16, hela sträckor 8 2 D14 A 12 8 HD12 2 gemensamma kontroller 29 8
D16, gemensamma kontroller 8 24 D14 B 12 8 HD12 3 gemensamma kontroller 28 8
D16 A 8 9 D14 C 12 10 HD12 26-26 gemensamma kontroller 86 8
D16 B 8 10 D14 1 gemensamma kontroller 12 6 Knatt, hela sträckor 28 2
D16 C 8 11 D14 2 gemensamma kontroller 12 8 Knatt, gemensamma kontroller 28 32
D16 1 gemensamma kontroller 8 6 D14 3 gemensamma kontroller 12 6 Knattekavle A 84 10
D16 2 gemensamma kontroller 8 10 D14 26-33 gemensamma kontroller 36 3 Prop, hela sträckor 41 2
D16 3 gemensamma kontroller 8 6 H14, hela sträckor 16 2 Prop, gemensamma kontroller 41 33
D16 33-38 gemensamma kontroller 24 3 H14, gemensamma kontroller 16 24 Knatt 1 gemensamma kontroller 28 10
H16, hela sträckor 19 2 H14 A 16 10 Knatt 2 gemensamma kontroller 28 10
H16, gemensamma kontroller 19 30 H14 B 16 8 Knatt 3 gemensamma kontroller 28 10
H16 A 18 13 H14 C 16 10 Knatt 23-23 gemensamma kontroller 84 10
H16 B 19 10 H14 1 gemensamma kontroller 16 7 Prop A 41 8
H16 C 19 11 H14 2 gemensamma kontroller 16 8 Prop B 41 10
H16 1 gemensamma kontroller 19 9 H14 3 gemensamma kontroller 16 7 Prop C 40 13
H16 2 gemensamma kontroller 19 10 H14 26-41 gemensamma kontroller 48 3 Prop 3 gemensamma kontroller 40 13
H16 3 gemensamma kontroller 18 9 HD12, hela sträckor 29 2 Prop 2 gemensamma kontroller 41 10
H16 41-48 gemensamma kontroller 56 3 HD12, gemensamma kontroller 29 26 Prop 1 gemensamma kontroller 41 8
D14, hela sträckor 12 2 HD12 A 86 8 Prop 26-48 gemensamma kontroller 122 4
D14, gemensamma kontroller 12 22 HD12 1 gemensamma kontroller 29 8