SM, medel, kval, IK Hakarpspojkarna / Jönköpings OK / Vaggeryds SOK [2018-09-14]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
H21E 32 16 H21D 33 19 D18B 28 13
D21A 27 15 H21F 35 18 D18C 28 12
D21B 31 16 D20A 28 14 D18D 27 12
D21C 28 16 D20B 29 13 H18A 40 15
D21D 30 16 H20A 29 15 H18B 39 15
H21A 35 19 H20B 29 16 H18C 38 15
H21B 32 19 H20C 27 16 H18D 38 14
H21C 30 18 D18A 30 13