WOC Relay, Bohuslan-Dals OF [2016-08-27]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Men, hela sträckor 31 2 Women, Bana D_1AAB 3 13 Women, Bana D_2CBA 3 13
Men, gemensamma kontroller 31 32 Women, Bana D_1ACA 4 13 Men, Bana H_3AB 3 17
Men 3 gemensamma kontroller 31 12 Women, Bana D_1BCA 4 13 Men, Bana H_3CA 3 17
Men 2 gemensamma kontroller 31 9 Women, Bana D_1BAB 4 13 Men, Bana H_3CB 4 17
Men 1 gemensamma kontroller 31 9 Women, Bana D_1CAA 3 13 Men, Bana H_3CC 4 17
Women, hela sträckor 27 2 Women, Bana D_1ACB 2 13 Men, Bana H_3BC 3 17
Women, gemensamma kontroller 27 29 Men, Bana H_2ACA 5 15 Men, Bana H_3BA 4 17
Men, Bana H_1BCB 4 15 Men, Bana H_2AAB 4 15 Men, Bana H_3AC 4 17
Men, Bana H_1CAA 6 15 Men, Bana H_2ABB 3 15 Men, Bana H_3AA 3 17
Men, Bana H_1ABA 4 15 Men, Bana H_2CCB 5 15 Men, Bana H_3BB 3 17
Men, Bana H_1BAB 8 15 Men, Bana H_2ACB 4 15 Women 3 gemensamma kontroller 27 11
Men, Bana H_1BBA 6 15 Men, Bana H_2CBA 6 15 Women, Bana D_3CA 4 15
Men, Bana H_1CBB 2 15 Men, Bana H_2AAA 1 15 Women, Bana D_3AA 4 15
Men, Bana H_1BCA 2 15 Men, Bana H_2CAB 1 15 Women, Bana D_3AB 3 15
Men, Bana H_1BAA 1 15 Women 2 gemensamma kontroller 27 8 Women, Bana D_3BC 3 15
Women 1 gemensamma kontroller 27 8 Women, Bana D_2CCB 6 13 Women, Bana D_3CC 3 15
Women, Bana D_1ABA 4 13 Women, Bana D_2BBA 5 13 Women, Bana D_3BA 3 15
Women, Bana D_1BCB 3 13 Women, Bana D_2AAA 2 13 Women, Bana D_3BB 3 15
Women, Bana D_1BAA 2 13 Women, Bana D_2CAB 2 13 Women, Bana D_3CB 2 15
Women, Bana D_1CBB 4 13 Women, Bana D_2ABB 3 13 Women, Bana D_3AC 2 15