Idre 3-dagars, Etapp 2, Idrefjällens OK [2015-06-24]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 30 13 D10 6 8 D70 11 7
D21K 7 11 H10 17 8 H70 28 10
H21 53 15 D35 8 10 D75 3 6
H21K 18 13 H35 7 13 H75 12 8
H20 7 13 D40 12 12 D80 1 6
D18 8 11 H40 13 11 H80 5 7
H18 10 13 D45 22 12 H85 1 5
H17-20K 2 13 H45 26 11 U1 24 8
D16K 1 13 D50 21 10 U2 10 6
H16 15 13 H50 19 10 ÖM1 2 8
H14 9 13 H55 22 10 ÖM3 27 11
H14K 3 11 D60 8 8 ÖM7 35 8
D12 12 11 H60 7 11 ÖM9 16 13
H12 15 11 D65 8 8  
H12K 3 8 H65 23 12