Hjelp for strekktidslisten

Her følgerer en beskrivelse av innholdet i WinSplits Onlines strekktidslister. Dessuten forklares begrep, farger og innstillingsmuligheter.

Strekktidslistens innhold

Strekktidslistens utseende og innhold avhenger av innstillingene som gjøres lengst nede i nettleservinduet. Med standardinnstillingene kan en del av en strekktidslisten se slik ut:

For hver løper vises plasering, navn, klubb, sluttid, tidsdifferense til vinneren samt tider og plasseringer ved hver post. Det finnes to rader med tider for hver løper. Den øvre inneholder strekktidene, dvs tider mellom to på hverandre følgende poster, og den nedre inneholder totaltidene, dvs tider fra starten til en viss post. I eksemplet over har altså Gösta Björnlund fra Katrineholms OK tiden 4.32 mellom post 2 og 3, og totaltiden ved post 3 er 12.25. Etter hvert tidspar står plasseringene på strekket og totalt i parentes. Gösta er dermed nr 5 på strekket og nr 3 totalt. Hvis stempling mangler på en post markeres det med en strek. Informasjon om tidsdifferenser etc for hvert strekk fås om musepekeren holdes stille over en strekk- eller totaltid. Med innstillingene som kan gjøres lengst nede på siden kan innholdet i listen forandres. Les mer om det i avsnittet Instillinger lenger ned.

Farger

For å framheve interessant informasjon har tabellen fått et antall farger.

rød tekstfargeRød tekstfarge indikerer beste strekktid respektive beste totaltid.
blå tekstfargeBlå tekstfarge indikerer at strekktiden eller totaltiden er blant de tre beste.
rosa bakgrunnsfargeRosa bakgrunnsfarge indikerer postbom. Les mer om bomming og hvordan de beregnes lenger ned.
lysere gul bakgrunnsfargeDen lysegule bakgrunnsnyansen på den øvre raden for hver løper indikerer at tidene som vises er strekktider.
mørkere gul bakgrunnsfargeDen mørkegule bakgrunnsnyansen på den nedre raden for hver løper indikerer at tidene som vises er totaltider (eller passeringstider om denne innstillingen er aktiv).

Sortere listen

Som standard er listen sortert etter løpernes sluttid. Det går også å sortere etter strekktid eller totaltid til en viss post. Klikk da på lenken str eller tot i kolonneoverskriften for ønsket post. Sortering etter andre kolonner gjøres på samme måte, altså ved å klikke på kolonneoverskriftene. Overskriften for kolonnen som listen er sortert etter vises med gul bakgrunnsfarge.

Instillinger

Lengst nede i vinduet finnes et antall ulike innstillingsmuligheter. Hold musepekeren over et visst innstillingsalternativ for å vise en informasjonstekst om hva nettopp det alternativet indikerer. Når innstillingene er endret oppdaterer du listen med et klikk på OK-knappen til høyre.

Postbommer

Visse strekktider i listen er merket med rosa bakgrunnsfarge. Det indikerer at tidstapet for løperen på strekket er forholdsvis stort. Med andre ord: sannsynligvis har det blitt bommet. Hvor mye tid som er tapt på en viss post framgår om musepekeren holdes stille over motsvarende strekktid. For at dette skal vises må innstillingen vise utvidet informasjon være aktiv. Beregningen av bomtid fungerer best når klassen er stor, og når løperne er inbyrdes jevne. Man kan justere innstillingene bomkriterier for å oppnå bedre resultat. Les mer om bomkriterier og hvordan bomtider beregnes i begrepslisten nedenfor.

Begrepsliste

StrekktidTiden mellom foregående post og aktuell post. Vises på den øvre av de to radene for hver løper.
TotaltidTiden mellom starten og aktuell post. Vises på den nedre av de to radene for hver løper.
PasseringstidKlokkeslett da løperen stemplet ved posten. Vises på den nedre av de to radene for hver løper om innstillingen passeringstider er aktiv. Interessant ved f.eks. jaktstart.
Relativ tidTidsdifferensen til beste strekk- eller totaltid. Indikeres med et plusstegn fulgt av tidsdifferensen. Eksempelvis betyr +0.19 at løperen er 19 sekunder etter beste tid. Den beste tiden på strekket eller totalt vises som vanlig.
Bomfri tidVed hjelp av datamaterialet som strekktidene utgjør kan det gjøres en beregning på hvilke poster en løper har bommet. Som standard regnes de strekk der løperen taper mer enn 30 sekunder eller 25 prosent mer enn normalt (nedenfor kalt bomkriterier) som bommet. En bomfri tid er således den tid som løperen skulle hatt på strekket om han/hun ikke bommet til posten.

Bomfrie tider beregnes i henhold til følgende metode: Løperens differens i prosent til beste tiden på hvert strekk regnes ut. Medianverdien av disse utgjør løperens "normale" prestasjon. Bomkriteriene angir så hvor mye dårligere enn medianverden en strekktid kan være før posten regnes som bommet. En lengdekorrigering gjøres også. Ettersom bommen oftest kommer ved selve posten gir det ikke like stort utslag på lange strekk. Bomkriteriene gjelder eksakt ved normallange strekk.

Hvis bomkriteriene er oppfylt beregnes den bomfrie tiden ved å legge til mediandifferensen for strekk uten bom multiplisert med beste strekktid til den beste strekktiden, dvs følgende formel brukes:

t = (100 + md) / 100 * b

der t er den bomfrie strekktiden, md mediandifferensen til beste strekktid i prosent for strekk uten bom og b er beste strekktid.

<< Tilbake