Rannikkorastit,Luovi 11.9.2018 , KyS /EKSu [11.09.2018]
sarja juoksijoiden lukumäärä rastien lukumäärä sarja juoksijoiden lukumäärä rastien lukumäärä sarja juoksijoiden lukumäärä rastien lukumäärä
Helppo lyhyt 1,6 km 2 5 Kilpa lyhyt 3,5 km 12 13 Kunto pitkä YÖ 4,5 km 1 15
Helppo lyhyt YÖ 1,6 km 1 5 Helppo pitkä 3,3 km 6 9 Kilpa pitkä 5,4 km 5 16
Kunto lyhyt 2,5 km 6 10 Kilpa lyhyt YÖ 3,5 km 5 13 Kilpa pitkä YÖ 5,4 km 6 16
Kunto lyhyt YÖ 2,4 km 2 10 Kunto pitkä 4,5 km 11 15