Pos	Name	S-1 (203)	1-2 (204)	2-3 (205)	3-4 (207)	4-5 (206)	5-6 (208)	6-7 (209)	7-8 (210)	8-9 (211)	9-10 (201)	10-11 (212)	11-12 (213)	12-13 (214)	13-14 (215)	14-15 (216)	15-16 (219)	16-17 (202)	17-18 (217)	18-19 (218)	19-F	Name	
	Club																					Club	
1	Isac von Krusenstierna	0.46	1.11	0.33	0.14	0.27	0.25	0.40	0.49	0.28	0.38	1.02	0.17	0.24	0.23	1.30	0.21	1.20	0.12	0.49	0.07	Isac von Krusenstierna	
	Sverige	0.46	1.57	2.30	2.44	3.11	3.36	4.16	5.05	5.33	6.11	7.13	7.30	7.54	8.17	9.47	10.08	11.28	11.40	12.29	12.36	Sverige	
2	Gustav Bergman	0.46	1.14	0.31	0.14	0.27	0.24	0.40	0.55	0.25	0.37	1.08	0.17	0.24	0.20	1.32	0.27	1.19	0.13	0.50	0.08	Gustav Bergman	
	Sverige	0.46	2.00	2.31	2.45	3.12	3.36	4.16	5.11	5.36	6.13	7.21	7.38	8.02	8.22	9.54	10.21	11.40	11.53	12.43	12.51	Sverige	
3	Samuel Pihlström	0.47	1.23	0.32	0.17	0.27	0.25	0.44	0.53	0.23	0.37	1.06	0.17	0.27	0.20	1.42	0.21	1.17	0.13	0.48	0.07	Samuel Pihlström	
	Sverige	0.47	2.10	2.42	2.59	3.26	3.51	4.35	5.28	5.51	6.28	7.34	7.51	8.18	8.38	10.20	10.41	11.58	12.11	12.59	13.06	Sverige	
4	Oskar Andrén	0.47	1.14	0.34	0.15	0.29	0.25	0.43	0.52	0.27	0.41	1.06	0.17	0.27	0.23	1.36	0.24	1.18	0.12	0.50	0.08	Oskar Andrén	
	Sverige	0.47	2.01	2.35	2.50	3.19	3.44	4.27	5.19	5.46	6.27	7.33	7.50	8.17	8.40	10.16	10.40	11.58	12.10	13.00	13.08	Sverige	
5	Jesper Svensk	0.46	1.13	0.34	0.15	0.28	0.26	0.45	0.56	0.26	0.38	1.10	0.18	0.27	0.21	1.38	0.24	1.26	0.12	0.53	0.08	Jesper Svensk	
	Sverige	0.46	1.59	2.33	2.48	3.16	3.42	4.27	5.23	5.49	6.27	7.37	7.55	8.22	8.43	10.21	10.45	12.11	12.23	13.16	13.24	Sverige	
6	Axel Elmblad	0.46	1.14	0.33	0.15	0.28	0.27	0.41	0.55	0.24	0.39	1.10	0.18	0.25	0.27	1.37	0.24	1.29	0.12	0.56	0.08	Axel Elmblad	
	Sverige	0.46	2.00	2.33	2.48	3.16	3.43	4.24	5.19	5.43	6.22	7.32	7.50	8.15	8.42	10.19	10.43	12.12	12.24	13.20	13.28	Sverige	
7	Viktor Svensk	0.46	1.21	0.32	0.15	0.27	0.26	0.40	1.01	0.24	0.39	1.10	0.18	0.27	0.19	1.51	0.25	1.18	0.12	0.55	0.08	Viktor Svensk	
	Sverige	0.46	2.07	2.39	2.54	3.21	3.47	4.27	5.28	5.52	6.31	7.41	7.59	8.26	8.45	10.36	11.01	12.19	12.31	13.26	13.34	Sverige	
8	Valter Pettersson	0.44	1.19	0.33	0.17	0.29	0.28	0.42	0.58	0.24	0.43	1.10	0.18	0.27	0.23	1.40	0.24	1.31	0.14	0.53	0.08	Valter Pettersson	
	Sverige	0.44	2.03	2.36	2.53	3.22	3.50	4.32	5.30	5.54	6.37	7.47	8.05	8.32	8.55	10.35	10.59	12.30	12.44	13.37	13.45	Sverige	
9	Fredrik Johansson	0.53	1.15	0.38	0.16	0.38	0.30	0.44	1.10	0.25	0.38	1.09	0.18	0.28	0.25	1.45	0.29	2.09	0.13	0.58	0.08	Fredrik Johansson	
	Linköpings OK	0.53	2.08	2.46	3.02	3.40	4.10	4.54	6.04	6.29	7.07	8.16	8.34	9.02	9.27	11.12	11.41	13.50	14.03	15.01	15.09	Linköpings OK	
10	Matthias Niggli	0.58	1.41	0.44	0.20	0.59	0.39	0.56	1.18	0.33	0.51	1.31	0.23	0.32	0.30	2.25	0.32	2.00	0.17	1.13	0.09	Matthias Niggli	
	OK Tisaren	0.58	2.39	3.23	3.43	4.42	5.21	6.17	7.35	8.08	8.59	10.30	10.53	11.25	11.55	14.20	14.52	16.52	17.09	18.22	18.31	OK Tisaren	
11	Lars Niggli	1.05	1.53	0.35	0.20	0.52	0.46	1.12	1.25	0.37	1.27	1.47	0.26	0.46	0.37	2.34	0.31	2.00	0.17	1.11	0.09	Lars Niggli	
	OK Tisaren	1.05	2.58	3.33	3.53	4.45	5.31	6.43	8.08	8.45	10.12	11.59	12.25	13.11	13.48	16.22	16.53	18.53	19.10	20.21	20.30	OK Tisaren	
	Timothy Robertson	0.47	1.01	0.33	0.21	0.30	0.32	0.36	0.48	0.21	0.38	0.58	0.19	0.27	0.21	1.18	0.24	1.06	0.17	0.46	0.08	Timothy Robertson	
	Sverige	0.47	1.48	2.21	2.42	3.12	3.44	4.20	5.08	5.29	6.07	7.05	7.24	7.51	8.12	9.30	9.54	11.00	11.17	12.03	12.11	Sverige