Pos	Name	S-1 (141)	1-2 (135)	2-3 (131)	3-4 (133)	4-5 (142)	5-6 (143)	6-7 (130)	7-8 (145)	8-9 (132)	9-10 (128)	10-11 (146)	11-12 (148)	12-13 (149)	13-14 (125)	14-15 (139)	15-16 (137)	16-17 (121)	17-18 (144)	18-19 (150)	19-20 (115)	20-21 (151)	21-22 (152)	22-23 (153)	23-24 (154)	24-25 (155)	25-26 (121)	26-27 (147)	27-28 (113)	28-29 (120)	29-F	Name	
	Club																															Club	
1	Jonty Oram	2.13	0.41	0.46	1.03	0.26	0.17	0.47	1.14	0.51	0.34	2.47	0.51	0.41	3.27	0.31	2.05	0.44	1.33	2.29	2.06	2.04	1.35	0.32	0.21	0.37	1.13	2.07	0.57	0.36	0.40	Jonty Oram	
		2.13	2.54	3.40	4.43	5.09	5.26	6.13	7.27	8.18	8.52	11.39	12.30	13.11	16.38	17.09	19.14	19.58	21.31	24.00	26.06	28.10	29.45	30.17	30.38	31.15	32.28	34.35	35.32	36.08	36.48		
2	Daniel Monckton	2.19	0.43	0.42	1.06	0.26	0.17	0.49	1.05	0.47	0.33	2.54	2.22	1.21	3.21	0.33	2.15	0.45	1.30	2.49	2.05	2.01	1.48	0.40	0.22	0.40	1.16	1.57	1.00	0.38	0.45	Daniel Monckton	
		2.19	3.02	3.44	4.50	5.16	5.33	6.22	7.27	8.14	8.47	11.41	14.03	15.24	18.45	19.18	21.33	22.18	23.48	26.37	28.42	30.43	32.31	33.11	33.33	34.13	35.29	37.26	38.26	39.04	39.49		
3	Liam Stolberger	3.02	0.40	0.50	1.36	0.27	0.17	0.48	1.06	0.49	0.30	2.59	1.31	1.16	3.18	0.39	2.11	0.38	1.49	3.21	2.26	2.21	1.45	0.33	0.24	0.27	1.18	2.17	1.05	0.36	0.51	Liam Stolberger	
		3.02	3.42	4.32	6.08	6.35	6.52	7.40	8.46	9.35	10.05	13.04	14.35	15.51	19.09	19.48	21.59	22.37	24.26	27.47	30.13	32.34	34.19	34.52	35.16	35.43	37.01	39.18	40.23	40.59	41.50		
4	Liam Thompson	3.07	0.43	0.39	1.20	0.29	0.16	0.48	1.07	0.50	0.39	2.50	2.27	1.26	3.24	1.09	2.11	0.42	1.49	2.46	2.10	1.58	1.33	0.33	0.25	0.34	1.14	2.16	1.00	0.36	0.54	Liam Thompson	
		3.07	3.50	4.29	5.49	6.18	6.34	7.22	8.29	9.19	9.58	12.48	15.15	16.41	20.05	21.14	23.25	24.07	25.56	28.42	30.52	32.50	34.23	34.56	35.21	35.55	37.09	39.25	40.25	41.01	41.55		
5	Thomas Brendolise	2.55	0.48	0.58	2.02	0.29	0.18	1.04	1.08	0.55	0.28	2.52	1.19	2.11	4.08	1.09	1.59	0.46	1.35	2.49	2.20	2.02	1.39	0.38	0.29	0.32	1.26	2.22	1.01	0.39	0.42	Thomas Brendolise	
		2.55	3.43	4.41	6.43	7.12	7.30	8.34	9.42	10.37	11.05	13.57	15.16	17.27	21.35	22.44	24.43	25.29	27.04	29.53	32.13	34.15	35.54	36.32	37.01	37.33	38.59	41.21	42.22	43.01	43.43		
6	Alex Monckton	2.50	0.48	0.46	1.47	0.49	0.20	0.55	1.16	0.56	0.34	3.25	1.29	1.19	3.47	0.33	2.26	0.46	1.43	3.23	2.14	2.19	1.57	0.46	0.18	0.30	1.19	2.19	1.03	0.37	0.47	Alex Monckton	
		2.50	3.38	4.24	6.11	7.00	7.20	8.15	9.31	10.27	11.01	14.26	15.55	17.14	21.01	21.34	24.00	24.46	26.29	29.52	32.06	34.25	36.22	37.08	37.26	37.56	39.15	41.34	42.37	43.14	44.01		
7	Harry Thurman	3.20	1.09	0.45	1.37	0.32	0.22	0.35	0.59	0.54	0.32	3.11	1.53	1.12	3.33	1.53	2.25	0.45	2.06	3.01	2.00	2.02	1.41	0.31	0.23	0.54	1.20	4.47	1.03	0.46	0.46	Harry Thurman	
		3.20	4.29	5.14	6.51	7.23	7.45	8.20	9.19	10.13	10.45	13.56	15.49	17.01	20.34	22.27	24.52	25.37	27.43	30.44	32.44	34.46	36.27	36.58	37.21	38.15	39.35	44.22	45.25	46.11	46.57		
8	Alex Jobbins	2.45	0.50	0.46	1.56	0.43	0.19	0.57	1.31	0.54	0.31	3.10	1.27	1.14	4.34	0.39	3.05	0.41	2.01	3.22	2.34	2.30	2.15	0.33	0.26	0.30	1.29	2.36	1.06	0.44	0.59	Alex Jobbins	
		2.45	3.35	4.21	6.17	7.00	7.19	8.16	9.47	10.41	11.12	14.22	15.49	17.03	21.37	22.16	25.21	26.02	28.03	31.25	33.59	36.29	38.44	39.17	39.43	40.13	41.42	44.18	45.24	46.08	47.07		
9	Seth Dean	2.38	0.43	0.51	2.01	0.36	0.23	0.59	1.22	0.58	0.40	3.19	1.04	1.00	4.51	0.47	2.58	0.46	1.52	3.02	2.28	2.17	2.01	1.17	0.28	0.50	1.42	2.39	1.14	1.01	0.29	Seth Dean	
		2.38	3.21	4.12	6.13	6.49	7.12	8.11	9.33	10.31	11.11	14.30	15.34	16.34	21.25	22.12	25.10	25.56	27.48	30.50	33.18	35.35	37.36	38.53	39.21	40.11	41.53	44.32	45.46	46.47	47.16		
9	Meghan Drew	3.07	0.48	0.51	1.13	0.33	0.20	0.58	1.23	1.01	0.33	3.17	2.35	1.32	4.07	0.43	2.35	0.48	1.44	2.51	2.42	2.33	2.27	0.36	0.25	0.36	1.25	2.45	1.11	0.42	0.55	Meghan Drew	
		3.07	3.55	4.46	5.59	6.32	6.52	7.50	9.13	10.14	10.47	14.04	16.39	18.11	22.18	23.01	25.36	26.24	28.08	30.59	33.41	36.14	38.41	39.17	39.42	40.18	41.43	44.28	45.39	46.21	47.16		
11	HAYDEN WILLIAMS	2.31	0.53	0.44	1.39	0.31	0.20	0.55	1.19	1.07	0.39	3.38	2.59	1.09	3.52	0.41	2.52	0.48	1.30	3.09	2.30	2.31	2.09	0.37	0.28	0.54	1.34	2.30	1.14	0.46	0.54	HAYDEN WILLIAMS	
		2.31	3.24	4.08	5.47	6.18	6.38	7.33	8.52	9.59	10.38	14.16	17.15	18.24	22.16	22.57	25.49	26.37	28.07	31.16	33.46	36.17	38.26	39.03	39.31	40.25	41.59	44.29	45.43	46.29	47.23		
12	Luca Eastwood	2.38	0.52	1.08	1.38	0.39	0.19	0.57	1.23	0.52	0.35	3.34	1.48	1.25	3.48	1.19	2.40	0.44	1.30	2.45	2.14	3.20	1.46	0.36	0.26	1.21	1.49	3.32	1.20	1.11	0.47	Luca Eastwood	
		2.38	3.30	4.38	6.16	6.55	7.14	8.11	9.34	10.26	11.01	14.35	16.23	17.48	21.36	22.55	25.35	26.19	27.49	30.34	32.48	36.08	37.54	38.30	38.56	40.17	42.06	45.38	46.58	48.09	48.56		
13	Angus Edwards	2.40	0.54	0.46	1.08	0.38	0.18	0.59	1.11	0.57	0.32	3.21	4.20	1.47	5.01	1.04	2.07	0.59	1.39	3.21	2.19	2.32	1.50	0.44	0.25	0.42	1.26	2.42	1.23	0.33	0.50	Angus Edwards	
		2.40	3.34	4.20	5.28	6.06	6.24	7.23	8.34	9.31	10.03	13.24	17.44	19.31	24.32	25.36	27.43	28.42	30.21	33.42	36.01	38.33	40.23	41.07	41.32	42.14	43.40	46.22	47.45	48.18	49.08		
14	Levi James	3.40	0.57	0.53	1.59	1.01	0.19	0.54	1.21	1.37	0.40	3.32	1.30	1.07	4.43	0.37	4.12	0.36	1.53	3.44	2.09	2.25	1.41	0.37	0.25	0.41	1.26	2.32	1.04	0.58	0.42	Levi James	
		3.40	4.37	5.30	7.29	8.30	8.49	9.43	11.04	12.41	13.21	16.53	18.23	19.30	24.13	24.50	29.02	29.38	31.31	35.15	37.24	39.49	41.30	42.07	42.32	43.13	44.39	47.11	48.15	49.13	49.55		
15	Campbell Syme	2.52	0.49	0.50	1.57	0.32	0.19	1.02	1.09	1.01	0.38	3.19	2.28	0.52	4.19	0.37	2.50	1.02	2.01	3.43	2.56	2.43	2.18	0.39	0.31	0.51	1.38	2.53	1.19	0.48	1.01	Campbell Syme	
		2.52	3.41	4.31	6.28	7.00	7.19	8.21	9.30	10.31	11.09	14.28	16.56	17.48	22.07	22.44	25.34	26.36	28.37	32.20	35.16	37.59	40.17	40.56	41.27	42.18	43.56	46.49	48.08	48.56	49.57		
16	Gavin Milne	3.23	0.45	0.52	1.12	0.34	0.20	1.01	1.51	0.59	0.42	4.14	1.52	2.25	5.14	0.49	2.20	1.01	1.41	3.06	2.41	2.14	1.48	1.03	0.34	0.48	1.31	2.33	1.11	0.51	0.56	Gavin Milne	
		3.23	4.08	5.00	6.12	6.46	7.06	8.07	9.58	10.57	11.39	15.53	17.45	20.10	25.24	26.13	28.33	29.34	31.15	34.21	37.02	39.16	41.04	42.07	42.41	43.29	45.00	47.33	48.44	49.35	50.31		
17	Nathan Borton	2.46	0.58	0.46	1.40	0.44	0.19	1.00	1.17	0.59	0.37	3.55	2.58	1.29	3.56	0.37	3.04	0.52	1.53	3.42	3.18	2.51	2.36	0.46	0.24	0.47	1.37	2.40	1.15	0.43	0.51	Nathan Borton	
		2.46	3.44	4.30	6.10	6.54	7.13	8.13	9.30	10.29	11.06	15.01	17.59	19.28	23.24	24.01	27.05	27.57	29.50	33.32	36.50	39.41	42.17	43.03	43.27	44.14	45.51	48.31	49.46	50.29	51.20		
18	Andrew de L'Isle	3.25	1.06	1.02	2.07	0.53	0.21	1.34	1.27	1.04	0.43	3.57	1.10	1.18	4.18	0.40	3.28	1.01	1.55	3.20	3.01	2.45	2.13	0.41	0.28	0.41	1.39	2.39	1.21	0.52	0.54	Andrew de L'Isle	
		3.25	4.31	5.33	7.40	8.33	8.54	10.28	11.55	12.59	13.42	17.39	18.49	20.07	24.25	25.05	28.33	29.34	31.29	34.49	37.50	40.35	42.48	43.29	43.57	44.38	46.17	48.56	50.17	51.09	52.03		
19	Paul Borton	3.29	0.53	1.06	2.11	0.40	0.21	1.01	1.33	1.03	0.45	3.42	2.52	2.10	4.51	0.51	2.38	1.19	2.01	3.34	2.38	2.26	2.11	0.46	0.37	1.01	1.35	2.45	1.34	0.58	0.57	Paul Borton	
		3.29	4.22	5.28	7.39	8.19	8.40	9.41	11.14	12.17	13.02	16.44	19.36	21.46	26.37	27.28	30.06	31.25	33.26	37.00	39.38	42.04	44.15	45.01	45.38	46.39	48.14	50.59	52.33	53.31	54.28		
20	Juliet Frater	4.47	0.57	0.49	1.52	0.47	0.19	1.05	1.24	1.07	0.36	4.05	1.46	1.23	4.03	0.40	3.05	0.49	2.05	4.16	3.45	2.46	2.22	0.53	0.26	0.44	1.38	3.02	1.25	0.52	0.54	Juliet Frater	
		4.47	5.44	6.33	8.25	9.12	9.31	10.36	12.00	13.07	13.43	17.48	19.34	20.57	25.00	25.40	28.45	29.34	31.39	35.55	39.40	42.26	44.48	45.41	46.07	46.51	48.29	51.31	52.56	53.48	54.42		
21	Logan James	3.33	0.50	0.48	2.05	0.41	0.18	0.57	1.39	0.59	0.45	4.26	1.31	0.53	5.12	0.42	2.58	1.08	5.44	3.53	3.17	3.05	1.52	0.39	0.29	0.20	1.36	2.45	1.16	0.46	0.46	Logan James	
		3.33	4.23	5.11	7.16	7.57	8.15	9.12	10.51	11.50	12.35	17.01	18.32	19.25	24.37	25.19	28.17	29.25	35.09	39.02	42.19	45.24	47.16	47.55	48.24	48.44	50.20	53.05	54.21	55.07	55.53		
22	Sean Eastwood	4.08	1.10	0.57	1.40	1.21	0.42	1.30	1.39	0.59	0.36	3.43	4.53	2.33	4.18	0.47	2.45	0.52	1.47	3.54	2.34	2.13	1.56	0.45	0.38	1.08	1.19	2.49	1.16	0.55	0.39	Sean Eastwood	
		4.08	5.18	6.15	7.55	9.16	9.58	11.28	13.07	14.06	14.42	18.25	23.18	25.51	30.09	30.56	33.41	34.33	36.20	40.14	42.48	45.01	46.57	47.42	48.20	49.28	50.47	53.36	54.52	55.47	56.26		
23	Daniel Carroll	3.48	0.53	0.58	1.52	0.35	0.17	1.14	1.20	1.00	0.40	3.24	2.25	2.02	5.19	0.40	3.08	0.57	5.13	3.18	3.22	3.01	2.00	0.45	0.34	0.51	1.29	2.45	1.16	0.45	1.04	Daniel Carroll	
		3.48	4.41	5.39	7.31	8.06	8.23	9.37	10.57	11.57	12.37	16.01	18.26	20.28	25.47	26.27	29.35	30.32	35.45	39.03	42.25	45.26	47.26	48.11	48.45	49.36	51.05	53.50	55.06	55.51	56.55		
24	Stephen Ellis	3.16	0.53	1.01	1.42	0.35	0.21	0.47	1.27	1.17	0.50	3.36	2.06	1.10	5.03	0.51	3.13	0.55	2.27	4.05	3.24	3.00	2.42	0.56	1.34	2.28	1.21	3.12	1.20	0.53	0.57	Stephen Ellis	
	x x	3.16	4.09	5.10	6.52	7.27	7.48	8.35	10.02	11.19	12.09	15.45	17.51	19.01	24.04	24.55	28.08	29.03	31.30	35.35	38.59	41.59	44.41	45.37	47.11	49.39	51.00	54.12	55.32	56.25	57.22	x x	
25	ROB MURPHY	3.02	0.58	1.00	2.31	0.45	0.25	1.14	1.38	1.12	0.41	4.06	1.07	1.29	5.21	0.48	3.24	1.11	2.17	3.49	3.31	2.56	2.19	0.52	0.33	1.36	1.53	3.19	1.43	1.00	1.06	ROB MURPHY	
		3.02	4.00	5.00	7.31	8.16	8.41	9.55	11.33	12.45	13.26	17.32	18.39	20.08	25.29	26.17	29.41	30.52	33.09	36.58	40.29	43.25	45.44	46.36	47.09	48.45	50.38	53.57	55.40	56.40	57.46		
26	Jayden Nicholas	2.55	1.14	1.23	1.54	0.47	0.22	0.39	1.37	1.10	0.40	3.46	1.56	1.41	5.20	0.55	3.45	1.07	2.21	3.57	3.35	2.52	2.50	0.49	0.38	1.11	1.47	3.39	1.34	0.45	0.58	Jayden Nicholas	
		2.55	4.09	5.32	7.26	8.13	8.35	9.14	10.51	12.01	12.41	16.27	18.23	20.04	25.24	26.19	30.04	31.11	33.32	37.29	41.04	43.56	46.46	47.35	48.13	49.24	51.11	54.50	56.24	57.09	58.07		
27	Lyn Stanton	3.51	1.19	1.04	2.58	0.47	0.35	1.15	1.35	1.08	0.49	4.19	1.07	2.27	5.36	1.30	2.59	1.11	2.04	4.10	2.52	2.44	2.18	0.51	0.35	0.53	1.40	2.53	1.23	0.56	1.01	Lyn Stanton	
		3.51	5.10	6.14	9.12	9.59	10.34	11.49	13.24	14.32	15.21	19.40	20.47	23.14	28.50	30.20	33.19	34.30	36.34	40.44	43.36	46.20	48.38	49.29	50.04	50.57	52.37	55.30	56.53	57.49	58.50		
28	Steve Davis	3.39	1.29	1.37	4.25	0.43	0.55	1.32	1.41	1.08	0.47	3.30	2.24	2.26	3.53	0.37	2.33	0.53	2.02	3.26	2.23	2.47	2.13	0.56	0.29	1.22	1.28	5.11	1.29	0.57	0.59	Steve Davis	
	x x	3.39	5.08	6.45	11.10	11.53	12.48	14.20	16.01	17.09	17.56	21.26	23.50	26.16	30.09	30.46	33.19	34.12	36.14	39.40	42.03	44.50	47.03	47.59	48.28	49.50	51.18	56.29	57.58	58.55	59.54	x x	
29	Cam Smith	3.18	0.59	2.00	2.29	1.05	0.22	1.27	1.26	1.27	0.55	4.00	3.32	2.08	5.06	0.44	2.41	0.55	2.10	3.55	2.40	2.47	1.55	1.05	0.46	1.38	2.07	3.16	1.36	0.51	1.01	Cam Smith	
		3.18	4.17	6.17	8.46	9.51	10.13	11.40	13.06	14.33	15.28	19.28	23.00	25.08	30.14	30.58	33.39	34.34	36.44	40.39	43.19	46.06	48.01	49.06	49.52	51.30	53.37	56.53	58.29	59.20	1:00.21		
30	Sofia Toes	3.29	0.55	1.03	2.45	0.53	0.19	1.48	1.50	1.07	0.37	5.19	3.21	1.30	5.09	1.28	3.40	0.44	2.19	3.49	3.02	2.36	2.41	0.42	0.32	0.53	1.53	3.06	1.15	0.49	0.56	Sofia Toes	
		3.29	4.24	5.27	8.12	9.05	9.24	11.12	13.02	14.09	14.46	20.05	23.26	24.56	30.05	31.33	35.13	35.57	38.16	42.05	45.07	47.43	50.24	51.06	51.38	52.31	54.24	57.30	58.45	59.34	1:00.30		
31	Jennifer Davis	4.54	1.25	1.27	2.36	1.35	0.29	1.16	1.33	1.47	0.43	4.22	1.58	1.50	5.25	0.50	3.01	0.59	2.04	4.35	2.45	2.39	2.28	0.46	0.27	1.00	1.23	3.46	1.44	0.50	0.55	Jennifer Davis	
		4.54	6.19	7.46	10.22	11.57	12.26	13.42	15.15	17.02	17.45	22.07	24.05	25.55	31.20	32.10	35.11	36.10	38.14	42.49	45.34	48.13	50.41	51.27	51.54	52.54	54.17	58.03	59.47	1:00.37	1:01.32		
32	Lucy Russ	3.53	1.25	1.05	4.13	0.54	0.28	1.15	1.43	1.13	0.51	4.14	2.33	1.27	5.16	0.53	2.50	0.48	4.08	4.36	2.54	2.38	2.13	0.47	0.34	0.46	1.32	3.20	1.19	0.53	1.00	Lucy Russ	
		3.53	5.18	6.23	10.36	11.30	11.58	13.13	14.56	16.09	17.00	21.14	23.47	25.14	30.30	31.23	34.13	35.01	39.09	43.45	46.39	49.17	51.30	52.17	52.51	53.37	55.09	58.29	59.48	1:00.41	1:01.41		
33	Alex Tunnicliffe	4.30	1.14	1.19	1.30	0.50	0.25	1.37	1.35	1.19	0.36	5.13	1.26	2.18	6.14	1.19	3.39	1.13	2.14	5.09	2.54	3.15	2.48	0.50	0.36	1.49	1.41	3.09	1.23	0.48	1.02	Alex Tunnicliffe	
		4.30	5.44	7.03	8.33	9.23	9.48	11.25	13.00	14.19	14.55	20.08	21.34	23.52	30.06	31.25	35.04	36.17	38.31	43.40	46.34	49.49	52.37	53.27	54.03	55.52	57.33	1:00.42	1:02.05	1:02.53	1:03.55		
34	Leo McCormack	5.22	1.01	1.15	1.56	1.37	0.23	1.18	2.02	1.22	0.54	4.36	2.28	1.58	5.06	0.51	3.27	2.09	2.11	4.08	3.11	2.47	2.19	0.47	0.34	1.43	1.56	3.20	1.25	0.54	1.03	Leo McCormack	
		5.22	6.23	7.38	9.34	11.11	11.34	12.52	14.54	16.16	17.10	21.46	24.14	26.12	31.18	32.09	35.36	37.45	39.56	44.04	47.15	50.02	52.21	53.08	53.42	55.25	57.21	1:00.41	1:02.06	1:03.00	1:04.03		
35	Kingsley Ng-wai shing	4.12	1.18	1.16	4.21	1.02	0.39	1.28	1.44	1.25	0.45	4.52	1.36	1.44	5.38	0.46	3.10	1.14	2.12	5.32	2.51	3.19	2.25	0.49	0.39	0.49	1.42	3.13	1.39	1.05	0.54	Kingsley Ng-wai shing	
		4.12	5.30	6.46	11.07	12.09	12.48	14.16	16.00	17.25	18.10	23.02	24.38	26.22	32.00	32.46	35.56	37.10	39.22	44.54	47.45	51.04	53.29	54.18	54.57	55.46	57.28	1:00.41	1:02.20	1:03.25	1:04.19		
36	Duncan Elley	4.44	1.31	1.41	1.26	1.05	0.34	1.17	2.23	1.10	0.55	4.52	2.36	2.01	4.48	4.35	3.04	0.43	2.18	3.52	3.19	3.10	2.18	1.17	0.45	1.43	1.44	4.02	1.16	0.48	0.51	Duncan Elley	
		4.44	6.15	7.56	9.22	10.27	11.01	12.18	14.41	15.51	16.46	21.38	24.14	26.15	31.03	35.38	38.42	39.25	41.43	45.35	48.54	52.04	54.22	55.39	56.24	58.07	59.51	1:03.53	1:05.09	1:05.57	1:06.48		
37	Andrew Tunnicliffe	4.37	1.20	1.23	1.56	1.16	0.26	1.27	1.47	1.29	1.04	4.52	3.01	1.50	6.06	2.24	3.24	0.55	2.21	4.35	3.13	3.03	2.37	0.59	0.45	1.24	1.47	3.43	1.29	1.05	0.58	Andrew Tunnicliffe	
		4.37	5.57	7.20	9.16	10.32	10.58	12.25	14.12	15.41	16.45	21.37	24.38	26.28	32.34	34.58	38.22	39.17	41.38	46.13	49.26	52.29	55.06	56.05	56.50	58.14	1:00.01	1:03.44	1:05.13	1:06.18	1:07.16		
38	Vitali Volkov	3.46	0.57	1.00	2.08	0.53	0.20	1.07	1.41	1.13	0.37	4.19	5.17	1.48	5.56	1.11	4.02	0.58	2.33	4.37	3.55	3.08	3.18	0.48	0.21	1.14	2.15	4.56	1.29	1.16	0.46	Vitali Volkov	
		3.46	4.43	5.43	7.51	8.44	9.04	10.11	11.52	13.05	13.42	18.01	23.18	25.06	31.02	32.13	36.15	37.13	39.46	44.23	48.18	51.26	54.44	55.32	55.53	57.07	59.22	1:04.18	1:05.47	1:07.03	1:07.49		
39	Amy White	7.02	1.10	1.29	1.55	1.07	0.24	1.31	1.57	1.25	0.56	5.44	3.35	1.36	5.33	0.57	3.37	1.06	2.15	6.13	4.17	2.38	2.34	1.01	0.59	1.05	1.43	3.38	1.33	0.59	0.58	Amy White	
		7.02	8.12	9.41	11.36	12.43	13.07	14.38	16.35	18.00	18.56	24.40	28.15	29.51	35.24	36.21	39.58	41.04	43.19	49.32	53.49	56.27	59.01	1:00.02	1:01.01	1:02.06	1:03.49	1:07.27	1:09.00	1:09.59	1:10.57		
40	BRITTANY COUPER	5.40	1.26	1.32	2.39	1.26	0.37	1.42	4.06	1.28	1.08	5.01	2.14	1.52	6.44	1.06	4.26	1.15	2.33	4.33	3.36	3.22	2.59	1.07	0.44	1.38	2.13	4.32	1.38	1.03	1.03	BRITTANY COUPER	
		5.40	7.06	8.38	11.17	12.43	13.20	15.02	19.08	20.36	21.44	26.45	28.59	30.51	37.35	38.41	43.07	44.22	46.55	51.28	55.04	58.26	1:01.25	1:02.32	1:03.16	1:04.54	1:07.07	1:11.39	1:13.17	1:14.20	1:15.23		
41	Ursula Lincoln	6.16	2.09	1.59	5.32	2.16	0.22	2.18	5.29	1.44	1.12	6.03	3.09	2.48	6.34	0.55	5.00	1.23	3.04	5.43	4.19	5.16	3.12	1.14	0.39	1.45	2.18	3.17	2.13	1.14	0.55	Ursula Lincoln	
		6.16	8.25	10.24	15.56	18.12	18.34	20.52	26.21	28.05	29.17	35.20	38.29	41.17	47.51	48.46	53.46	55.09	58.13	1:03.56	1:08.15	1:13.31	1:16.43	1:17.57	1:18.36	1:20.21	1:22.39	1:25.56	1:28.09	1:29.23	1:30.18		
42	Peter Ware	4.49	1.12	1.22	4.05	1.21	0.43	1.49	2.47	1.52	1.25	11.27	6.53	1.50	7.48	1.01	5.22	1.40	4.31	5.58	7.06	4.27	4.09	2.39	0.48	1.42	2.39	6.05	2.10	1.18	1.31	Peter Ware	
		4.49	6.01	7.23	11.28	12.49	13.32	15.21	18.08	20.00	21.25	32.52	39.45	41.35	49.23	50.24	55.46	57.26	1:01.57	1:07.55	1:15.01	1:19.28	1:23.37	1:26.16	1:27.04	1:28.46	1:31.25	1:37.30	1:39.40	1:40.58	1:42.29		
43	Westie Winos	12.32	1.44	1.53	5.10	1.30	0.35	1.29	3.18	2.07	1.12	7.28	5.44	3.21	8.23	1.05	6.57	1.40	3.39	6.35	4.01	3.57	5.07	1.56	0.43	1.20	3.06	5.18	2.19	1.36	1.45	Westie Winos	
		12.32	14.16	16.09	21.19	22.49	23.24	24.53	28.11	30.18	31.30	38.58	44.42	48.03	56.26	57.31	1:04.28	1:06.08	1:09.47	1:16.22	1:20.23	1:24.20	1:29.27	1:31.23	1:32.06	1:33.26	1:36.32	1:41.50	1:44.09	1:45.45	1:47.30		
44	Kevin Williams	5.37	2.43	2.07	4.14	1.06	2.08	2.20	3.12	5.25	1.12	14.34	1.30	2.26	10.42	1.24	7.16	1.32	3.15	5.57	3.48	5.52	2.57	1.24	0.40	1.18	3.26	5.55	1.53	1.27	1.12	Kevin Williams	
		5.37	8.20	10.27	14.41	15.47	17.55	20.15	23.27	28.52	30.04	44.38	46.08	48.34	59.16	1:00.40	1:07.56	1:09.28	1:12.43	1:18.40	1:22.28	1:28.20	1:31.17	1:32.41	1:33.21	1:34.39	1:38.05	1:44.00	1:45.53	1:47.20	1:48.32		
	Callum Farmer	2.38	0.42	1.43	2.06	0.39	0.20	1.33	1.41	0.58	0.43	3.03	1.18	1.24	4.08	0.29	2.47	0.45	1.43	3.25	2.29			0.39	0.26	0.59	1.25					Callum Farmer	
		2.38	3.20	5.03	7.09	7.48	8.08	9.41	11.22	12.20	13.03	16.06	17.24	18.48	22.56	23.25	26.12	26.57	28.40	32.05	34.34		38.44	39.23	39.49	40.48	42.13				43.57		
	Justin Brendolise	3.59	1.03	1.01	2.06	0.46	0.20	1.03	1.10	1.08	0.35	4.20	1.21	1.10	4.12	0.30	2.52	1.06	2.13	3.15	3.32	3.04	3.12	0.59	0.31	0.49	2.30					Justin Brendolise	
		3.59	5.02	6.03	8.09	8.55	9.15	10.18	11.28	12.36	13.11	17.31	18.52	20.02	24.14	24.44	27.36	28.42	30.55	34.10	37.42	40.46	43.58	44.57	45.28	46.17	48.47				49.18		
	Sally Rowe	10.22	2.10	2.32	4.41	1.41	1.02	1.27	2.50	2.15	1.14	7.24	3.02	3.43	11.56	1.41	5.15	1.41	3.57	7.09	5.45	5.40	3.48	1.37	0.51	1.14	2.52					Sally Rowe	
		10.22	12.32	15.04	19.45	21.26	22.28	23.55	26.45	29.00	30.14	37.38	40.40	44.23	56.19	58.00	1:03.15	1:04.56	1:08.53	1:16.02	1:21.47	1:27.27	1:31.15	1:32.52	1:33.43	1:34.57	1:37.49				1:39.13		
	Sarah Manning	9.32	2.58	2.30	4.40	1.47	1.03	1.27	2.54	2.10	1.15	7.23	3.31	3.25	12.05	1.30	5.05	1.53	3.47	7.06	5.42	5.46	3.41	1.44	0.50	1.12	2.53					Sarah Manning	
		9.32	12.30	15.00	19.40	21.27	22.30	23.57	26.51	29.01	30.16	37.39	41.10	44.35	56.40	58.10	1:03.15	1:05.08	1:08.55	1:16.01	1:21.43	1:27.29	1:31.10	1:32.54	1:33.44	1:34.56	1:37.49				1:39.15		
	TraceyLee Dalton	9.32	3.00	2.30	4.37	1.41	1.01	1.29	2.54	2.13	1.19	7.27	3.21	3.26	12.16	1.18	5.04	1.48	4.19	6.46	5.38	5.44	3.37	1.48	0.51	1.17	2.51					TraceyLee Dalton	
		9.32	12.32	15.02	19.39	21.20	22.21	23.50	26.44	28.57	30.16	37.43	41.04	44.30	56.46	58.04	1:03.08	1:04.56	1:09.15	1:16.01	1:21.39	1:27.23	1:31.00	1:32.48	1:33.39	1:34.56	1:37.47				1:39.16		
	Suzanne Dudding	4.03	1.18	1.11	2.41	0.55	0.39	1.11	1.43	1.43			5.47	1.46	5.25	1.15	6.17	1.32	3.02	4.59	3.39	3.25	3.08	1.03	0.51	1.23	2.02					Suzanne Dudding	
		4.03	5.21	6.32	9.13	10.08	10.47	11.58	13.41	15.24		22.17	28.04	29.50	35.15	36.30	42.47	44.19	47.21	52.20	55.59	59.24	1:02.32	1:03.35	1:04.26	1:05.49	1:07.51