Pos	Name	S-1 (64)	1-2 (74)	2-3 (73)	3-4 (175)	4-5 (171)	5-6 (174)	6-7 (170)	7-8 (172)	8-9 (176)	9-10 (177)	10-11 (178)	11-12 (179)	12-13 (180)	13-14 (191)	14-15 (70)	15-16 (182)	16-17 (183)	17-18 (184)	18-19 (185)	19-20 (186)	20-21 (187)	21-22 (71)	22-23 (169)	23-24 (188)	24-F	Name	
	Club																										Club	
1	Mathias BLAISE	0.47	0.27	0.21	0.55	0.20	0.19	0.15	0.13	0.15	0.23	0.16	0.30	0.28	1.03	0.31	0.27	0.38	0.27	0.32	0.24	0.27	0.34	0.58	0.45	0.08	Mathias BLAISE	
	C.O. Liège	0.47	1.14	1.35	2.30	2.50	3.09	3.24	3.37	3.52	4.15	4.31	5.01	5.29	6.32	7.03	7.30	8.08	8.35	9.07	9.31	9.58	10.32	11.30	12.15	12.23	C.O. Liège	
2	Benjamin HOFMANS	0.45	0.26	0.23	1.02	0.21	0.21	0.15	0.17	0.16	0.26	0.19	0.32	0.28	1.04	0.32	0.27	0.37	0.28	0.37	0.22	0.31	0.42	1.03	0.48	0.07	Benjamin HOFMANS	
	ASUB	0.45	1.11	1.34	2.36	2.57	3.18	3.33	3.50	4.06	4.32	4.51	5.23	5.51	6.55	7.27	7.54	8.31	8.59	9.36	9.58	10.29	11.11	12.14	13.02	13.09	ASUB	
3	Jérémy BREDO	0.46	0.27	0.21	1.00	0.21	0.17	0.14	0.15	0.16	0.25	0.20	0.39	0.28	0.56	0.31	0.23	0.35	0.54	0.37	0.32	0.24	0.41	1.02	0.47	0.06	Jérémy BREDO	
	O.L.V. Eifel	0.46	1.13	1.34	2.34	2.55	3.12	3.26	3.41	3.57	4.22	4.42	5.21	5.49	6.45	7.16	7.39	8.14	9.08	9.45	10.17	10.41	11.22	12.24	13.11	13.17	O.L.V. Eifel	
4	Alain MAZY	0.45	0.28	0.23	1.04	0.21	0.21	0.14	0.16	0.16	0.28	0.21	0.40	0.32	1.09	0.38	0.28	0.32	0.34	0.38	0.23	0.29	0.47	1.08	0.54	0.07	Alain MAZY	
	C.O. Liège	0.45	1.13	1.36	2.40	3.01	3.22	3.36	3.52	4.08	4.36	4.57	5.37	6.09	7.18	7.56	8.24	8.56	9.30	10.08	10.31	11.00	11.47	12.55	13.49	13.56	C.O. Liège	
5	Nicolas SILLIEN	0.54	0.31	0.23	1.16	0.24	0.22	0.15	0.14	0.16	0.28	0.23	0.44	0.29	1.26	0.31	0.26	0.32	0.33	0.43	0.22	0.36	0.45	1.11	1.01	0.06	Nicolas SILLIEN	
	C.O. Pégase	0.54	1.25	1.48	3.04	3.28	3.50	4.05	4.19	4.35	5.03	5.26	6.10	6.39	8.05	8.36	9.02	9.34	10.07	10.50	11.12	11.48	12.33	13.44	14.45	14.51	C.O. Pégase	
6	Camille ANDRÉ	0.41	0.29	0.32	1.10	0.29	0.22	0.15	0.14	0.17	0.26	0.26	0.45	0.32	1.13	0.35	0.35	0.45	0.37	0.30	0.24	0.31	0.47	1.11	1.00	0.06	Camille ANDRÉ	
	ASO Sillery  (France)	0.41	1.10	1.42	2.52	3.21	3.43	3.58	4.12	4.29	4.55	5.21	6.06	6.38	7.51	8.26	9.01	9.46	10.23	10.53	11.17	11.48	12.35	13.46	14.46	14.52	ASO Sillery  (France)	
7	Maxime LAVAL	1.09	0.35	0.22	1.13	0.25	0.22	0.22	0.16	0.18	0.48	0.24	0.37	0.31	1.06	0.35	0.31	0.43	0.32	0.35	0.23	0.28	0.47	1.04	0.56	0.07	Maxime LAVAL	
	Hermathenae	1.09	1.44	2.06	3.19	3.44	4.06	4.28	4.44	5.02	5.50	6.14	6.51	7.22	8.28	9.03	9.34	10.17	10.49	11.24	11.47	12.15	13.02	14.06	15.02	15.09	Hermathenae	
8	Thomas BREDO	0.51	0.33	0.27	1.08	0.26	0.24	0.15	0.15	0.18	0.31	0.23	0.39	0.36	1.22	0.37	0.33	0.44	0.34	0.43	0.29	0.34	0.50	1.17	1.03	0.07	Thomas BREDO	
	O.L.V. Eifel	0.51	1.24	1.51	2.59	3.25	3.49	4.04	4.19	4.37	5.08	5.31	6.10	6.46	8.08	8.45	9.18	10.02	10.36	11.19	11.48	12.22	13.12	14.29	15.32	15.39	O.L.V. Eifel	
9	Piotr DELANDMETER	1.04	0.36	0.23	1.14	0.33	0.30	0.17	0.23	0.21	0.34	0.23	1.03	0.35	1.13	0.44	0.47	0.50	0.35	0.48	0.36	0.37	1.05	1.18	1.13	0.06	Piotr DELANDMETER	
	ASUB	1.04	1.40	2.03	3.17	3.50	4.20	4.37	5.00	5.21	5.55	6.18	7.21	7.56	9.09	9.53	10.40	11.30	12.05	12.53	13.29	14.06	15.11	16.29	17.42	17.48	ASUB	
10	Pierre CAMPION	1.02	0.39	0.32	1.23	0.31	0.25	0.22	0.19	0.23	0.35	0.24	0.46	0.42	1.25	0.47	0.35	0.48	0.41	0.46	0.33	0.37	0.51	1.28	1.08	0.10	Pierre CAMPION	
	Indiv.	1.02	1.41	2.13	3.36	4.07	4.32	4.54	5.13	5.36	6.11	6.35	7.21	8.03	9.28	10.15	10.50	11.38	12.19	13.05	13.38	14.15	15.06	16.34	17.42	17.52	Indiv.	
10	Bruno RASKIN	1.11	0.42	0.29	1.16	0.29	0.26	0.20	0.19	0.24	0.52	0.25	0.46	0.33	1.23	0.54	0.36	1.17	0.37	0.33	0.45	0.34	0.43	1.11	0.57	0.10	Bruno RASKIN	
	Indiv.	1.11	1.53	2.22	3.38	4.07	4.33	4.53	5.12	5.36	6.28	6.53	7.39	8.12	9.35	10.29	11.05	12.22	12.59	13.32	14.17	14.51	15.34	16.45	17.42	17.52	Indiv.	
12	Jérémie DEGRAEVE	1.53	0.47	0.30	1.14	0.28	0.30	0.19	0.18	0.21	0.54	0.26	0.41	0.33	1.37	0.39	0.36	0.41	0.37	0.50	0.35	0.31	0.48	1.15	1.07	0.11	Jérémie DEGRAEVE	
	Orientation Sportive Charleville Meziere	1.53	2.40	3.10	4.24	4.52	5.22	5.41	5.59	6.20	7.14	7.40	8.21	8.54	10.31	11.10	11.46	12.27	13.04	13.54	14.29	15.00	15.48	17.03	18.10	18.21	Orientation Sportive Charleville Meziere	
13	Lorenzo CORNACCHIONE	1.22	0.37	0.29	1.22	0.34	0.25	0.26	0.21	0.22	0.37	0.27	0.49	0.35	1.26	0.46	0.30	0.41	1.12	0.44	1.14	0.37	0.52	1.14	0.58	0.10	Lorenzo CORNACCHIONE	
	Start-O	1.22	1.59	2.28	3.50	4.24	4.49	5.15	5.36	5.58	6.35	7.02	7.51	8.26	9.52	10.38	11.08	11.49	13.01	13.45	14.59	15.36	16.28	17.42	18.40	18.50	Start-O	
14	François VELDEKENS	1.06	0.36	0.47	1.37	0.35	0.33	0.21	0.22	0.22	0.52	0.26	0.50	0.41	1.37	0.39	0.43	0.51	0.41	0.50	0.30	0.43	0.58	1.35	1.30	0.09	François VELDEKENS	
	ASUB	1.06	1.42	2.29	4.06	4.41	5.14	5.35	5.57	6.19	7.11	7.37	8.27	9.08	10.45	11.24	12.07	12.58	13.39	14.29	14.59	15.42	16.40	18.15	19.45	19.54	ASUB	
15	Pierre LEJEUNE	1.17	0.59	0.35	1.50	0.47	0.35	0.21	0.19	0.42	0.54	0.35	1.10	0.42	2.04	0.52	0.52	1.24	1.13	0.51	0.31	0.46	1.01	1.32	1.21	0.09	Pierre LEJEUNE	
	Hainaut O.C.	1.17	2.16	2.51	4.41	5.28	6.03	6.24	6.43	7.25	8.19	8.54	10.04	10.46	12.50	13.42	14.34	15.58	17.11	18.02	18.33	19.19	20.20	21.52	23.13	23.22	Hainaut O.C.	
16	Jean-Marc HODY	1.40	1.04	0.31	1.43	0.33	0.27	0.27	0.54	0.25	0.56	0.33	1.00	0.41	1.50	0.44	0.57	1.43	1.30	2.12	0.47	0.30	1.11	1.25	1.18	0.09	Jean-Marc HODY	
	Indiv.	1.40	2.44	3.15	4.58	5.31	5.58	6.25	7.19	7.44	8.40	9.13	10.13	10.54	12.44	13.28	14.25	16.08	17.38	19.50	20.37	21.07	22.18	23.43	25.01	25.10	Indiv.	
17	Julius GARRAY	2.01	1.16	0.40	2.32	0.40	0.39	0.30	0.31	0.31	0.49	0.34	0.58	0.50	1.46	0.54	1.11	1.56	0.52	1.29	0.42	0.59	1.26	1.50	1.43	0.13	Julius GARRAY	
	C.O. Liège	2.01	3.17	3.57	6.29	7.09	7.48	8.18	8.49	9.20	10.09	10.43	11.41	12.31	14.17	15.11	16.22	18.18	19.10	20.39	21.21	22.20	23.46	25.36	27.19	27.32	C.O. Liège	
18	Michel GREGOIRE	1.59	0.51	0.48	1.55	0.46	0.40	0.41	0.28	0.42	1.01	1.00	1.05	0.51	1.50	0.50	1.04	1.17	1.46	1.08	0.50	0.45	1.12	1.40	2.34	0.11	Michel GREGOIRE	
	Indiv.	1.59	2.50	3.38	5.33	6.19	6.59	7.40	8.08	8.50	9.51	10.51	11.56	12.47	14.37	15.27	16.31	17.48	19.34	20.42	21.32	22.17	23.29	25.09	27.43	27.54	Indiv.	
19	Gaël LEONET	2.02	1.47	0.51	2.32	0.34	1.21	0.31	0.29	0.49	0.54	0.47	1.29	0.55	2.24	1.21	1.07	1.30	2.48	1.03	0.31	0.59	1.06	1.50	2.17	0.16	Gaël LEONET	
	Indiv.	2.02	3.49	4.40	7.12	7.46	9.07	9.38	10.07	10.56	11.50	12.37	14.06	15.01	17.25	18.46	19.53	21.23	24.11	25.14	25.45	26.44	27.50	29.40	31.57	32.13	Indiv.	
20	Serge DELGRANGE	2.01	1.18	1.02	2.43	1.00	0.50	0.42	0.38	0.45	1.08	0.48	1.29	1.23	2.46	1.32	1.09	1.35	1.20	1.29	1.05	1.12	1.41	2.52	2.14	0.18	Serge DELGRANGE	
	Indiv.	2.01	3.19	4.21	7.04	8.04	8.54	9.36	10.14	10.59	12.07	12.55	14.24	15.47	18.33	20.05	21.14	22.49	24.09	25.38	26.43	27.55	29.36	32.28	34.42	35.00	Indiv.	
21	Jérémy BOMPAS	3.38	2.57	1.20	6.15	1.47	1.56	1.26	1.21	1.21	3.04	1.46	2.56	2.41	5.48	2.10	2.22	2.44	3.50	1.52	1.06	6.29	2.24	4.11	4.54	0.30	Jérémy BOMPAS	
	C.O. Militaire Belge	3.38	6.35	7.55	14.10	15.57	17.53	19.19	20.40	22.01	25.05	26.51	29.47	32.28	38.16	40.26	42.48	45.32	49.22	51.14	52.20	58.49	1:01.13	1:05.24	1:10.18	1:10.48	C.O. Militaire Belge