Pos	Name	S-1 (224)	1-2 (212)	2-3 (157)	3-4 (217)	4-5 (156)	5-6 (223)	6-7 (202)	7-8 (151)	8-9 (207)	9-10 (211)	10-11 (209)	11-12 (144)	12-13 (158)	13-14 (226)	14-15 (146)	15-16 (214)	16-17 (219)	17-18 (221)	18-19 (216)	19-20 (152)	20-21 (218)	21-22 (210)	22-23 (222)	23-24 (159)	24-25 (143)	25-26 (213)	26-27 (220)	27-F	Name	
	Club																													Club	
1	Matthew McCreadie	2.00	1.33	0.52	1.05	1.35	1.09	0.31	0.18	1.01	1.03	0.14	0.36	2.35	1.01	1.08	1.44	1.46	1.33	0.49	0.55	2.46	0.37	1.06	2.12	1.47	0.34	1.14	0.14	Matthew McCreadie	
	DEE	2.00	3.33	4.25	5.30	7.05	8.14	8.45	9.03	10.04	11.07	11.21	11.57	14.32	15.33	16.41	18.25	20.11	21.44	22.33	23.28	26.14	26.51	27.57	30.09	31.56	32.30	33.44	33.58	DEE	
2	Dominic Wathey	1.27	1.16	1.15	0.52	1.12	1.03	0.34	0.13	1.26	0.52	0.14	0.43	4.16	1.31	1.13	2.02	1.26	1.36	0.39	0.48	7.01	0.58	0.58	2.10	1.58	0.32	1.30	0.16	Dominic Wathey	
	MDOC	1.27	2.43	3.58	4.50	6.02	7.05	7.39	7.52	9.18	10.10	10.24	11.07	15.23	16.54	18.07	20.09	21.35	23.11	23.50	24.38	31.39	32.37	33.35	35.45	37.43	38.15	39.45	40.01	MDOC	
3	Ben Wild	3.19	2.48	3.33	1.46	2.51	1.22	0.54	0.36	1.15	1.20	0.46	0.48	3.52	1.43	1.48	3.03	2.15	1.55	2.21	1.09	3.14	1.20	1.20	4.15	3.01	0.58	2.54	0.11	Ben Wild	
		3.19	6.07	9.40	11.26	14.17	15.39	16.33	17.09	18.24	19.44	20.30	21.18	25.10	26.53	28.41	31.44	33.59	35.54	38.15	39.24	42.38	43.58	45.18	49.33	52.34	53.32	56.26	56.37