English Uni Final, SHUOC [03/03/2024]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Men 28 21 Women 9 15