Jelení Paro a Kravský Roh 2023 E1, ŠK Sandberg [07/10/2023]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
W 21 A 7 20 M 14 A 12 11 M 50 A 9 22
W 21 B 3 21 W 12 A 6 10 W 55 A 2 16
MW-R 9 8 M 12 A 2 10 M 55 A 5 15
M 21 A 19 20 W 10 1 9 M 60 A 8 16
M 21 B 2 21 W 35 A 4 21 W 65 A 3 17
W 20 A 3 19 M 35 A 7 21 M 65 A 4 17
W 18 A 3 15 W 40 A 4 23 M 70 A 3 17
M 18 A 3 15 M 40 A 8 20 N 2 10
W 16 A 7 15 W 45 A 6 23 K3 5 19
M 16 A 7 15 M 45 A 6 21  
W 14 A 8 12 W 50 A 7 19