World Cup Round #1 - Relay, OK Moss / Indre Ostfold OK [30/04/2023]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Men, hela sträckor 46 2 Men, 1_1BBCA 7 18 Women, 2_1BACA 10 18
Men, gemensamma kontroller 46 44 Men, 1_1BAAB 8 18 Women, 2_3CCA 9 17
Men 3 gemensamma kontroller 43 14 Men, 1_1CCCA 8 18 Women, 2_1BCAB 8 18
Men 2 gemensamma kontroller 44 14 Men, 1_3ACB 8 17 Women, 2_1CBCA 8 18
Men 1 gemensamma kontroller 45 14 Men, 1_3BCC 8 17 Women, 2_3AAB 7 17
Men, 1_1CAAA 9 18 Men, 1_3BAC 7 17 Women, 2_1CBAA 10 18
Men, 1_1BBCB 8 18 Men, 1_3CBA 6 17 Women, 2_1ACBB 10 18
Men, 1_1CBAA 8 18 Men, 1_3CAA 6 17 Women, 2_3BAC 10 17
Men, 1_1AABB 8 18 Men, 1_3ABB 8 17 Women, 2_1AABB 9 18
Men, 1_1CCAB 7 18 Women, hela sträckor 37 2 Women, 2_1CCAA 9 18
Men, 1_1ABBA 7 18 Women, gemensamma kontroller 37 44 Women, 2_3BBC 8 17
Men, 1_1AABA 6 18 Women 1 gemensamma kontroller 37 14 Women 3 gemensamma kontroller 34 14
Men, 1_1BCCB 6 18 Women 2 gemensamma kontroller 37 14  
Men, 1_1ACBB 7 18 Women, 2_1ABBB 10 18