EOC 2022 Relay, EOC 2022 [07/08/2022]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Men, hela sträckor 51 2 Women, WOMEN_1CCBA 2 17 Women, WOMEN_2CBBB 2 17
Men, gemensamma kontroller 51 46 Women, WOMEN_1CCAB 4 17 Women, WOMEN_2ACCA 1 17
Men 3 gemensamma kontroller 49 16 Women, WOMEN_1BCBA 2 17 Men, MEN_3ABB 3 20
Men 2 gemensamma kontroller 49 14 Women, WOMEN_1BAAA 2 17 Men, MEN_3AAC 2 20
Men 1 gemensamma kontroller 51 14 Men, MEN_2BAABA 3 20 Men, MEN_3CCA 2 20
Women, hela sträckor 39 2 Men, MEN_2CBABA 4 20 Men, MEN_3BBA 3 20
Women, gemensamma kontroller 39 39 Men, MEN_2BCBAB 4 20 Men, MEN_3AAB 3 20
Men, MEN_1CCCAB 3 20 Men, MEN_2BCCBA 2 20 Men, MEN_3CBB 3 20
Men, MEN_1AACAB 1 20 Men, MEN_2CCCBA 3 20 Men, MEN_3ACA 3 20
Men, MEN_1BBBBA 3 20 Men, MEN_2BBAAB 1 20 Men, MEN_3BBB 2 20
Men, MEN_1CAAAB 4 20 Men, MEN_2BACAB 2 20 Men, MEN_3CBA 3 20
Men, MEN_1ACBBA 2 20 Men, MEN_2AACBA 3 20 Men, MEN_3CCC 2 20
Men, MEN_1CACAB 3 20 Men, MEN_2BBBAB 2 20 Men, MEN_3ABA 3 20
Men, MEN_1ACCAB 4 20 Men, MEN_2AAABA 2 20 Men, MEN_3ACC 3 20
Men, MEN_1CBBBA 3 20 Men, MEN_2BCBBA 2 20 Men, MEN_3BAB 3 20
Men, MEN_1CAABA 1 20 Men, MEN_2BAAAB 3 20 Men, MEN_3CAB 2 20
Men, MEN_1CBBAB 4 20 Men, MEN_2ACCBA 3 20 Men, MEN_3BCC 3 20
Men, MEN_1AAAAB 4 20 Men, MEN_2CBAAB 1 20 Men, MEN_3BCA 3 20
Men, MEN_1CACBA 4 20 Men, MEN_2BACBA 4 20 Men, MEN_3CAC 3 20
Men, MEN_1BBABA 4 20 Men, MEN_2CCBBA 1 20 Men, MEN_3BAC 3 20
Men, MEN_1CCBAB 3 20 Men, MEN_2ABBAB 2 20 Women 3 gemensamma kontroller 38 13
Men, MEN_1ABBBA 3 20 Men, MEN_2ABABA 4 20 Women, WOMEN_3ABC 4 17
Men, MEN_1ABAAB 2 20 Women 2 gemensamma kontroller 39 12 Women, WOMEN_3CAB 7 17
Men, MEN_1ACBAB 4 20 Women, WOMEN_2ABCA 2 17 Women, WOMEN_3BCA 2 17
Men, MEN_1BCCAB 2 20 Women, WOMEN_2CBAB 6 17 Women, WOMEN_3CBC 4 17
Women 1 gemensamma kontroller 39 12 Women, WOMEN_2BACA 3 17 Women, WOMEN_3ACA 2 17
Women, WOMEN_1BCAA 4 17 Women, WOMEN_2ACBB 4 17 Women, WOMEN_3BAC 2 17
Women, WOMEN_1BBCB 4 17 Women, WOMEN_2CBCA 2 17 Women, WOMEN_3BCB 3 17
Women, WOMEN_1CCAA 4 17 Women, WOMEN_2BBCA 4 17 Women, WOMEN_3CCB 3 17
Women, WOMEN_1AABB 7 17 Women, WOMEN_2ABAB 4 17 Women, WOMEN_3AAC 2 17
Women, WOMEN_1BBAB 7 17 Women, WOMEN_2ACAA 4 17 Women, WOMEN_3CAC 2 17
Women, WOMEN_1CACA 3 17 Women, WOMEN_2BABB 6 17 Women, WOMEN_3ACC 2 17
Women, WOMEN_1ACBA 2 17 Women, WOMEN_2AACA 4 17