WOC 2019 Relay, WOC2019 [17/08/2019]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Men, hela sträckor 36 2 Men, M_5ABAB 7 16 Women, W_54ABA 6 13
Men, gemensamma kontroller 36 38 Men, M_7BCAA 8 16 Women, W_55ABB 5 13
Men 3 gemensamma kontroller 36 14 Men, M_9BCBA 7 16 Women, W_56B 11 12
Men 2 gemensamma kontroller 36 11 Men, M_10BABB 7 16 Women, W_57BAA 5 13
Men 1 gemensamma kontroller 36 11 Men, M_11BA 7 17 Women, W_58BAB 5 13
Women, hela sträckor 30 2 Men, M_12BB 7 17 Women, W_59BBA 4 13
Women, gemensamma kontroller 30 30 Men, M_13CAAB 7 16 Women, W_60BBB 5 13
Men, M_1AAAA 7 16 Men, M_15CA 7 17 Women, W_61C 9 13
Women 1 gemensamma kontroller 30 9 Men, M_16CBBA 7 16 Women, W_62CAA 5 14
Men, M_2ACAB 7 16 Men, M_17CBBB 8 16 Women, W_63CAB 6 14
Women 2 gemensamma kontroller 30 9 Men, M_18CB 7 17 Women, W_64CBA 5 14
Men, M_3AABA 7 16 Women, W_51A 10 12 Women, W_65CBB 5 14
Women 3 gemensamma kontroller 30 10 Women, W_52AAA 5 13  
Men, M_4AA 8 17 Women, W_53AAB 4 13