GM, stafett2, Eksjö SOK [12/08/2018]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
GMU, Ungdom_1BAD 1 20 GMU, Ungdom_2DAC 4 14 GMU, Ungdom_4DCA 1 17
GMU, Ungdom_1ADB 1 20 GMU, Ungdom_2ACB 4 14 GMU, Ungdom_4CDA 2 17
GMU, Ungdom_1DCA 3 20 GMU, Ungdom_2BDC 4 14 GMU, Ungdom_4ABD 2 17
GMU, Ungdom_1CDB 2 20 GMU, Ungdom_2BCD 4 14 GMU, Ungdom_4DAD 2 17
GMU, Ungdom_1DBC 2 20 GMU, Ungdom_2DAB 4 14 GMU, Ungdom_4ACB 2 17
GMU, Ungdom_1BDA 2 20 GMU, Ungdom_2CBA 2 14 GMU, Ungdom_4DCB 2 17
GMU, Ungdom_1CAB 2 20 GMU, Ungdom_2CDA 4 14 GMU, Ungdom_4ADC 3 17
GMU, Ungdom_1DAB 2 20 GMU, Ungdom_2DDC 1 14 GMU, Ungdom_4BAD 3 17
GMU, Ungdom_1BDC 2 20 GMU, Ungdom_2ACA 4 14 GMU, Ungdom_4AAB 1 17
GMU, Ungdom_1DBA 2 20 GMU, Ungdom_2DAD 3 14 GMU, Ungdom_4CDB 2 17
GMU, Ungdom_1CBA 2 20 GMU, Ungdom_2BDA 3 14 GMU, Ungdom_4BAB 2 17
GMU, Ungdom_1BCA 2 20 GMU, Ungdom_2CDB 3 14 GMU, Ungdom_4BCA 2 17
GMU, Ungdom_1ADC 2 20 GMU, Ungdom_2AAB 2 14 GMU, Ungdom_4DAC 3 17
GMU, Ungdom_1BBD 2 20 GMU, Ungdom_2BDB 4 14 GMU, Ungdom_4ABA 2 17
GMU, Ungdom_1DCB 2 20 GMU, Ungdom_2BAB 3 14 GMU, Ungdom_4ABC 2 17
GMU, Ungdom_1ABC 2 20 GMU, Ungdom_2BBD 2 14 GMU, Ungdom_4DBA 2 17
GMU, Ungdom_1CBD 2 20 GMU, Ungdom_2DCD 3 14 GMU, Ungdom_4CAB 3 17
GMU, Ungdom_1CCB 1 20 GMU, Ungdom_2CCB 1 14 GMU, Ungdom_4CAC 2 17
GMU, Ungdom_1BCB 1 20 GMU, Ungdom_2BBC 1 14 GMU, Ungdom_4BBD 1 17
GMU, Ungdom_1CDC 2 20 GMJ, Junior_2DCA 1 18 GMU, Ungdom_4CBC 1 17
GMU, Ungdom_1ACB 2 20 GMJ, Junior_2BDC 1 18 GMU, Ungdom_4ACA 2 17
GMU, Ungdom_1DAD 2 20 GMJ, Junior_2DBB 1 18 GMU, Ungdom_4CDC 2 17
GMU, Ungdom_1CAD 2 20 GMJ, Junior_2BCA 1 18 GMU, Ungdom_4BCB 1 17
GMU, Ungdom_1BAC 2 20 GMJ, Junior_2DCB 1 18 GMU, Ungdom_4ADA 1 17
GMU, Ungdom_1DBD 1 20 GMJ, Junior_2ABB 1 18 GMU, Ungdom_4CCD 1 17
GMU, Ungdom_1BCD 2 20 GMJ, Junior_2CBA 1 18 GMU, Ungdom_4BDB 1 17
GMU, Ungdom_1ACA 2 20 GMJ, Junior_2CAD 2 18 GMU, Ungdom_4DBD 1 17
GMU, Ungdom_1DDC 1 20 GMJ, Junior_2ADC 1 18 GMU, Ungdom_4DAB 1 17
GMU, Ungdom_1ABA 2 20 GMU, Ungdom_3CAB 5 14 GMU, Ungdom_4BCD 2 17
GMU, Ungdom_1CAC 2 20 GMU, Ungdom_3ABD 4 14 GMU, Ungdom_4BAC 1 17
GMU, Ungdom_1DDB 1 20 GMU, Ungdom_3ABC 3 14 GMU, Ungdom_4BDA 2 17
GMU, Ungdom_1ABD 1 20 GMU, Ungdom_3DCA 5 14 GMU, Ungdom_4DCD 1 17
GMU, Ungdom_1CDA 2 20 GMU, Ungdom_3BAD 5 14 GMU, Ungdom_4DBC 1 17
GMU, Ungdom_1BDB 1 20 GMU, Ungdom_3CBD 4 14 GMU, Ungdom_4DDB 1 17
GMU, Ungdom_1BAB 1 20 GMU, Ungdom_3CDC 4 14 GMJ, Junior_4ABB 1 19
GMU, Ungdom_1CCD 1 20 GMU, Ungdom_3ACD 4 14 GMJ, Junior_4CAD 2 19
GMU, Ungdom_1ADA 2 20 GMU, Ungdom_3ABA 4 14 GMJ, Junior_4ADC 1 19
GMU, Ungdom_1DCD 1 20 GMU, Ungdom_3BCB 3 14 GMJ, Junior_4BAC 1 19
GMU, Ungdom_1ACD 2 20 GMU, Ungdom_3ADB 4 14 GMJ, Junior_4DCA 1 19
GMU, Ungdom_1DAC 2 20 GMU, Ungdom_3CBC 3 14 GMJ, Junior_4ADD 1 19
GMU, Ungdom_1CBC 1 20 GMU, Ungdom_3DBD 3 14 GMJ, Junior_4DBB 1 19
GMU, Ungdom_1BBC 1 20 GMU, Ungdom_3ADA 4 14 GMJ, Junior_4BDC 1 19
GMU, Ungdom_1AAB 1 20 GMU, Ungdom_3CAC 3 14 GMJ, Junior_4BCA 1 19
GMJ, Junior_1BDC 1 25 GMU, Ungdom_3CCD 1 14 GMU, hela sträckor 72 3
GMJ, Junior_1ABB 1 25 GMJ, Junior_3CAD 2 20 GMU, gemensamma kontroller 72 33
GMJ, Junior_1ADC 1 25 GMJ, Junior_3DCA 1 20 GMJ, hela sträckor 10 3
GMJ, Junior_1DBB 1 25 GMJ, Junior_3BCA 1 20 GMJ, gemensamma kontroller 4 40
GMJ, Junior_1ADD 1 25 GMJ, Junior_3CBA 1 20 ACH, hela sträckor 48 0
GMJ, Junior_1CAD 2 25 GMJ, Junior_3BDC 1 20 ACH, gemensamma kontroller 48 11
GMJ, Junior_1DCB 1 25 GMJ, Junior_3BAC 1 20 GMU 4 gemensamma kontroller 71 8
GMJ, Junior_1BCA 1 25 GMJ, Junior_3ADC 1 20 GMJ 4 gemensamma kontroller 10 9
GMJ, Junior_1DCA 1 25 GMJ, Junior_3ABB 1 20 GMU 3 gemensamma kontroller 72 7
GMU, Ungdom_2ADC 4 14 GMJ, Junior_3DBB 1 20 GMJ 3 gemensamma kontroller 10 11
GMU, Ungdom_2DCB 4 14 GMU, Ungdom_4CBA 2 17 GMU 2 gemensamma kontroller 72 7
GMU, Ungdom_2DBC 4 14 GMU, Ungdom_4CAD 1 17 GMJ 2 gemensamma kontroller 10 9
GMU, Ungdom_2BCA 5 14 GMU, Ungdom_4BDC 3 17 ACH, 2:a Chans 48 15
GMU, Ungdom_2DBA 5 14 GMU, Ungdom_4ACD 2 17 GMU 1 gemensamma kontroller 72 8
GMU, Ungdom_2BAC 3 14 GMU, Ungdom_4ADB 2 17 GMJ 1 gemensamma kontroller 10 4
GMU, Ungdom_2CAD 4 14 GMU, Ungdom_4CBD 3 17 ACH 1 gemensamma kontroller 48 11