27. Harzerstaffel, OLC Omström Sense [23/09/2017]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Staffel alle Posten REORGANISIERT 22 46 Bahn 3AA 4 13 Bahn 1BBA 2 19
Staffel Streckenzeiten 22 2 Bahn 3BA 3 13 Bahn 1BBB 2 19
Strecke 1 gemeinsame Posten 22 17 Bahn 3CA 4 13 Bahn 1CBA 2 19
Strecke 1 gemeinsame Posten NEU 22 14 Bahn 2A-A 3 12 Bahn 1CBB 1 19
Strecke 2 gemeinsame Posten 22 12 Bahn 2A-B 4 12 Bahn 1AAA 2 18
Strecke 2 gemeinsame Posten NEU 22 9 Bahn 2B-A 4 12 Bahn 1AAB 2 18
Strecke 3 gemeinsame Posten 22 12 Bahn 2B-B 4 12 Bahn 1BAA 1 18
Strecke 3 gemeinsame Posten NEU 22 10 Bahn 2C-A 4 12 Bahn 1BAB 2 18
Bahn 3AB 3 14 Bahn 2C-B 3 12 Bahn 1CAA 2 18
Bahn 3BB 4 14 Bahn 1ABA 2 19 Bahn 1CAB 2 18
Bahn 3CB 4 14 Bahn 1ABB 2 19