SHI Relays 2017, FERMO [10/09/2017]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Men_AAA 4 22 Men_CAC 3 22 Women_BAB 4 17
Men_ABA 3 22 Men_CBC 4 22 Women_BBB 4 17
Men_ACA 4 22 Men_CCC 4 22 Women_BCB 3 17
Men_BAB 4 22 Women_AAA 4 17 Women_CAC 4 17
Men_BBB 4 22 Women_ABA 3 17 Women_CBC 4 17
Men_BCB 3 22 Women_ACA 4 17 Women_CCC 4 17