Ungdomsserien # 1, krets söder 2 , OK Ravinen [04/05/2017]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D16 6 11 H14 19 9 D10 5 11
D16K 2 10 H14K 5 10 H10 7 12
H16 6 14 D12 8 11 U1 36 10
H16K 5 10 D12K 2 11 U2 36 12
D14 14 10 H12 13 11 U3 9 12
D14K 2 10 H12K 2 11 U4 2 10