DM, stafett, Skåne, Orienteringsklubben Kontinent [06/09/2015]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21, hela sträckor 6 2 D14, D14_1BB 2 12 H120, H120_2AA 2 14
D21, gemensamma kontroller 6 40 H14, hela sträckor 10 2 H120, H120_3CC 3 14
DH äldre, hela sträckor 10 2 H14, gemensamma kontroller 10 32 H120, H120_2BC 1 13
DH äldre, gemensamma kontroller 10 26 H14 1 gemensamma kontroller 10 10 H120, H120_1AA 3 15
DH äldre, DH äldre_AC 4 10 H14 2 gemensamma kontroller 14 10 H120, H120_3BC 3 14
DH äldre, DH äldre_CB 5 10 H14 3 gemensamma kontroller 10 10 H120, H120_2AB 2 14
DH äldre, DH äldre_BA 3 11 H14, H14_1BA 6 13 H120, H120_2BB 2 13
DH äldre, DH äldre_CA 5 11 H14, H14_2 14 10 H120, H120_2CA 1 13
DH äldre, DH äldre_BB 1 10 H14, H14_3AB 6 13 D150, hela sträckor 5 2
DH äldre, DH äldre_BC 6 10 H14, H14_3AA 4 13 D150, gemensamma kontroller 5 22
DH äldre, DH äldre_AB 4 10 H14, H14_1BB 4 13 D150 1 gemensamma kontroller 5 7
DH äldre, DH äldre_AA 2 11 D12, hela sträckor 4 2 D150 2 gemensamma kontroller 5 6
D21 1 gemensamma kontroller 6 13 D12, gemensamma kontroller 4 26 D150 3 gemensamma kontroller 5 7
D21 2 gemensamma kontroller 6 12 D12 1 gemensamma kontroller 4 8 D150, D150_1CB 2 10
D21 3 gemensamma kontroller 6 13 D12 2 gemensamma kontroller 8 8 D150, D150_2AA 1 9
D21, D21_3CB 3 15 D12 3 gemensamma kontroller 4 8 D150, D150_1BC 2 10
D21, D21_2BA 2 14 D12, D12_3BB 2 10 D150, D150_2BC 1 9
D21, D21_3AC 4 16 D12, D12_2 8 8 D150, D150_1AA 2 10
D21, D21_2CB 2 14 D12, D12_1AA 2 10 D150, D150_2AB 1 9
D21, D21_1BA 3 15 D12, D12_3BA 2 10 D150, D150_3CA 1 10
D21, D21_1CA 1 15 D12, D12_1AB 2 10 D150, D150_1BA 1 10
D21, D21_2AB 1 15 H12, hela sträckor 7 2 D150, D150_2CC 1 9
D21, D21_3BC 1 15 H12, gemensamma kontroller 7 26 D150, D150_3AB 1 10
D21, D21_2AC 1 15 H12 1 gemensamma kontroller 7 8 D150, D150_2BB 1 9
H21, hela sträckor 7 2 H12 2 gemensamma kontroller 13 8 D150, D150_3CC 1 10
H21, gemensamma kontroller 7 53 H12 3 gemensamma kontroller 7 8 H150, hela sträckor 7 2
H21 1 gemensamma kontroller 7 18 H12, H12_1BA 4 10 H150, gemensamma kontroller 7 28
H21 2 gemensamma kontroller 7 15 H12, H12_2 13 8 H150 1 gemensamma kontroller 7 9
H21 3 gemensamma kontroller 7 18 H12, H12_3AB 4 10 H150 2 gemensamma kontroller 7 8
H21, H21_1AC 3 22 H12, H12_1AA 3 10 H150 3 gemensamma kontroller 7 9
H21, H21_2CB 1 19 H12, H12_3BB 3 10 H150, H150_3AC 2 13
H21, H21_1BA 2 22 DH10, hela sträckor 12 1 H150, H150_2BA 1 11
H21, H21_3CB 3 22 DH10, gemensamma kontroller 12 13 H150, H150_3CB 1 12
H21, H21_2BA 2 19 DH10 1 gemensamma kontroller 20 6 H150, H150_1AB 1 13
H21, H21_3BC 2 22 DH10 2 gemensamma kontroller 12 6 H150, H150_2CC 1 11
H21, H21_2CA 1 19 DH10, DH10_BB 6 8 H150, H150_1BA 2 12
H21, H21_1AB 2 22 DH10, DH10_AA 10 8 H150, H150_3CC 3 12
H21, H21_3CA 2 22 DH10, DH10_AB 8 8 H150, H150_2BB 2 11
H21, H21_2AB 1 19 DH10, DH10_BA 8 8 H150, H150_1AA 2 13
H21, H21_2AC 1 19 D120, hela sträckor 8 2 H150, H150_3BB 2 12
H21, H21_2BC 1 19 D120, gemensamma kontroller 8 34 H150, H150_2AA 1 12
D17-20, hela sträckor 4 2 D120 1 gemensamma kontroller 8 11 H150, H150_2CB 1 11
D17-20, gemensamma kontroller 4 28 D120 2 gemensamma kontroller 8 10 H150, H150_1CA 1 12
D17-20 1 gemensamma kontroller 4 9 D120 3 gemensamma kontroller 8 11 H150, H150_2AC 1 12
D17-20 2 gemensamma kontroller 4 8 D120, D120_1CB 2 13 Prop lång 1 gemensamma kontroller 4 10
D17-20 3 gemensamma kontroller 4 9 D120, D120_2BC 1 12 Prop kort 1 gemensamma kontroller 20 9
D17-20, D17-20_3CB 2 12 D120, D120_3AA 3 13 DH äldre 1 gemensamma kontroller 10 8
D17-20, D17-20_2BA 1 11 D120, D120_3BC 2 13 Prop lång 2 gemensamma kontroller 4 10
D17-20, D17-20_1AC 2 12 D120, D120_2AB 1 12 Prop kort 2 gemensamma kontroller 20 9
D17-20, D17-20_2CB 1 11 D120, D120_3CA 1 13 DH äldre 2 gemensamma kontroller 10 8
D17-20, D17-20_1BA 2 12 D120, D120_2AA 1 12 Prop lång 3 gemensamma kontroller 4 10
D17-20, D17-20_2AC 1 11 D120, D120_3BA 2 13 Prop kort 3 gemensamma kontroller 20 9
D17-20, D17-20_1CA 1 12 D120, D120_2CC 2 12 DH äldre 3 gemensamma kontroller 10 8
D17-20, D17-20_2AB 1 11 D120, D120_1AB 2 13 Prop lång, hela sträckor 4 2
D17-20, D17-20_3BC 1 12 D120, D120_1AC 1 13 Prop lång, gemensamma kontroller 4 32
H16, hela sträckor 2 2 D120, D120_2CA 1 12 Prop lång, Prop lång_CB 3 13
H16, gemensamma kontroller 2 34 D120, D120_3BB 1 13 Prop lång, Prop lång_BA 3 13
H16 1 gemensamma kontroller 2 11 D120, D120_2BB 2 12 Prop lång, Prop lång_AC 3 13
H16 2 gemensamma kontroller 4 10 D120, D120_1CC 2 13 Prop lång, Prop lång_CA 1 13
H16 3 gemensamma kontroller 2 11 H120, hela sträckor 16 2 Prop lång, Prop lång_AB 1 13
H16, H16_1CA 1 13 H120, gemensamma kontroller 16 34 Prop lång, Prop lång_BC 1 13
H16, H16_2AC 2 11 H120 1 gemensamma kontroller 16 11 Prop kort, hela sträckor 20 2
H16, H16_1BB 2 13 H120 2 gemensamma kontroller 16 10 Prop kort, gemensamma kontroller 20 29
H16, H16_2AA 2 11 H120 3 gemensamma kontroller 16 11 Prop kort, Prop kort_BC 6 11
H16, H16_3CC 1 13 H120, H120_1AC 5 15 Prop kort, Prop kort_CA 7 12
D14, hela sträckor 5 2 H120, H120_2CB 2 13 Prop kort, Prop kort_AB 6 11
D14, gemensamma kontroller 5 30 H120, H120_1BA 5 14 Prop kort, Prop kort_BB 7 11
D14 1 gemensamma kontroller 5 9 H120, H120_2CC 2 13 Prop kort, Prop kort_AA 6 12
D14 2 gemensamma kontroller 6 10 H120, H120_1AB 2 15 Prop kort, Prop kort_CC 6 11
D14 3 gemensamma kontroller 5 9 H120, H120_1CA 3 14 Prop kort, Prop kort_CB 7 11
D14, D14_1AB 3 12 H120, H120_2AC 2 14 Prop kort, Prop kort_BA 7 12
D14, D14_2 6 10 H120, H120_3BB 3 14 Prop kort, Prop kort_AC 8 11
D14, D14_3BA 3 12 H120, H120_2BA 2 13  
D14, D14_3AA 2 12 H120, H120_3CB 5 14