Boggs 2012 A Meet, BAOC [06/10/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Long Blue 16 19 Long Orange 16 13 Long Yellow 4 12
Long Brown 24 13 Long Red 23 17  
Long Green 35 14 Long White 9 14