Spring Cup 2003 Relay, FIF Hillerød & OK Øst [30/03/2003]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21 AAABBB 21 17 D -18 411-580 gemensamma kontroller 101 10-14 D18M1+3 AAB 34 13
D21 ABCABB 21 17 H -18, hela sträckor 38 2 D18M1+3 ABA 33 13
D21 ACACCC 20 21 H -18, gemensamma kontroller 38 41 D18M1+3 ABB 32 13
D21 ACBBBA 19 17 H -18 1 gemensamma kontroller 38 14 D18M1+3 BAA 32 14
D21 BABCCC 19 21 H -18 2 gemensamma kontroller 37 11 D18M1+3 BAB 31 14
D21 BACAAB 19 17 H -18 3 gemensamma kontroller 37 14 D18M1+3 BBA 33 14
D21 BACABA 21 17 H -18 556-774 gemensamma kontroller 112 11-18 D18M1+3 BBB 34 14
D21 BBBAAA 21 17 H/D 12, hela sträckor 19 2 D18M1+3 AAA 35 13
D21 CBACCC 18 21 H/D 12, gemensamma kontroller 19 17 D18M1+3 AAB 34 13
D21 CBBBAB 21 17 H/D12 A 18 10 D18M1+3 ABA 33 13
D21 CCABAA 21 17 H/D12 B 19 10 D18M1+3 ABB 32 13
D21 CCCCCC 21 21 H/D12 C 19 9 D18M1+3 BAA 32 14
Mens O, hela sträckor 131 2-3 H/D 12 0-274 gemensamma kontroller 56 9-10 D18M1+3 BAB 31 14
Mens O, gemensamma kontroller 131 84 H/D 12 1 gemensamma kontroller 19 5 D18M1+3 BBA 33 14
H21-1-2 ABDDAB 26 28 H/D 12 2 gemensamma kontroller 19 5 D18M1+3 BBB 34 14
H21-1-2 ADAAAA 28 28 H/D 12 3 gemensamma kontroller 18 5 D18M2 A 132 10
H21-1-2 BAAAAA 26 28 H/Dm43, hela sträckor 62 2 D18M2 A 132 10
H21-1-2 BADDAB 25 28 H/Dm43, gemensamma kontroller 62 28 Motion, hela sträckor 102 2
H21-1-2 BDCCBA 25 28 H/Dm43 0-456 gemensamma kontroller 184 10-12 Motion, gemensamma kontroller 102 28
H21-1-2 CABDCB 28 28 H/Dm43 1 gemensamma kontroller 62 8 Womens, hela sträckor 82 2
H21-1-2 CBBBBB 26 28 H/Dm43 2 gemensamma kontroller 61 10 Womens, gemensamma kontroller 82 41
H21-1-2 DADDCB 25 28 H/Dm43 3 gemensamma kontroller 61 8 Mens O 1 gemensamma kontroller 130 20
H21-1-2 DDCBBA 25 28 H/D130, hela sträckor 68 2 Motion 1 gemensamma kontroller 102 8
H21-1-2 DDCBCA 26 28 H/D130, gemensamma kontroller 68 26 Womens 1 gemensamma kontroller 82 11
H21-3-4 ABBADD 23 33 H/D130 A 68 12 Mens O 2 gemensamma kontroller 130 20
H21-3-4 ACACCC 25 18 H/D130 B 64 12 Motion 2 gemensamma kontroller 99 10
H21-3-4 ACCCCC 25 18 H/D130 C 68 12 Womens 2 gemensamma kontroller 82 11
H21-3-4 BBDCDD 28 33 H/D130 1 gemensamma kontroller 68 8 Mens O 3 gemensamma kontroller 128 13
H21-3-4 BCACBC 25 18 H/D130 2 gemensamma kontroller 68 8 Motion 3 gemensamma kontroller 94 8
H21-3-4 CABADD 25 33 H/D130 3 gemensamma kontroller 64 8 Womens 3 gemensamma kontroller 78 17
H21-3-4 CBBADD 25 33 H/D130 508-508 gemensamma kontroller 68 12 Mens O 4 gemensamma kontroller 125 29
H21-3-4 CCABAC 25 18 H181+3 AAAA 12 18 H/Dmax43 A 62 12
H21-3-4 DCCBBC 28 18 H181+3 ABAB 13 18 H/Dmax43 B 61 10
H21-3-4 DDDDDD 24 33 H181+3 ABBB 13 18 H/Dmax43 C 61 12
D -18, hela sträckor 35 2 H181+3 BAAA 13 18 Motion 411-580 gemensamma kontroller 295 10-14
D -18, gemensamma kontroller 35 28 H181+3 BABA 13 18 Womens 714-875 gemensamma kontroller 242 17-21
D -18 1 gemensamma kontroller 35 8 H181+3 BBBB 11 18 Mens O 715-1453 gemensamma kontroller 513 18-33
D -18 2 gemensamma kontroller 33 10 H182 A 37 11  
D -18 3 gemensamma kontroller 33 8 D18M1+3 AAA 35 13