Trondheim Sprintcup løp 5 (finale), Freidig [10/05/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D 21 26 16 H 15-16 15 16-17 H 40 22 16-17
H 21 45 16-17 D 13-14 15 16-17 D 50 5 16-17
D 17-20 8 16-17 H 13-14 7 16-17 H 50 11 16-17
H 17-20 19 16-17 D 11-12 6 10 D 60 1 16
H17-39Bedrift 6 16 H 11-12 15 10 H 60 12 16-17
D 15-16 10 16 D 40 10 16-17 H 70 7 16