Rånässtafetten 2012, öppna klasser, Rånäs OK [15/04/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Öppen 2 20 8 Öppen 6 12 13 Öppen 9 5 18
Öppen 4 13 10 Öppen 7 35 10