Silva League (WRE) med Göteborgsdubbeln, Sävedalens AIK [15/04/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
W21 Elite 76 19 H16K 4 13 D60 13 12
D21E2 57 19 D14 33 13 H60 26 17
M21 Elite 76 20 D14K 3 13 D65 17 12
H21E2 63 19 H14 33 13 H65 29 14
H21E3 64 19 H14K 4 13 D70 9 12
D20E 67 17 D12 18 13 H70 19 11
H20E 67 17 D12K 1 11 D75 6 11
H20E2 44 18 H12 25 13 H75 10 11
D18E 62 17 H12K 5 11 D80 4 11
D18E2 59 15 D10 14 11 H80 8 12
H18E 62 17 H10 20 11 H85 1 12
H18E2 50 17 D35 7 14 Insk 34 7
H18E3 49 16 H35 7 19 U1 38 8
D21 25 18 D40 20 14 U2 41 10
H21 39 20 H40 21 18 ÖM1 11 10
D20 7 14 D45 30 14 ÖM3 60 11
H20 6 18 H45 62 18 ÖM5 102 15
D18 9 14 D50 26 11 ÖM7 100 15
H18 2 18 H50 48 17 ÖM8 110 19
D16 34 17 D55 19 11  
H16 25 18 H55 45 17