Måsenstafetten, OK Måsen [25/03/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
HD Ins, hela sträckor 6 2 D14 21-31 gemensamma kontroller 21 1 H120 B 18 16
HD Ins, gemensamma kontroller 6 29 H14, hela sträckor 18 2 H120 C 17 16
D17, hela sträckor 59 2 H14, gemensamma kontroller 18 30 H120 1 gemensamma kontroller 18 10
D17, gemensamma kontroller 59 20 H14 1 gemensamma kontroller 18 9 H120 2 gemensamma kontroller 18 10
D17 A 57 12 H14-1,3 A 17 12 H120 3 gemensamma kontroller 17 10
D17 B 57 12 H14-1,3 C 18 12 H120 56-56 gemensamma kontroller 53 10
D17 C 56 12 H14 2 gemensamma kontroller 18 10 D150, hela sträckor 11 2
D17 1 gemensamma kontroller 59 6 H14-2 B 18 10 D150, gemensamma kontroller 11 20
D17 2 gemensamma kontroller 58 6 H14 3 gemensamma kontroller 17 9 D150 A 11 11
D17 3 gemensamma kontroller 53 6 H14 23-35 gemensamma kontroller 53 1 D150 B 10 10
D17 58-59 gemensamma kontroller 170 6 D12, hela sträckor 6 2 D150 C 11 10
H17, hela sträckor 74 3 D12, gemensamma kontroller 6 25 D150 1 gemensamma kontroller 11 6
H17, gemensamma kontroller 74 31 D12 1 gemensamma kontroller 6 7 D150 2 gemensamma kontroller 11 6
H17 A 71 16 D12-1,3 A 6 10 D150 3 gemensamma kontroller 10 6
H17 B 70 16 D12-1,3 C 6 9 D150 41-41 gemensamma kontroller 32 6
H17 C 72 16 D12 2 gemensamma kontroller 6 9 H150, hela sträckor 20 2
H17 D 72 16 D12-2 B 6 9 H150, gemensamma kontroller 20 23
H17 1 gemensamma kontroller 74 7 D12 3 gemensamma kontroller 6 7 H150 A 18 12
H17 2 gemensamma kontroller 74 7 D12 19-23 gemensamma kontroller 18 1 H150 B 20 12
H17 3 gemensamma kontroller 71 7 H12, hela sträckor 13 2 H150 C 19 12
H17 4 gemensamma kontroller 66 7 H12, gemensamma kontroller 13 25 H150 1 gemensamma kontroller 20 7
H17 79-82 gemensamma kontroller 285 7 H12 1 gemensamma kontroller 13 7 H150 2 gemensamma kontroller 19 7
D16, hela sträckor 9 2 H12-1,3 A 12 10 H150 3 gemensamma kontroller 18 7
D16, gemensamma kontroller 9 27 H12-1,3 C 13 9 H150 47-48 gemensamma kontroller 57 7
D16 1 gemensamma kontroller 9 8 H12 2 gemensamma kontroller 13 9 H180, hela sträckor 6 2
D16-1,3 A 9 11 H12-2 B 13 9 H180, gemensamma kontroller 6 20
D16-1,3 C 9 11 H12 3 gemensamma kontroller 12 7 H180 A 6 11
D16 2 gemensamma kontroller 9 9 H12 19-23 gemensamma kontroller 38 1 H180 B 6 10
D16-2 B 9 9 HD10, hela sträckor 6 2 H180 C 6 10
D16 3 gemensamma kontroller 9 8 HD10, gemensamma kontroller 6 29 H180 1 gemensamma kontroller 6 6
D16 31-41 gemensamma kontroller 27 3 HD10 A 34 9 H180 2 gemensamma kontroller 6 6
H16, hela sträckor 21 2 HD10 A 34 9 H180 3 gemensamma kontroller 6 6
H16, gemensamma kontroller 21 34 HD10 1 gemensamma kontroller 6 9 H180 41-41 gemensamma kontroller 18 6
H16 1 gemensamma kontroller 21 10 HD10 2 gemensamma kontroller 6 9 ÖPPEN, hela sträckor 38 2
H16-1,3 A 20 13 HD10 3 gemensamma kontroller 6 9 ÖPPEN, gemensamma kontroller 38 38
H16-1,3 C 21 14 HD10 19-19 gemensamma kontroller 18 9 HD Ins 1 gemensamma kontroller 6 9
H16 2 gemensamma kontroller 21 12 D120, hela sträckor 11 2 ÖPPEN 1 gemensamma kontroller 38 11
H16-2 B 21 12 D120, gemensamma kontroller 11 23 ÖPPEN-1,3 A 38 11
H16 3 gemensamma kontroller 20 10 D120 A 11 12 ÖPPEN-1,3 C 36 16
H16 35-48 gemensamma kontroller 62 3 D120 B 11 12 HD Ins 2 gemensamma kontroller 5 9
D14, hela sträckor 7 2 D120 C 11 12 ÖPPEN 2 gemensamma kontroller 37 9
D14, gemensamma kontroller 7 25 D120 1 gemensamma kontroller 11 7 ÖPPEN-2 B 37 9
D14 1 gemensamma kontroller 7 7 D120 2 gemensamma kontroller 11 7 HD Ins 3 gemensamma kontroller 5 9
D14-1,3 A 7 9 D120 3 gemensamma kontroller 11 7 ÖPPEN 3 gemensamma kontroller 36 16
D14-1,3 C 7 9 D120 47-48 gemensamma kontroller 33 7 HD Ins 19-19 gemensamma kontroller 16 9
D14 2 gemensamma kontroller 7 9 H120, hela sträckor 18 2 ÖPPEN 31-56 gemensamma kontroller 111 1
D14-2 B 7 9 H120, gemensamma kontroller 18 32  
D14 3 gemensamma kontroller 7 7 H120 A 18 16