3. Orienteering Triangle, OK Medjimurje [02/05/2009]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
W E 5 10 W15-18 1 8 M45 5 11
M E 17 16 M15-18 2 8 OPEN 2 7
W B 6 8 W14 5 6  
M B 3 8 M14 2 9