Hjælp til stræktidslisten

Her følger en beskrivelse af indholdet i WinSplits Onlines stræktidslister. Desuden forklares begreb, farver og indstillingsmuligheder.

Stræktidslistens indhold

Stræktidslistens udseende og indhold afhænger af indstillingerne som sættes i bunden af siden. Med standardindstillingerne kan en del af en stræktidsliste se således ud:

For hver løber vises placering, navn, klub, sluttid, tidsdifference til hurtigst løber samt tider og placeringer ved hver post. Der er to rækker med tider for hver løber. Den øverste indeholder stræktiderne, dvs tider mellem to på hinanden følgende poster, og den nederste inderholder totaltiderne, dvs tider fra starten til en vis post. I eksemplet ovenfor har Gösta Björnlund fra Katrineholms OK tiden 4.32 mellem post 2 og 3, og totalttiden vid post 3 er 12.25. Efter hver tid står placeringerne på strækket og totalt i parantes. Gösta er dermed femmer på strækket og treer totalt. Hvis stempling savnes ved en post markeres det med en streg. Information om tidsdifferencer etc for hvert stræk fås ved at holde musepilen stille over et stræk- eller totalttid. Med indstillingsalternativerne som findes nederst på siden kan indholdet i listen ændres. Læs mere om dette i afsnittet Indstillinger nedenfor.

Farver

For at fremhæve interessant information har tabellet fået et antal farver.

rød tekstfarveRød tekstfarve indikerer bedste stræktid respektivt bedste totaltid.
blå tekstfarveBlå tekstfarve indikerer at stræktiden eller totaltiden er blandt de tre bedste.
rosa baggrundsfarveRosa baggrundsfarve indebærer at posten er blevet bommet. Læs mere om bom og hvordan de beregnes nedenfor.
lys gul baggrundsfarveDen lys gule baggrundsfarve på den øverste række for hver løber indebærer at tiderne som vises er stræktider.
mørk gul baggrundsfarveDen mørk gule baggrundsfarve på den nederste række for hver løber indebærer at tiderne som vises er totaltider (eller passértider hvis denne indstilling er aktiv).

Sortér listen

Som standard er listen sorteret efter løbernes sluttid. Man kan også sortere efter stræktid eller totaltid til en bestemt post. Klik da på linket str eller tot i kolonneoverskriften for ønsket visning. Sortering efter andre kolonner udføres på samme måde, nemlig gennem at klikke på den ønskede kolonne. Rubrikken for den kolonne som listen er sorteret efter vises med gul baggrundsfarve.

Indstillinger

Nederst i vinduet findes et antal forskellige indstillingsmuligheder. Hold musepilen over en af mulighederne for at få vist en informationstekst om hvad den pågældende mulighed indebærer. Når indstillingerne er ændret updaterer du listen med et klik på OK-knappen til højre.

Bommede poster

Visse stræktider i listen er markeret med rosa baggrundsfarve. Det indebærer at tidstabet for løberen på den pågældende stræk er forholdsvis stort. Med andre ord: posten er sandsynligvis blevet bommet. Hvor lang tid der er blevet bommet på en vis post fremgår hvis man holder musepilen stille over den pågældende stræktid. For at dette skal vises skal instillingen vis udvidet information være aktiv. Beregningen af bomtid fungerer bedst når klassen er stor, og når løberne er indbydes jævne. Indstillingerene for bomvilkårerne kan justeres efter behov. Læs mere om bomvilkår og om hvordan bomtiderne beregnes i begrebslisten nedenfor.

Begrebsliste

stræktidTiden mellem forrige post og aktuelle post. Vises på den øverste af de to rækker for hver løber.
totaltidTiden mellem starten og aktuelle post. Vises på den nederste af de to rækker for hver løber.
passértidTiden da løberen stemplede ved posten. Vises på den nederste af de to rækker for hver løber hvis indstillingen passértider er aktiv. Interessant ved f eks jagtstart.
relativ tidTidsdifferencen til bedste stræk- eller totaltid. Indikeres med et plustegn efterfulgt af tidsdifferencen. For eksempel betyder +0.19 at løberen er 19 sekunder efter bedste tid. Den bedste tid på strækket eller totalt vises som den plejer.
bomfri tidVed hjælp af datamaterialet som stræktiderne udgør kan en beregning af hvilke poster som er blevet bommet af respektive løbere gøres. De stræk hvor løberen taber mere end 30 sekunder eller 25 procent mere end normalt (nedenfor kalden bomvilkår) regnes som bommede. Bemærk at det ikke handler om nogle præcise beregninger. En bomfri tid er således den tid som løberen skulle have haft på strækket hvis han/hun ikke havde bommet posten.

Bomfri tider beregnes udfra følgende metode. Løberens difference i procent til den bedste tid på hvert stræk regnes ud. Middelværdien af disse udgør løberens "normale" præstation. Bomvilkårene angiver siden hvor meget dårligere end middelværdien en stræktid må være inden posten regnes som bommet. En længdekorrigering gøres også. Da bommet oftest sker ved posten giver det ikke lige så stort udslag på lange stræk. Bomvilkårerne gælder præcist ved normallange stræk.

Hvis bomvilkårerne er opfyldte beregnes den bomfri tid ved at lægge middelværdien på de stræk som ikke er bommet multipliceret med bedste stræktid til den bedste stræktid, dvs følgenden formel anvendes:

t = (100 + md) / 100 * b

hvor t er den bomfri stræktid, md er middeldifferencen til bedste stræktid i procent ved de ikke bommede stræk og b er bedste stræktid.

<< Tilbage